بررسی تنوع مورفولوژیکی و جغرافیایی توده‌های گردوی بومی مناطق مختلف استان گلستان با استفاده از صفات کیفی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی توده‌های گردوی بومی استان گلستان، 96 درخت گردو از 5 توده شناسایی شده انتخاب و 49 صفت کیفی مربوط به دانه و دیگر صفات مورفولوژی یادداشت‌برداری گردید. براساس نتایج تجزیه واریانس داده‌ها، درختان مورد بررسی تنوع بالایی از نظر صفات مورد بررسی به‌جز صفات فرم مقطع عرضی، فرم قاعده، ضخامت بالشتک، تضاریس سطح پوست سخت، عمق شیار در کناره‌های بالشتک روی درز، ساختار سطحی، بافت پوست، گوشتی بودن مغز و کرک شاخه را نشان دادند. مقایسه میانگین‌های صفات توسط آزمون چنددامنه‌ای دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، درصد حساسیت به بلایت کاهش، میزان مقاومت به سرما افزایش و رنگ مغز روشن‌تر می‌شود. خصوصیات دانه و مغز، صفات فنولوژی، ترکیب عمومی درخت و صفات برگ (با استفاده از راهنمای ارزیابی درختان) نیز در 5 توده گردوی این استان بررسی گردید. نتایج نشان داد که توده‌های مورد بررسی دارای تنوع بالایی بوده و گزینش باید از نظر صفات مورد نظر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Qualitative Morphological and Geographical Diversity among native populations of walnut (Juglans regia L.) in Golestan province

چکیده [English]

In order to understand diversity among five populations of walnut tree, this research was conducted. Ninety six tree samples were studied for 49 different Qualitative morphological traits (according to IPGRI and UPOV descriptors). Analysis of Variance traits showed significant differences (P<0.01) among all traits, expect of wide of nut form, form of bottom nut, thickness of, hard surface structure, depth of narrow on side of, surface structure, surface tissue, kernel filling and branch cork. Those showed high diversity among native walnut traits in Golestan province. For showing difference of traits among locations, used means comparison and Duncan test. Further results indicated a negative correlation between high altitudes with sensitively to Blight. There was a positive correlation between altitude with cold Tolerance and kernel brightness. Other phenological traits such as seed biophysics and seed morphology (according to IPGRI and UPOV descriptors) were evaluated within this study. This Study showed there are high diversity in native walnuts in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut
  • Juglans regia
  • Morphological diversity
  • Qualitative morphological traits