دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-150