اثرات کود اوره، مواد آلی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر جذب نیتروژن و عملکرد گندم رقم الوند در شرایط گلخانه

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات کود اوره، مواد آلی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر روی رشد گندم رقم الوند انجام گردید. این پژوهش در شرایط گلخانه‌ای با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. تیمارها شامل باکتری چهار سطح بدون باکتری، باکتری آزوسپیریلیوم برازیلنس، باکتری ازتوباکترکروکوکوم و تلفیق دو باکتری و کود نیتروژن به‌صورت کود اوره در سه سطح بدون کود، 150 کیلوگرم در هکتار، 300 کیلوگرم کود در هکتار و مواد آلی در دو سطح بدون مواد آلی و 30 تن کود آلی گوسفندی در هکتار بود. تیمارهای باکتری در وزن خشک، پنجه‌زنی و جذب نیتروژن در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی‌داری داشت. تیمارهای تلفیقی دو باکتری بهتر از هر کدام به تنهایی بود. تیمارهای کود اوره در بیش‌تر صفات مورد اندازه‌گیری در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌داری داشت. اثر تیمار مواد آلی بر وزن خشک در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of urea fertilizer, organic matter and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on N uptake and yield of wheat (Triticum aestivum C.V Alvand)

چکیده [English]

This research was carried out for the purpose of urea fertilizer, organic matter and PGPR bacteria effects on yield and some growth indices on winter wheat (Triticum aestivum C.V Alvand). This research was carried out with factorial experiment on completely randomized design with 4 replication in greenhouse. Treatments included bacteria 4 levels, without bacteri, A. brasilense, A. chroococum, integrated both of the bacteria, nitrogen fertilizer 3 levels, without urea. 150 Kg/hectar urea, 300 Kg/hectar urea and organic matter two levels without organic matter and 30 Ton/hectar. Bacteria treatments had significant effects on Dry Weight, Tillering and N uptake (P<0.01). Integrated treatments of both bacteria was better than alone. Urea treatment had a significant effects on measured adjectives (P<0.01). Organic matter treatments had significant effect on dry weight (P<.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum brasilense
  • Azotobacter chroococcum
  • urea fertilizer
  • Organic matter
  • Wheat (C.V Alvand)