بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و نیز ریزمغذی‌ها بر روند تولید ماده خشک و شاخص-های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود پلت‌شده دامی و اوره (150 کیلوگرم اوره، 50 کیلوگرم اوره+5/3 تن کود دامی، 100 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی، 150 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی) به‌عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کاربرد ریزمغذی‌ها (1 درهزار، 2 درهزار و 3 درهزار شامل عناصر: آهن (Fe)، روی (Zn)، منگنز (Mn) از منبع کلات و بر(B) از منبع اسید بوریک) به‌عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد کاربرد سطوح مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره پس از 30 روز اثر معنی‌داری بر تغییرات ماده خشک تولیدی در مترمربع داشته است. در میان سطوح فاکتور اصلی و فرعی بیشترین شاخص‌ سطح برگ به‌میزان 62/3 و 51/3 و سرعت رشد گیاه به‌میزان 3/77 و 3/65 گرم در 15 روز با کاربرد 150 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی به‌صورت پلت شده و 2 در هزار ریز مغذی‌ها حاصل شد. با توجه به اهمیت شاخص سطح برگ در فتوسنتز گیاه، بیشترین میزان ماده خشک نیز در این دو تیمار به‌میزان 2397 و 2094 گرم درمترمربع حاصل گردید. در نهایت نتایج عملکرد میوه نیز نشان داد که می‌توان کاربرد 150 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی و 2 در هزار ریزمغذی‌ها را برای دستیابی به تولید مطلوب این گیاه دارویی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different levels of pelleted manure and urea and micro elements on growth and physiological indices of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo var styriaca)

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Dehghani tafti 1
چکیده [English]

To find out the effects of Urea and animal manure as pellet and some microelements on total dry matter and physiological indices of medicinal pumpkin a split plot experimental design based on a randomized complete block with three replicates was conducted at University of Tehran, college of Abouraihan. The animal manure and Urea as pellet with four levels (150 Kg Urea, 50 Kg Urea+3.5 tone animal manure, 100 Kg Urea+1.5 tone animal manure and 150 Kg Urea+1.5 tone animal manure) as main factor and microelements with three levels (1000, 2000 and 3000 ppm) including Iron, Zinc, Manganese in chelate form and Boron in Boric Acid form as minor factor were considered. The results showed that use of pelleted manure and urea after 30 days had significant effect on total dry matter (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucurbita pepo var styriaca
  • Dry matter production
  • LAI
  • CGR
  • Yield