دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، اسفند 1394 
بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.)

صفحه 35-48

سمیه حاجی زاده سی سختی؛ مسعود دهداری؛ اسد معصومی اصل؛ محمدعلی ابراهیمی


اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)

صفحه 133-155

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ سید محمد سیدی؛ هما عزیزی