دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1394 
4. بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.)

صفحه 35-48

سمیه حاجی زاده سی سختی؛ مسعود دهداری؛ اسد معصومی اصل؛ محمدعلی ابراهیمی


8. اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک

صفحه 101-118

کوثر نیکدل؛ اسماعیل سیفی؛ مهدی شریفانی؛ خدایار همتی


10. اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)

صفحه 133-155

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ سید محمد سیدی؛ هما عزیزی