مطالعه ساختار کروموزومی ژنوتیپ‌های تریتی‌پایرم ثانویه (2F) با روش دورگه‌سازی DNA ژنومی در محل (GISH)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور حذف صفات نامطلوب غله جدید تریتی‌پایرم (AABBEbEb، 42=x6=n2) تلاقی‌های گسترده‌ای بین لاین‌های این غله (پایه مادری) و ارقام گندم نان ایرانی (پایه پدری) انجام و از خودگشنی نتاج 1F در نسل دوم تعداد 1810 بذر احتمالی تریتی‌پایرم ثانویه ('(14-0) D'(14-0)AABBEb، 42=x6=n2=2F) تولید شد. تعادل کروموزومی و شاخص همولوژی در 11 گیاه احتمالی تریتی‌پایرم ثانویه (2F) با دورگه‌سازی DNA ژنومی علف شور ساحل (EbEb، 14=x2=n2) بررسی شد و نتایج نشان داد که بدون استفاده از DNA رقم بهاره چینی (AABBDD، 42=x6=n2) به‌عنوان DNA مسدودکننده تمایز کروموزوم‌های Eb از A، B و D امکان‌پذیر نبود. ضمن این‌که افزودن مرحله دورگه‌سازی اولیه با DNA مسدودکننده به‌عنوان پروب طبق دستورالعمل دورگه‌سازی DNA ژنومی در محل (GISH)، امکان تمایز کروموزوم‌های Eb به‌صورت منفرد و جفت حلقوی و میله‌ای فراهم گردید. شمارش کروموزوم‌های Eb در گیاهان 2F امکان گزینش ژنوتیپ‌هایی از تریتی‌پایرم با تعداد متفاوت کروموزوم‌های Eb و D دارای صفات مطلوب زراعی به‌نام تریتی‌پایرم ثانویه با روش دورگه‌سازی DNA ژنومی در محل (GISH) به‌عنوان نشانگر کمکی سیتوژنتیکی در گزینش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of chromosome constitution in secondary Tritipyrum genotypes (F2) by genomic in situ hybridization technique (GISH)

چکیده [English]

To remove unfavorable traits of new cereal Tritipyrum (2n=6x=42, AABBEbEb), various crosses between primary Tritipyrum lines (female) with Iranian bread wheat varieties (2n=6x=42, AABBDD) was performed and a F2 selfing population consisted of 1810 possible secondary Tritipyrum seeds (2n=6x=42, AABBD(0-14) Eb(0-14)) were produced. The chromosome constitution and homology index of 11 plants of this F2 progeny was assessed by genomic in situ hybridization (GISH). The results indicated that 1) without using Chinese spring DNA as a blocker differentiation between A, B, D and Eb chromosomes was impossible, 2) Secondly differentiation between A, B, D and Eb informs of single or pairs (rod or ring) chromosomes was improved by adding the preblocking hybridization step, using Chinese spring genomic DNA as probe, to normal GISH protocol. Third the Eb chromosome counts in F2 plants showed the feasibility of selection of the so called secondary Tritipyrum genotypes (F2) with different number of D and Eb chromosomes for favorable agronomic traits by genomic in situ hybridization as a powerful cytogenetic assisted marker selection (CAMS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genomic in situ hybridization (GISH)
  • Secondary tritipyrum
  • Thinopyrum bessarabicum