تعیین پارامترهای مدل‌سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

شاخص برداشت یکی از پارامتر‌های مهم در مدل‌های شبیه‌سازی جهت پیش‌بینی عملکرد دانه است. از آنجایی‌که این پارامتر تحت شرایط مختلف محیطی تغییر می‌‌‌یابد از این‌رو در این پژوهش سعی شده است تا روابطی برای برآورد آن، تهیه گردد. به این منظور آزمایشی به‌صورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در گرگان در سال زراعی 85-1384 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل 4 رقم منطقه (کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس) بود که در 6 تاریخ کاشت (23 آذر، 30 دی، 2 اسفند، 29 اسفند، 27 فروردین و 28 فروردین) کشت گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر شیب خط شاخص برداشت در بین تاریخ‌های کاشت اختلاف معنی‌داری وجود دارد. این تغییرات در شیب خط شاخص برداشت به میانگین دما، بیوماس تجمع‌یافته قبل از شروع پر شدن دانه و کسر ماده خشک تولیده شده در بعد به قبل از گرده‌افشانی نسبت داده شد. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست آمده و ارزیابی مدل‌های برآورد شده مشخص گردید که شبیه‌سازی dHI/dt و شاخص برداشت توسط  بهترین برآورد را دارد به‌طوری‌که RMSE به‌دست آمده از مجموع ارقام در مدل برآورد dHI/dt توسط  برابر 25/0 درصد در روز شد که نسبت به مدل‌های دیگر دارای مقدار کم‌تری بود. بنابراین از این رابطه‌ها می‌توان برای تخمین شیب خط شاخص برداشت استفاده کرد و یا آن‌ها را در مدل‌های شبیه‌سازی گیاهان زراعی برای مدل‌سازی عملکرد به‌‌کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination parameters simulation yield by harvest index in wheat

چکیده [English]

Harvest index is one of the important parameters in estimation of modules of seed yield prediction. Since, this parameter undergoes changes under various conditions. Therefore, this research was aimed to prepare relations to estimate it. for this purpuse, a compound analysis experiment with randomized complete block design with four replications was conducted at the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Univercity Research Farm in 2005. The treatments were four wheat varieties (Koohdasht, Shirudi, Tajan, Zagros) and six different sowing dates (14 December, 20 Jan, 20 Feb, 20 March, 16 Apr, 17 May). The results indicated that a significant difference was obvious in different sawing dates in respect to the slope of Harvest Index line (dHI/dt). These changes were attributed to mean temperature, pre-Grain filling accumulated biomass, and fraction of post-anthesis () producted dry matter. Therefore, based on obtained results and evaluated models,  was the best optian for simulation of dHI/dt and Harvest Index, in this respect, RMSE of dHI/dt for all varities by  was 0.25 percentage per day which was the lowest one. Therefore, these relations can be used to evaluate the slope of Harvest Index line, or to model grain yield in crop simulation models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Harvest index
  • Harvest index line
  • Modeling
  • Grain yield