بررسی اثر محلول‌پاشی روی (Zn) بر عملکرد و خواص کیفی دانه دو رقم سویا در کشت تابستانه

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

اثر محلول‌پاشی روی (Zn) بر خصوصیات کمی (اجزای عملکرد و عملکرد دانه) و کیفی (درصد روغن و پروتئین دانه) در دو رقم سویا در کشت تابستانه مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به‌صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. زمان محلول‌پاشی (هشت‌برگی و غلاف‌دهی) و مقادیر محلول‌پاشی (0، 5/0، 1 و 5/1 لیتر فوسین روی 70 درصد در هکتار) در کرت‌های اصلی و رقم (سحر و ویلیامز) در کرت‌های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ارقام، زمان محلول‌پاشی و مقادیر محلول‌پاشی از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری وجود داشت. مقایسه میانگین صفات نشان داد که کاربرد روی در مرحله هشت‌برگی به‌صورت محلول‌پاشی، موجب افزایش تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. محلول‌پاشی به‌مقدار یک لیتر روی در هکتار، نیز باعث افزایش ارتفاع و درصد پروتئین دانه شد. همچنین مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم سحر (رشد محدود) از نظر غلاف در بوته، عملکرد دانه، درصد پروتئین دانه و شاخص برداشت نسبت به رقم ویلیامز برتر بود و رقم ویلیامز (رشد نامحدود) نیز از نظر تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، تعداد گره در ساقه اصلی، ارتفاع بوته و درصد روغن دانه برتر از رقم سحر بود. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. در بین اجزای عملکرد نیز وزن هزار دانه (برای رقم ویلیامز) و تعداد غلاف در بوته (برای رقم سحر) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of zinc foliar application on yield components, seed yield and seed quality of tow soybean cultivar in summer cultivation

چکیده [English]

In Other to determine the effect of zinc foliar application (Zinc-Fousin 70%) in various rate (0, 0.5, 1 and 1.5 liter per hectare) and various stages of growth (V8-R3) on yield components, yield, oil and protein percentage of two soybean cultivars [(Sahar, Determinate) (Williams, Indeterminate)] in summer cultivation in 2004 at Gorgan, Golestan, Iran. The treatments were arranged in a Factorial Split Plot design based on randomized complete blocks (RCBD) with four replication. The results indicate that zinc foliar application in V8, significantly increased, number of seed per pod, seed yield and harvest index. Also one liter zinc foliar application per hectare significantly increased plant height and percent of seed protein. Cultivar Sahar was superiour than Williams for number of pod per plant, seed yield, percent of seed protein and harvest index. Also, Cultivar Williams for number of seed per pod, number of nod in main stem, plant height and percent of seed oil was superior to cultivar Sahar. positive and significant correlation was observed between seed yield with number of pod per plant, number of seed per pod, one thousand seed weight and harvest index. Among yield components, seed weight (for Williams) and pod number per plant (for Sahar) had the most correlation with seed weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean (Glycine Max L.)
  • foliar application
  • Zinc
  • Seed yield
  • Yield components