دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-195