ارزیابی مقاومت چهار رقم گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این تحقیـق مقاومـت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل Chef، CH-Falat،Early Urbana Y و Super Strain B بر نماتد مولد گره ریشه با 8 ترکیب تیماری (دو سطح نماتد (صفر و دو عدد تخم یا لارو سن دوم به‌ازای هر گرم خاک) x چهار سطح (رقم) گوجه‌فرنگی) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، طول ساقه، تعداد کیسه تخم، تعداد گره، جمعیت نهایی نماتد و ضریب تکثیر نماتد 7 هفته بعد از تلقیح ارزیابی گردیدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در مورد شاخص‌های تعداد گره و تعداد کیسه تخم در گرم ریشه رقم Chef با ارقام Ch-Falat و Super Strain B تفاوت آماری معنی‌دار در سطح احتمال 5 درصد نداشت. در شاخص‌های جمعیت نهایی و ضریب تکثیر نماتد، در بین ارقام اختلاف آماری معنی‌دار (05/0P≤) وجود داشت. در تیمار شاهد از نظر وزن تر ریشه رقمSuper Strain B-0  با بقیه ارقام اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد، در حالی‌که در تیمار دو عدد تخم یا لارو سن دوم به‌ازای یک گرم سه گروه آماری وجود داشت. با توجه به داده‌های حاصل هیچ‌کدام از ارقام دارای مقاومت کافی در برابر نماتد فوق نبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tomato Cultivars Resistance to Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica chitwood, 1949)

چکیده [English]

In the present study resistance of tomato cultivars including Chef, Ch-Falat, Early Urbana Y and Super Strain B was evaluated against root-knot nematode with five replications and randomized complete block design (RCBD) as factorial was used. After 7 weeks dry and wet weight of root and stem, length of stem, numbers of gall and egg masses, final population and reproduction factors were evaluated. The results of experiments showed that on the number of galls and egg masses per gram of soil cv. Chef hadn't statically differences at probability 5% with Ch-Falat and Super Strain B cultivars. On the final population and reproduction factors all cultivars showed significantly differences at probability 5%. The highest amount of plant growth factors was observed in Super Strain B-0 and while the lowest amount of stem length, root and stem wet weight was belong to Early Urbana Y-2000, the minimum amount of root and stem dry weight was recorded on Early Urbana Y-0. Our observation showed that cultivars hadn't sufficient resistance against of the root knot nematode, Meloidogyne javanica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root-knot nematode
  • Resistance
  • Sensitivity
  • Tomato