شناسایی جدایه میکوریزا از درختان عناب (Ziziphus Jujuba mill) و تأثیر سن گیاه بر میزان میکوریزایی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

هم‌زیسـتـی میکوریـزایـی رایـج‌ترین هـم‌زیسـتـی در گیـاهـان آونـدی است و انـواع مختـلفـی دارد. عنـاب (Ziziphus jujuba mill) از گیاهان بومی و اقتصادی ایران است که به‌طور عمده در خراسان‌جنوبی کشت می‌شود. به‌دلیل تأثیر هم‌زیستی میکوریزا بر رویش، سازش و گسترش جغرافیایی گیاهان‌، این پژوهش جهت تعیین نوع هم‌زیستی میکوریزایی در شهرستان بیرجند انجام شد. هم‌چنین به‌دلیل تأثیر مثبت هم‌زیستی میکوریزایی بر عملکرد گیاهان در شرایط تنش‌زا، اندرکنش هم‌زیستی میکوریزایی و سن درختان عناب در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط مزرعه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در درختان عناب گونه‌هایی از جنس Glomus به‌ویژه گونه Glomous coronatum اندومیکوریزای وزیکولار- آرباسکولار (VAM) تشکیل می‌دهند. نتایج تحقیق نشان داد میزان میکوریزایی به‌ترتیب در گروه‌های سنی 28-25 سال، 17-15 سال و 10-7 سال کاهش پیدا نمود و اختلاف بین آن‌ها معنی‌دار و چشم‌گیر بودند. به‌عبارتی دیگر میزان میکوریزایی با گروه‌های سنی بالاتر بیشتر از گروه‌های سنی کمتر بود.‌ بنابراین توسعه میکوریزا و اتخاذ شیوه‌های مدیریت کشاورزی برای تحریک و ترویج اندرکنش متقابل میکوریزا در گیاه، الگوی توسعه مناسبی برای کشاورزی پایدار عناب است و هم‌سو با اصول کنوانسیون‌های تنوع زیستی و توسعه پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of mycorrhiza in Jujube tree (ziziphus jujuba mill) and the effect of the age of the tree on the quantity of mycorrhiza

چکیده [English]

Mycorrhiza is the most common symbiosis in vascular plants and it has different types. Jujube tree (Ziziphus jujuba mill) is a profitable plant, which is native to Iran and is cultivated mainly in south khorasan province. Due to the effects of mycorrhiza on vegetation and geographical spreading of plants, as well as lack of information on this type of symbiosis, the present study was carried out in order to identify of mycorrhiza symbiosis in Birjand. More over because of the positive effect of mycorrhizal symbiosis on plants yield under stressful environmental circumstances, the mycorrhizal symbiosis interactions and the age of jujube tree were studied under farm the presence of situation in factorial plans based on blocks. The findings indicated the presence of genus Glomus, particularly Glomus coronatum (Glomaceae), form vesicular-arbuscular mycorrhiza (VAM). Furthermore, considering the quantity of mycorrhiza, the results showed a meaningful and considerable difference amoung three age groups of plants: (7-10, 15-17 and 25-28). The quantity of mycorrhiza was the most in 25-28 year old trees. Therefore mycorrhizal development and application of agricultural management policies to stimulate and promote interactions of this plant, would provide a proper developmental pattern for sustainable farming of jujube tree and would be in keeping with principles of conventions on biological diversity and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jujube tree
  • Ziziphus jujube mill
  • Glomus
  • Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM)