بررسی جنین‏زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه‏ فرنگی در محیط‏های کشت بافت مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

جنین‏زایی ‏رویشی ابزار کارآمدی است که جهت تولید تعداد زیادی گیاهان برتر یا تراریخته مورد استفاده قرار می‏گیرد. به‏منظور بررسی جنین‏زایی رویشی دو رقم تجاری1[1] و خودروی2[2] گوجه‏فرنگی در سه محیط کشت مختلف و با هدف مشخص نمودن محیط غذایی و اندام‏های مناسب جهت کشت بافت این گیاه، آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی و آرایش فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش قطعاتی از محور ‏زیر ‏لپه و ریشه نهال‏های بذری رشد یافته درون شیشه گوجه‏فرنگی، در سه محیط کشت مایع B5، MS و NL کشت شدند. پس از انتقال نمونه‏های مورد کشت از محیط القایی و حاوی اکسین به محیط‏های بدون اکسین‏، جنین‏زایی رویشی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برخلاف محیط کشت NL که در آن هیچ جنینی مشاهده نشد، اما میزان جنین‌زایی رویشی به‌طور‌ معنی‏داری در محیط کشت B5 بیشتر از MS بود. هم‌چنین مشخص شد که رقم خودرو نسبت به رقم تجاری افزایش معنی‏داری در تولید جنین ‏‏رویشی دارد. نتایج مربوط به اثرات متقابل نیز نشان داد که بین رقم و محیط کشت در سطح احتمال 1 درصد و بین رقم و ریزنمونه در سطح احتمال 5 درصد، اثر متقابل وجود دارد. با توجه به نقش مهم مواد تشکیل‌دهنده محیط‏های کشت بر جنین‏زایی رویشی، تأثیر غلظت‏های مختلف ساکارز (10، 20، 30 و 40 گرم در لیتر) بر این پدیده، در شرایط درون شیشه‏ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مناسب‏ترین غلظت جهت جنین‏زایی رویشی این گیاه، غلظت 20 گرم در لیتر ساکارز می‏باشد. هدف از بررسی حاضر تعیین بهترین شرایط کشت و مناسب‌ترین اندام و هم‌چنین مقایسه رفتارهای دو گونه وحشی و اهلی گیاه گوجه‏فرنگی در کشت بافت این گیاه می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embryogenesis of a commercial and a native tomato cultivar using different culture media

چکیده [English]

 
Embryogenesis is an effective method for producing a huge number of genetically modified plants with selective traits. In order to determine suitable nutritional media and organs for embryogenesis with a commercial and a native tomato cultivar, they were tested with three culture media using a factorial completely randomized design with four replications. Pieces of in-vitro cultured hypocotyls and seedling roots were transfered to B5, MS and NL media. Their embryogenesis was investigated when transfered from induction media containing auxin to the free auxin media. No embryogenesis was observed with NL, but it was greater with B5 than MS. Embryogenesis was also significantly greater with native tomato cultivar relative to commercial. one The interactions of cultivarculture media (P<0.01) and cultivarexplants (P<0.05) were both significant. The effect of different sucrose concentrations (10, 20, 30 and 40 g/l) on somatic embryogenesis was investigated with in-vitro culture; 20 g/l showing the best response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatic embryogenesis
  • Tomato
  • Explant
  • Culture media
  • Gynotype
  • Sucrose