تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر جوانه‌زنی بذر گیاه تاج‌خروس (Celosia argentea)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

با توجه به‌وجود شوری و دمای بالا در منطقه خوزستان، پژوهشی با هدف ارزیابی اثرات شوری و دما بر جوانه‌‌زنی بذر گیاه تاج‌خروس با دو فاکتور دما در 2 سطح (25 و 35 درجه‌سانتی‌گراد) و شوری در 5 سطح (آب مقطر، 3، 6، 9 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف شوری و سطوح مختلف دما از نظر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد، ولی اثر متقابل آن‌ها فقط از نظر درصد جوانه‌زنی در سطح 5 درصد معنی‌دار می‌‌باشد. مقایسه میانگین درصد جوانه‌زنی نشان داد که با افزایش شوری از درصد جوانه‌زنی بذور کاسته می‌شود، به‌طوری‌که درصد جوانه‌زنی در شوری 12 دسی‌زیمنس بر متر در مقایسه با شاهد به‌میزان 44/20 درصد کاهش یافت. هم‌چنین‌ بیشترین طول ریشه‌چه به‌میزان 6/70 میلی‌متر به شاهد و کمترین طول ریشه‌چه به شوری 12 دسی‌زیمنس بر متر به‌میزان 2/19 میلی‌متر مربوط بود. بررسی اثر دما بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه نیز نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه در دمای 25 درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای 35 درجه سانتی‌گراد بود. بررسی اثر متقابل دما و شوری نیز نشان داد که با افزایش 10 درجه‌ای دما از 25 به 35 درجه سانتی‌گراد از درصد جوانه‌زنی بذور در شوری‌های 6، 9 و 12 دسی‌زیمنس بر متر به‌ترتیب به‌میزان 14، 63/17 و 33/18 درصد کاسته می‌شود، در حالی‌که در تمامی سطوح شوری از میزان بذر جوانه زده در روز به تعداد 3‌ بذر در روز کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of salinity and temperature on seed germination of Cocks Comb (Celosia argentea)

چکیده [English]

Due to the existence of salinity and high temperature in Khuzestan region, a factorial experiment was carried out to investigate the effect of 5 levels of salinity (0, 3, 6, 12 dS/m) and 2 levels of temperature (25ºC, 35ºC) on seed germination of Celosia argentea in a Completely Randomized Design with 3 replications. ANOVA results revealed that the effect of salinity and temperature on germination percentage, germination rate and radical length were significant (P<0.01), but the interaction between salinity and temperature on germination percentage were significant (P<0.05). Mean comparison of germination percentage indicated that germination percentage decreased with increasing of salinity. Seed germination percentage decreased 20.44% from 12 dS/m to control treatment. Also, the highest and lowest radical length as 70.6 and 19.2 belonged to control and 12 dS/m, respectively. Effect of temperature on germination percentage, germination rate and radical length indicated that the highest germination percentage, germination rate and radical length were obtained in 25ºC. With increasing temperature from 25ºC to 35ºC, seed germination percentage in 6, 9 and 12 dS/m decreased about 14%, 17.63% and 18.33%, respectively, in comparison with control treatment. Also, in all of salinities, seed germination per day decreased as 3 seeds per day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celosia argentea
  • Salinity
  • Germination percenta
  • Radical length
  • Germination rate