بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی زردچوبه در مقایسه با زغال فعال و اسید آسکوربیک در محیط کشت کالوس گیاه نارون چینی (parvifolia Jasq. Ulmus)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

استفاده از زردچوبه به‌عنوان ماده‌ای آنتی‌اکسیدانت مدت‌هاست که در مبحث پزشکی و سلامتی انسان مطرح می‌باشد، اما تاکنون در کشت بافت از آن استفاده نشده است. قهوه‌ای شدن بافت‌های گیاهی اغلب به دنبال صدمه دیدن بافت و به‌وسیله آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز صورت می‌گیرد که باعث ایجاد ضایعات بیشتر در بافت‌های گیاهی می‌گردد. در اکثر موارد برای کاهش قهوه‌ای شدن آن‌ها را در محیط حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها کشت می‌نمایند. این مواد شامل اسید آسکوربیک، سدیم دی‌تیل‌دیتیو کاربامات، پلی‌ونیل پیرولیدون، زغال فعال و غیره می‌باشد. در این آزمایش امکان استفاده از زردچوبه به جای سایر مواد آنتی‌اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از سه ماده آنتی‌اکسیدانی زردچوبه، زغال فعال، اسید آسکوربیک در محیط کشت دارای کالوس قهوه‌ای رنگ نارون چینی .Ulmus parvifolia Jasq استفاده گردید. کالوس‌های مادری که به ابعاد 3-5 میلی‌متری تقسیم‌بندی شده بودند در محیط کشت MS جامد، حاوی 25 درصد شیره نارگیل و 8/0 درصد آگار واکشت گردیدند. تیمارها شامل آنتی‌اکسیدانت‌های زغال فعال، زردچوبه و اسید آسکوربیک، هر کدام در سه غلظت 1/0، 5/0 و 1 درصد بود که در مجموع 9 تیمار را شامل گردید. آنالیز داده‌ها نشان داد که افزایش رشد کالوس در تیمار حاوی اسید آسکوربیک با غلظت 1 درصد و تیمار زردچوبه با غلظت 1/0 درصد به‌طور معنی‌داری بیشترین مقدار بود، در حالی‌که شدت رشد کالوس‌ها در تیمارهای زغال فعال با غلظت 5/0 و 1 درصد و زردچوبه با غلظت 5/0 درصد در سطح 5 درصد نسبت به تیمارهای ذکر شده، کاهش معنی‌داری نشان داد. این سه تیمار بیشترین اثر را بر رشد کالوس‌ها داشته و بین آن‌ها از این لحاظ اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of ontioxidant effect turmeric in comparing with active coal and ascorbic acid in cultural medium of Ulmas pavrifolia Jasq. Callus.

چکیده [English]

Turmeric (cucurma longa) has been used as an antioxidant agent in medical as well as health sciences some years ago. However, it has not been applied in tissue culture till now. Browning tissues is result of tissue damages caused by polyphenoloxidase enzyme. In order to study this problem and reduce browning, explants are cultured in culture media containing antioxidants including citric acid, ascorbic acid 1,4 dithiotheritol, mercapto ethanol. In this study turmeric (cucurma longa) is used as an antioxidant. In order to investigate the antixidantal characteristics of turmeric, an experiment has been undertaken on elm browning callus, comprising comparison of turmeric with two standard antioxidants, active coal and ascorbic acid. Initial callus divided and sub-cultured in MS medium containing 25% coconut milk and 0.8% agar. Treatments were active coal, turmeric and ascorbic acid in concentrations of 0.1%, 0.5% and 1% respectively. Totally 9 treatments were used. Statistical analysis of data at 95% confidence level showed that increasing of callus growth was significant in treatments, containing ascorbic acid with concentration of 1% and turmeric with concentration of 0.1%. Medium containing active coal with concentrations of 0.5%, 1% and turmeric 0.5% concentration showed significant decrease of browning in comparison with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Tissue culture
  • turmeric
  • Ulmus pavrifolia Jasq