دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-204