دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-204