نقش توکسین سراتواُلمین در بیماری‌زایی و بقای دو گونه قارچ Ophiostoma ulmi و Ophiostoma novo-ulmi (عاملین بیماری مرگ هلندی نارون)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

سراتواُلمین مهم‌ترین توکسیـن عامل قارچی بیـماری مرگ هلندی نارون است و مقـدار آن یکی از مهم‌ترین عوامل تفکیـک دو گونه Ophiostoma ulmi و Ophiostoma novo-ulmi می‌باشد. با توجـه به این‌که گونـه O. novo-ulmi در مقایسه با گونه O. ulmi از شدت بیماری‌زایی بیشتری برخوردار است، در این تحقیق سعی شده است تا با اندازه‌گیری مقادیر سراتواُلمین جدایه‌های عامل بیماری و مقایسه با میزان بیماری‌زایی و توان جوانه‌زنی اسپور آن‌ها تحت شرایط خشکی، نقش توکسین مزبور در بیماری‌زایی عامل بیماری مورد بحث قرار گیرد. برای این منظور میزان توکسین سراتواُلمین جدایه‌ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 400 نانومتر و به‌صورت شاخص تولید سراتواُلمین محاسبه شد. همچنین میزان جوانه‌زنی اسپورها در شرایط تنش رطوبتی 5، 10 و 15 روزه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که جدایه‌های گونه مهاجم O. novo-ulmi مقادیر بسیار بیشتری از این توکسین در مقایسه با جدایه‌های O. ulmi تولید می‌کنند، ولی رابطه مشخصی بین میزان برگ‌ریزی و پژمردگی نهال‌های ملج (Ulmus glabra Huds.) و تولید توکسین در جدایه‌های گونه O. novo-ulmi مشاهده نشد و این در حالی است که بین میزان جوانه‌زنی اسپورها در شرایط تنش رطوبتی و تولید توکسین همبستگی کاملاً مثبت و معنی‌داری وجود داشت. نقش توکسین سراتواُلمین در بیماری‌زایی عاملین بیماری مرگ نارون پیچیده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The involvement of Cerato-ulmin toxin on pathogenicity and survive of Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi fungi, Causal agents of Dutch elm disease

چکیده [English]

Cerato-ulmin is the most important toxin of fungal causal agents of Dutch elm disease and its content is one of the most important factors to distinguish two species Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi. With attention to the Ophiostoma novo-ulmi is more pathogenicity than O. ulmi, this research was carried out to discuss the role of Cerato-ulmin on pathogenicity of causal agent using measurement of Cerato-ulmin content of isolates of casual agent and their comparison with pathogenicity and spore germination ability in moisture stress conditions. For these aim, content of Cerato-ulmin toxin was calculated as Cerato-ulmin Production Index (CPI) using spectrophotometer at 400 nm. The spore germination was also calculated in moisture stress conditions (5, 10 and 15 days-old). The results showed that O. novo-ulmi isolates able to produce the higher Cerato-ulmin toxin than O. ulmi, however was not observed clear relationship between rate of defoliation and wilting of Ulmus glabra Huds. seedlings and toxin production but there was completely significant positive correlation between rate of spore germination in moisture stress conditions and toxin production by fungal isolates of Dutch elm disease. The involvement of Cerato-ulmin on pathogenicity of causal agents of Dutch elm disease is intricate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dutch Elm Disease
  • Cerato-ulmin
  • Spore germination
  • Pathogenicity
  • Ulmus glabra Huds
  • Ophiostoma ulmi
  • O. novo-ulmi