شناسایی و پراکنش ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته‌داران در استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر علایم بیماری‌های ویروسی روی درختان میوه‌ هسته‌دار در استان گلستان به‌صورت حاد، در سطح وسیعی از باغات مشاهده شد. به‌منظور بررسی ویروس‌های مهم هسته‌داران، نمونه‌برداری طی فصل زراعی 85-1384 از مناطق مهم کشت، صورت گرفت. نمونه‌برداری از درختان گیلاس، هلو، آلو، زردآلو و شلیل مشکوک به آلودگی که دارای علایم موزاییک، کلروز، لکه حلقوی، لکه غربالی، پیچیدگی، رنگ پریدگی حاشیه و ریز بودن برگ‌ها و کوتولگی درخت بودند، 800 نمونه جمع‌آوری گردید و از طریق آزمون ساندویچ دوطرفه الایزا و با استفاده از کیت الایزای ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته‌داران، ویروس آبله‌ای آلو، کوتولگی آلو، پیچیدگی برگ گیلاس و موزاییک تمشک شناسایی‌ها صورت پذیرفت. نتایج تست‌های سرولوژیکی نشان داد از بین 5 ویروس مذکور، آلودگی ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته‌داران در میزبان‌‌های آلو، هلو و شلیل مثبت، اما در نمونه‌های زرد‌آلو و گیلاس منفی بود. هم‌چنین بالاترین میزان آلودگی در گنبد و علی‌آباد روی ارقام خارجی هلوی 60 روزه (55/6 درصد) و شلیل ردگلد (2/3 درصد) به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and distribution of PNRSV on stone fruits in Golestan province

چکیده [English]

In recent years, symptoms of virus diseases on stone fruits have been observed in wide range in Golestan province. In order to study the important viruses on stone fruits, cherry, plum, nectarine, peach and apricot trees with symptoms such as mosaic, chlorosis, ring spot, shot hole, pale margins in leaves and dwarf in trees, Sampling was done during 2005. Putative infected plants were tested by DAS-ELISA kits respected to PNRSV (Prunus necrotic ring spot virus), PPV (Plum pox virus), PDV (Prune dwarf virus), CLRV (Cherry leaf roll virus) and ArMV (Arabis mosaic virus). Positive results were obtained for PNRSV in peach, nectarine and plum, but not in cherry and apricot. The most infected regions were Aliabad and Gonbad with the highest infection rate in foreign cultivar peach (6.55%) and red gold nectarine (3.22%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • DAS-ELISA
  • Prunus necrotic ring spot virus