تجزیه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای زودرس ذرت دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی همبستگی ژنتیکی و تجزیه علیت بین عملکرد دانه با اجزای عملکرد، 15 هیبرید زودرس ذرت دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان خرم‌آباد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تاریخ ظهور کاکل و ظهور گرده، تاریخ رسیدن، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، وضعیت استقرار، پوشش بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، عمق دانه، وزن هزاردانه، ارزشیابی بوته، درصد چوب بلال، عملکرد دانه، سبزمانی گیاه و مقاومت به بیماری برگی و ساقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری شدند. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی ژنتیکی بین عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال‌‌‌‌، عمق دانه، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال‌‌، مثبت و معنی‌دار بود، اما رابطه آن با صفات وزن هزاردانه، پوشش بلال، درصد چوب بلال و سبزمانی گیاه منفی و معنی‌‌‌دار ‌‌‌‌‌بود. همبستگی بین زمان ظهور کاکل و زمان رسیدن با صفات سبزمانی گیاه و بیماری برگی منفی و با صفات ارتفاع بلال، عمق دانه و پوشش بلال مثبت و معنی‌‌‌دار بود. که حاکی از آن است که ارقام دیر‌‌رس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر عملکرد دانه بالاتر و مقاومت بیشتری به بیماری‌‌‌‌ها داشتند. نتایج تجزیه رگرسیونی و تجزیه علیت نشان داد که صفات وزن هزاردانه، درصد چوب بلال با ضرایب منفی و عمق دانه، وضعیت استقرار و ارتفاع بوته با ضرایب مثبت، 52 درصد از تغییرات کل عملکرد دانه را توجیه نمودند و به‌عنوان صفات مؤثر در افزایش عملکرد دانه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation, regression and path analysis for grain yield and yield components on early maturing hybrids of grain corn

چکیده [English]

In order to investigate genetic correlation and path analysis between grain yield and yield components, fifteen early maturing hybrids of grain corn (Zea. mays) using a randomized complete block design with 4 replications were evaluated in Khoramabad agricultural research center, Iran. The data were collected and analyzed for ear emergence date, anthesis date, maturity date, plant height, ear height, plant stand, ear cover, grain number per row, row number per ear, grain depth, 1000- grain weight, plant value, cob percent, grain yield, stay green, stem and leaf resistante to disease. The results showed grain yield was positively correlated with plant height, ear height, grain depth, row number per ear, grain number per row, but negatively with 1000-grain weight, ear cover, cob percent and stay green. Between emergence date and maturity date and It was observed significant negative correlation stay green and leaf disease and  positive significant correlation with ear height, grain depth and ear cover, suggested that late maturing hybrids with higher productivity were more resistante to diseases. The results of regression and path analysis showed that 1000-grain weigh and cob percent were correlated with yield negatively, and grain depth, plant height and plant stand were positively (R2=0.52) and had higher effects on grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Yield components
  • Genetic correlation
  • Path analysis
  • Regression