مقایسه میزان آلودگی 21 ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) در شرایط مزرعه در منطقه ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) یکی از آفات جدی کلزا در تمام دنیا می‌باشد. از آن‌جایی که کاربرد گیاهان مقاوم یکی از روش‌های مناسب و مطلوب برای کنترل آفات می‌باشد لذا به‌منظور مطالعه ارقام مقاوم و حساس کلزا (Brassica napus L.)، در یک آزمایش مزرعه‌ای واکنش 21 ژنوتیپ مختلف این گیاه در مقابل شته‌ مومی کلم بررسی شد. این آزمایش بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و تحت شرایط آلودگی طبیعی در شهرستان ارومیه در سال 87-1386 انجام گردید. برای ارزیابی میزان آلودگی ژنوتیپ‌ها از شاخص آلودگی که نشان‌دهنده درصد گیاهان آلوده، میانگین تعداد شته در 1 سانتی‌متر از ساقه و میانگین طول ساقه‌های آلوده بود، استفاده گردید. آلودگی به شته از اواخر اردیبهشت ماه آغاز گردید و تا برداشت کلزا در اواخر خرداد ادامه یافت. در آخرین نمونه‌برداری و هم‌زمان با رسیدن دانه‌های کلزا میزان آلودگی اندکی کاهش یافت. تاریخ‌های مختلف نمونه‌برداری اختلاف معنی‌داری از نظر میزان آلودگی به شته نشان دادند و ژنوتیپ‌های کلزا از نظر میزان آلودگی به شته مومی کلم در چهار گروه مقاوم شامل ژنوتیپ‌های Sahara، Opera، ARC-2، Sintara، Okapi وSunday ؛ نیمه‌مقاوم شامل ژنوتیپ‌های SLM046، Modena، Milena، Arg-91004 و Regent Cobra؛ نیمه‌حساس شامل ژنوتیپ‌های Dexter، Licord، Arc-5، Orient و Elite و حساس شامل ژنوتیپ‌های Geronimo، Olpro، Ebonite، Talent وCelisius  قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Infestation Rate of 21 Canola Genotypes to Cabbage Aphid (Brevicoryne brassicae L.) under Field Conditions in Uromia region

چکیده [English]

Cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) is a important pest of canola (Brassica napus L.) throughout the world, and as the host plant resistance is considered as a useful method to control the pest, therefore twenty one genotypes of canola were evaluated from the view point of their resistance to cabbage aphid infestation in a randomized complete block design with three replications and under natural infestation conditions in Urumia during 2007-8. To evaluate the infestation rate of the genotypes, an infestation index indicator of the percentage of infested plants, the number of aphids per centimeter of stem length and the average length of the infested stems was used. The infestation to the aphid began in the mid May and continued till canola harvest time in mid-late June. In the last sampling synchronized to the maturity of canola seeds, the level of infestation was reduced. The different sampling dates indicated significant differences in the levels of infestation to aphid. Also from the stand point of the level of cabbage aphid infestation, canola genotypes were classified in four groups of resistant (including Sahara, Opera, Arc-2, Sintara, okapi and Sunday), semi-resistant (including SLM046, Modena, Milena, Arg-91004 and Regent Cobra), semi-sensitive (including Arc-5, Orient, Elite, Dexter and Licord), and sensitive (including Geronimo, Olpro, Ebonite, Talent and Celisius).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cabbage aphid
  • Canola
  • Plant resistance
  • Genotype
  • Infestation percentage