اثر نوع تغذیه‌ نیتروژنی بر پیری برگ برنج (رقم طارم)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

یون‌های نیترات و آمونیوم دو شکل اصلی نیتروژن هستند که به‌وسیله‌ گیاهان جذب می‌شوند اما از نظر اثر بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه با هم متفاوت هستند. در این تحقیق، اثر نوع تغذیه بر رشد و پیری برگ‌های برنج در سطح بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مقدار وزن تر و خشک گیاه، مقدار کلروفیل کل، سرعت واکنش هیل، مقدار پروتئین محلول و فعالیت ویژه‌ آنزیم پراکسیداز در گیاهانی که با نیترات تغذیه می‌شدند به‌طور معنی‌داری از گیاهان تغذیه شده با آمونیوم کمتر بود. بالعکس، نسبت کلروفیل a به کلروفیل b و فعالیت ویژه‌ آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در این گیاهان بیشتر از گیاهانی بود که با آمونیوم تغذیه می‌شدند. با توجه به عدم مشاهده‌ اختلاف معنی‌دار در میزان پراکسیداسیون لیپید تحت تیمارهای مختلف نیتروژن در برگ گیاهان برنج، این نتیجه به‌دست می‌آید که نوع تغذیه‌ نیتروژنی نمی‌تواند سبب القای استرس اکسیداتیو در برگ گیاه برنج شود اما می‌تواند سبب کاهش شاخص‌های رشد مانند وزن تر و خشک، مقدار کلروفیل و پروتئین در گیاهان برنج تغذیه شده با نیترات گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen-fed on rice (Oryza sativa L.cv.tarom) leaf Senescence

چکیده [English]

Nitrate and ammonium ions are the two major forms of nitrogen that taken up by plants, but they differ in their effects on growth and chemical composition of biochemical levels. In this research we examined the effect of nitrogen sources on growth and senescence of rice leaves in biochemical levels. Our results showed that amounts of fresh and dry weights, total chlorophyll, rate of Hill,s reaction, amount of soluble proteins and specific activity of peroxidase significantly were lower in nitrate-fed plants than ammonium-fed plants. Where as, chlorophyll a and chlorophyll b ratio and specific activity of superoxide dismutase were higher in nitrate-fed plant as compared to ammonium-fed plants. Any changes in lipid peroxidation under different treatments of nitrogen means that nitrogen-fed did not induce oxidative stress and senescence in rice plant, but it can only cause reduction in growth parameters such as fresh and dry weights, amount of chlorophyll and protein in nitrate-fed rice plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Nitrate
  • Ammonium
  • Leaf senescence
  • Oxidative enzymes