بررسی اثرات فاصله بین ردیف و میزان بذر مصرفی بر اجزای عملکرد و عملکرد بذر یونجه (رقم مساسرسا)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر فاصله بین ردیف و میزان مصرف بذر یونجه (رقم مساسرسا) بر اجزای عملکرد و میزان عملکرد بذر، آزمایشی از سال زراعی 1379 به‌مدت 4 سال زراعی (سال اول سال استقرار) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. آزمایش به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی شامل 3 سطح فاصله بین ردیف (50، 60 و 70 سانتی‌متر) و تیمار فرعی شامل 5 سطح میزان مصرف بذر (5، 10، 15، 20 و 25 کیلوگرم بذر در هکتار) بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال بر کلیه صفات تأثیر بسیار معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد داشت. همچنین فاصله بین ردیف بر کلیه صفات به غیر از تعداد غلاف در خوشه تأثیر بسیار معنی‌داری داشت (01/0P<)، ولی تأثیر تیمار مصرف بذر فقط بر صفات تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار گردید. اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر هیچ‌یک از صفات معنی‌دار نگردید. سایر نتایج نشان داد که عملکرد بذر در سال دوم بیشتر از سال‌های دیگر بود. همچنین با افزایش فاصله بین ردیف تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر کاهش یافت. نتایج همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد بذر نشان داد که عملکرد بذر با صفات تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزاردانه همبستگی مثبت و بسیار معنی‌داری داشت. به‌نظر می‌رسد مصرف بذر تا 15 کیلوگرم در هکتار از طریق افزایش تعداد خوشه و وزن دانه زمینه دست‌یابی به تولید بذر در یونجه رقم مساسرسا را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of row spacing and seeding rate on yield components and seed yield of alfalfa (Medicago sativa L. cv. Mesasirsa)

چکیده [English]

In order to investigation the effect of row spacing and seeding rate on alfalfa (Medicago sativa L. cv. Mesasirsa), an experiment was carried out at the research farm of Khouzestan Agricultural Research Center from 2000 to 2004. This research was conducted in the form of  a split plot design in a randomized complete block, with four replications. Main plot was three row spacings (50, 60 and 70 cm) and sub plots were five seeding rates (5, 10, 15, 20, and 25 kg seed ha-1). Results showed that the highest seed yield obtained in the second year. Seed yield and racem per m2 increased with row spacing decreasing. Seeding rate did not have any significant effect on pod per racem, seed per pod and seed weight. The interaction of year and treatments on whole of traits was not significant. It was observed that correlation among seed yield and yield components was positive and significant. It was concluded that with using 15 kg seed ha-1 the highest seed yield obtained to increase in racem per m2 and seed weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Row spacing
  • Seeding rate
  • Seed yield componnts
  • Seed yield