دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-191