بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا با استفاده از موتانت‌های غیربیماری‌زای جدایه Fusarium solani f.sp. phaseoli

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در سال‌های 1384 و 1385 گیاهانی با علایم پوسیدگی ریشه و طوقه از 48 مزرعه مختلف لوبیا واقع در استان‌های خوزستان و مرکزی جمع‌آوری شدند. با به‌کارگیری آغازگرهای اختصاصی (FsphR و FsphF) تشخیص Fusarium solani f.sp. phaseoli، تعداد 3 جدایه به‌عنوان فرم مخصوص لوبیا مورد تأیید قرار گرفت. سوسپانسیون اسپور یکی از این سه جدایه (با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه کبالت 60 اکتیویته 2500 کوری و نرخ دز 38/0 گری در ثانیه) در محدوده دز 130 گری با اشعه گاما مورد پرتوتابی قرار گرفت. مقایسه مولکولی موتانت‌های غیربیماری‌زا و جدایه مادری با استفاده از 10 آغازگر تصادفی نشان داد که موتانت‌های غیربیماری‌زایM22  و M23 به‌ترتیب 73 و50 درصد با جدایه مادری Kh12 تشابه دارند. این نتایج نشان می‌دهد که غیربیماری‌زا شدن موتانت‌‌های بیماری‌زا ناشی از تغییرات ژنتیکی در آنها می‌باشد. این اولین گام جهت القای موتاسیون و تعیین موتانت‌های غیربیماری‌زایی است که انتظار می‌رود برای کنترل بیولوژیکی این بیماری مهم لوبیا مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of biological control of bean root rot disease, using of avirulent mutants of Fusarium solani f.sp. phaseoli isolate

چکیده [English]

Plants showing root and crown rot were collected from 48 bean fields in the Khuzestan and Markazi provinces During 2005-2006. Using specific primers (FsphR/FsphF) for these forma specialis, three isolates were identified as F.s. f.sp. phaseoli. Conidial suspension of one of these isolates were irradiated (in a 60Co- gamma cell with activity of 2500 curi and 0.38 grey per second dose rates) with 130 Gy. Pathogenicity and root colonization tests confirmed two avirulent mutants. Molecular comparison using 10 primers between avirulent mutants and wild type showed that, avirulent mutants M22 and M23 have 73% and 50% similarity with wild type kh12. These results showed that, avirulent mutants were produced due to genetical differences. This is the first step to induce mutation and screening for avirulent mutants which are promising prerequisite for biological control of this important disease in bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma ray
  • Mutation induction
  • Fusarium solani f.sp. phaseoli
  • Specific primers
  • Avirulent mutants