مقایسه ابعاد پریتسیوم دو گونه قارچ عامل بیماری مرگ نارون (Ophiostoma ulmi و O. novo-ulmi)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

بیماری مرگ نارون یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های پژمردگی آوندی در دنیا می‌باشد. دو قارچ Ophiostoma ulmi و O. novo-ulmi عوامل اصلی بیماری مرگ نارون در یک قرن گذشته بوده‌اند. این دو گونه امروزه براساس یک سری مشخصات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی از هم قابل تفکیک هستند. در این میان ابعاد پریتسیوم جدایه‌های دو گونه مزبور برروی محیط کشت عصاره مالت- آگار از مهم‌ترین عوامل تفکیک این دو گونه محسوب می‌شود. در این راستا، طول گردن، عرض پایه پریتسیوم و نسبت این دو شاخص برای جدایه‌های مختلف قارچ عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی محاسبه گردید. برای این منظور 8 جدایه به همراه دو جدایه استاندارد با تیپ جنسی A و B روی محیط کشت عصاره مالت آگار حاوی پودر چوب نارون کشت داده شده و در دمای 20 درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید. نتایج حاصل از مقایسه میانگین طول گردن، عرض پریتسیوم و نسبت این دو نشان داد که جدایه‌های مهاجم و غیرمهاجم در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی‌داری با هم دارند. به‌طوری‌که جدایه‌های مهاجم  O. novo-ulmiبا داشتن طول گردنی بلندتر (640-290 میکرومتر) و عرض پایه کوتاه‌تر (100-70 میکرومتر) از گونه غیرمهاجم متمایز شدند. همچنین نسبت طول گردن به عرض پایه پریتسیوم برای جدایه‌های دو گونه مهاجم و غیرمهاجم به‌طور متوسط به‌ترتیب 87/5 و 76/2 محاسبه گردید. امکان استفاده از ابعاد پریتسیوم به‌عنوان یکی از عوامل اصلی مورفولوژیکی تفکیک جدایه‌های مزبور مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of perithecium dimensions of Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi, the causal agents of Dutch elm disease

چکیده [English]

Dutch elm disease is one of the most destructive vascular wilt diseases in the world. Ophiosatoma ulmi and O. novo-ulmi had been the most important causal agents of the Dutch elm disease in the last century. So, in order to manage of disease, their identification and distinction is necessary. These fungal species were distinguished based on morphological, physiological and molecular characters. Perithecium dimensions of fungal isolates such as: neck length, bowl width and their ratio, on the MEA, are the most important primer factors for their distinction. In this study, neck length, bowl width and their ratio for isolates of fungal causal were estimated in vitro. In this research, every isolate with two standard isolates of A and B type was cultured on MEA supplemented by powder of elm wood and was inoculated in temperature 20°C. The results of estimating perithecium dimensions were showed, the isolates had significant difference, so that isolates of O. novo-ulmi to have higher neck length (290-640 micrometer) and shorter bowl width (70-100 micrometer) than O. ulmi were distinguished. Neck length to bowl width ratio for the isolates of O. ulmi and O. novo-ulmi was also calculated 2.76 and 5.87, respectively. The potential using of Perithecium dimensions of fungal isolates as one of primer morphological factors to distinguish isolates of the causal agent or agents Dutch elm disease in Iran was discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dutch Elm Disease
  • Perithecium dimensions
  • Ophiostoma ulmi
  • O. novo-ulmi