تأثیر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و عملکرد پنبه در تاریخ کاشت‌های مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

پرایمینگ یکی از روش‌های بهبود بذر است که می‌تواند باعث افزایش کارکرد بذر (جوانه‌زنی، سبزشدن) شود. این پژوهش به‌منظور بررسی پرایمینگ بذر برروی سبزشدن و عملکرد بذور پنبه تحت شرایط تاریخ کاشت‌های متفاوت انجام گرفت. تیمارها شامل 6 تاریخ کاشت (2 اردیبهشت، 15 اردیبهشت، 3 خرداد، 23 خرداد، 18 تیر و 16 مرداد) و دو سطح تیمار بذر (پرایمینگ شده و شاهد) بودند. برای پرایمینگ از روش هیدروپرایمینگ استفاده شد؛ در این روش بذرهای پنبه رقم سای‌اکرا 324 به‌مدت 16 ساعت در آب در دمای 25 درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تیمار پرایمینگ توانست بر مؤلفه‌های سبزشدن مؤثر باشد. بذرهای پرایمینگ شده سبزشدن سریع‌تر و یکنواخت‌تری در همه تاریخ‌های کاشت داشتند. تیمار پرایمینگ روی واکنش سبزشدن به دما نیز تأثیر گذاشت؛ بذرهای پرایمینگ شده دمای پایه کمتری برای سبزشدن داشتند. دمای پایه برای سبزشدن بذرهای شاهد 4/15 درجه سانتی‌گراد، ولی برای بذرهای پرایمینگ شده 5/13 درجه سانتی‌گراد بود. همچنین بذرهای پرایمینگ شده در تمام تاریخ‌های کاشت نسبت به بذرهای پرایمینگ نشده (شاهد) عملکرد بالاتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seed priming on emergence and yield of cotton at different sowing dates

چکیده [English]

Priming is one of the seed enhancement methods that might be resulted in increased seed performance (germination and emergence). The objective of this research was to evaluate effect of priming on seed emergence and yield under wide ranges sowing dates in cotton. Treatments were combinations of 6 sowing dates and 2 seed treatments (control and primed seeds). Hydropriming method was used; seeds of Siokra 324 were moistened in water for 16 h at 25oC. Results indicated that priming affects seed emergence components. Primed seeds had faster and more uniform emergence at all sowing dates. Priming also affected germination response to temperature; primed seeds “emerged” at lower base temperature. Base temperature was 15.4oC for control seeds, but was 13.5oC for primed seeds. Primed seeds had high yield than unprimed seeds (control) at all the sowing dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Priming
  • Sowing dates
  • Emergence
  • Yield