بهینه‌سازی اقتصادی عملکرد محصول با تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز (CPWC) ذرت

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

برنامه­ریزی مفید و اقتصادی نیازمند بررسی تأثیر علف هرز در طول دوره رشد گیاه می­باشد. در این پژوهش دو گروه تیمار در نظر گرفته شده است گروه اول علف­های هرز از ابتدای رشد تا زمان‌های مشخصی با گیاه زراعی رقابت نموده و پس از آن علف­های هرز کنترل شده­ است. گروه دوم علف‌های هرز از ابتدای دوره رشد تا زمان مشخصی کنترل و پس از آن تا پایان دوره رشد با گیاه زراعی رقابت نموده­اند. در پایان دوره رشد عملکرد محصول هر یک از تیمارها اندازه­گیری شده­ و با استفاده از توابع لجستیک و گامپرتز تغییرات عملکرد نسبی تیمارها در طول دوره رشد بررسی شده است. این توابع به‌صورت پیوسته رابطه بین زمان و عملکرد نسبی را بیان می­کنند. در تابع لجستیک متغیر مستقل، زمان پایان کنترل و در تابع گامپرتز، زمان شروع کنترل می­باشد. با واسنجی و برآورد پارامترهای این دو مدل  نقطه بحرانی کنترل علف­های هرز تعیین ­شد. در تمام پژوهش‌های گذشته این محدوده را با فرض درصد مشخصی (5 درصد) برای کاهش مجاز عملکرد نسبی محصول به‌دست آورده­اند. در این پژوهش براساس کاهش اقتصادی عملکرد محصول محاسبه شده­ است. به همین دلیل این محدوده، دوره اقتصادی کنترل علف­های هرز نامیده شده است. با استفاده از مدل برنامه‌ریزی پویاEPWC  که تابعی از نسبت درآمد حاصل از یک درصد محصول به هزینه یک روز کنترل علف‌های هرز در واحد سطح می­باشد، محاسبه می­شود. EPWC برای هر سال با تعیین ارزش واحد محصول و هزینه مبارزه با علف­های هرز برای واحد سطح به روز می­شود. نمودار و معادلات ارایه شده نتایج این مطالعه به‌راحتی مورد استفاده قرار می­گیرد. نتایج نشان می‌دهد که براساس مدل­های فوق طول نقطه تقاطع منحنی گامپرتز و لجستیک 27 روز بعد از کاشت ذرت و زمان بحرانی برای کنترل علف­های هرز می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic optimization of crop yield with determination critical period of weed control (CPWC) on corn

چکیده [English]

Studying the weed’s effect during period of plant growth is needed for economical and useful programming. In this paper two groups of treatments have been used. In the first group, weed and plant had competition form the beginning of growth period and then weeds were controlled at the certain time. In the second group, weeds were controlled from the beginning of growth period and at the certain time, were competed with the plant. At the end of growth period, the crop yield of both treatments have been measured and the variations of relative crop yield of treatments during growth period have been investigated, using Logistic and Gompertz functions. These functions describe the relationship between time and related yield, continuously. The independent variable in Logistic and Gompertz methods is end of control period and beginning of control period respectively. Critical point of weed control has been determined with calibration and parameter estimate of these two models. In all of past studies, CPWC has determined by accept of certain percent (5%) for allowable relative crop yield decrease. In this research, CPWC has been calculated based on economic decrease of crop yield. Therefore, this period has named as Economic Period of Weed Control (EPWC). EPWC, which is a function of income from one percent of crop yield to cost of one day of weed control in unit area, is calculated using dynamic programming. EPWC is annually updated, according to value of crop yield and cost of weed control for unit area. The results of this study show that the length of intersection point of Logistic and Gompertz curves is 27 days after planting of corn and critical point of weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical period
  • Optimization
  • Gompertz model
  • Logistic model
  • Calibration