اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: عمر انباری طولانی برای کیوی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است. عوامل مختلفی در حفظ کیفیت میوه کیوی در طی انبار دخیل هستند که از بین آن‌ها می‌توان زمان برداشت و عناصر غذایی را نام برد. زمان برداشت و عناصر غذایی مانند کلسیم اثرات موثری روی کیفیت میوه در انبار دارند. در این مطالعه اثر زمان برداشت روی کیفیت میوه کیوی در طی انبار، مقدار کلسیم و پتاسیم بافت میوه و رابطه این عناصر با خصوصیات کیفی میوه مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. میوه‌های مورد استفاده در این پژوهش از دو رقم ابوت و هایوارد در دو زمان برداشت مختلف با درجات بریکس 9 و 12 جمع‌آوری گردید و به مدت 4 ماه در درجه‌حرارت 5 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 70 درصد نگهداری شدند. تغییرات در کیفیت میوه‌ها با استفاده از متغیر‌های فیزیکی و شیمیایی به طور ماهانه اندازه‌گیری گردید و نتایج حاصل توسط نرم‌افزار آماری SAS 9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، زمان برداشت با درجه بریکس 12 خصوصیات کیفی بالاتری از نظر میزان ترکیبات فنلی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ویتامین‌ث داشت. سفتی، اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث در طی انبار کاهش یافت اما این کاهش در زمان برداشت با درجه بریکس 12 کندتر بود و همچنین این روند در رقم هایوارد میوه کیوی کندتر از رقم ابوت صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تعیین همبستگی بین عناصر و صفات کیفی مشاهده شد که کلسیم در سطح احتمال 5 درصد با مواد جامد محلول و ظرفیت آنتی-اکسیدانی و در سطح احتمال 1 درصد با شاخص طعم دارای رابطه مثبت و معنی‌دار است. پتاسیم در سطح احتمال 5 درصد با اسید قابل تیتراسیون، رابطه مثبت معنی‌دار و در سطح احتمال 1 درصد با مواد جامد محلول و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی دارای رابطه منفی معنی-دار می‌باشد. سفتی، اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث در زمان برداشت دوم کاهش کندتری را در طی انبارداری نشان دادند.
نتیجه‌گیری: میوه‌های کیوی برداشت شده در منطقه مورد مطالعه (کردکوی) در برداشت با درجه بریکس 12 دارای میزان کلسیم بالاتر و میزان پتاسیم پایین‌تری بودند که کیفیت بهتر میوه را به دنبال داشته است. رقم ابوت در مقایسه با رقم هایوارد در دو زمان برداشت میزان کلسیم بافت میوه پایین‌تری داشت که انبارداری پایین‌تر رقم ابوت را نسبت به رقم هایوارد موجب گردیده است. در نتیجه برای حصول کیفیت بهینه در طی انبارداری باید علاوه بر سن بلوغ به رقم و نسبت مناسب بین عناصر غذایی نیز توجه کرد.
واژه‌های کلیدی: انبار، تجزیه عناصر غذایی، رابطه همبستگی، کیوی، مواد جامد محلول

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of harvest time and storage period on some qualitative characteristics of fruit and check correlation this charcteristics with calcium and potassium content of fruit texture in Abbot and Hayward kiwifruit cultivars.

نویسندگان [English]

  • fahimeh khazzaf moghaddam 1
  • mohammad mehdi sharifani 2
  • Mahdi Alizadeh 2
1 University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan
2 Gorgan University of Agriculture and Natural Resources
چکیده [English]

Abstract
Background: Long shelf life is considered as an economically important feature for the kiwifruit. Several factors are involved in maintaining the quality of kiwifruit during storage that Among them harvest time and nutrient elements can be named. Harvest time and nutrient elements such as calcium has impressive effects on maintenance of fruit quality in storage. In this study effect of harvest time on kiwifruit quality during storage, the amount of calcium and potassium fruit tissue and the correlation of these elements with fruit quality characteristics were studied.
Material and method: The experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design. Fruits used in this study from two cultivars Abbot and Hayward in two different harvest times with 9 and 12 degrees Brix were collected and refrigerated at a temperature of 5°C and a relative humidity of 70% for 4 months. Changes in quality of fruits using chemical and physical variables were measured monthly and the results were analyzed by SAS 9 statistical software.
Results: The results showed that harvest time with 12 °Brix had higher quality in the amount of phenolic compounds, antioxidant capacity and vitamin C. Firmness, total soluble solid and vitamin C decreased during storage, but the decline was slower in 12 °Brix at harvest time and this process in Hayward was slower than Abbot cultivar. According to the results of the correlation study, Ca had significant positive correlation In probability level of 5% with TSS and antioxidant capacity and In probability level 1% with flavor index. K had significant positive correlation In probability level of 5% with Titratable Acidity and significant negative correlation In probability level 1% with Total Soulble Solid and antioxidant capacity. Harvested fruits in 12ºBrix indicated a higher calcium and lower potassium showing better quality of fruit.
Conclusion: Kiwifruit harvested in the area of study (Kordkoy) in the second harvest due to higher levels of calcium and lower potassium of fruit texture had higher fruit quality characteristics during storage. The Abbot compared to Hayward cultivar for both of the applied harvest time. In this respect, Abott cultivar had lower calcium content in fruit texture which showed lower storage potential in comparison with Hayward cultivar. as a result to achieve optimal fruit quality during storage in addition to maturity level, cultivar and the nutrient element contents of the fruit also may be monitored.Keywords: Correlation, kiwifruit, nutrient elements analysis, storage, Soluble Solids Content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation"
  • " kiwifruit"
  • " nutrient elements analysis"
  • " storage"
  • " Soluble Solids Content
 1. A.O.A.C. 1984. Official methods of analysis. Associciation of official analytical chemists Washington, DC., U.S.A. 1141p.
2. Afshar Mohammadian, M., and Eshaghi Teimouri, R. 1999. Cultivation, growing and nutritional value of kiwifruit. The National Bank's Printing Company, 110p.
3. Ashournezhad, M., Ghasemnezhad, M., Grayelu, S. and Mir Hoseini, S.K. 2010. Hayward variety kiwifruit qualitative characteristics taken from various regions of Gilan province during two months of cold storage. J. Agri. Sci. 24(2): 259-264.
4. Boquete, E.J., Trinchero, G.D., Fraschina, A.A., Vilella, F. and Sozzi, G.O. 2004. Ripeningof Hayward kiwifruit treated with 1-methylcyclopropene after cold storage. Postharvest Biol.Technol., 32: 57-65.
5. Boukouvalas, S. and Chouliaras, V. 2005. Factors affecting storage life in kiwifruit.Mediterranean Agron. Instit. Chania. 3(1): 26-32.
6. Feng, J., Maguire, K.M. and MacKay, B.R. 2006. Discriminating batches of Hayward
kiwifruit for storage potential. Postharvest. Biol. Technol., 41: 128-134.
7. Ferreyra, M.R., Vina, S.Z., Mugridge, A. and Chaves, A.R. 2007. Growth and ripening
season effects on antioxidant capacity of strawberry cultivar Selva. Sci. Hort. 112: 27–32.
8. Fisk, C.L., Silver, A.M., Strik, B.C. and Zhao, Y. 2008. Postharves quality of hardy kiwifruit
(Actinidia arguta Ananasnaya) associated with packaging and storage conditions.
Postharvest Biol. Technol. 47: 338-345.
9. Ganeshamurthy, A.N., Satisha, G.C. and Patil, P. 2011. Potassium nutrition on yield and
quality of fruit crops with special emphasis on banana and grapes. Karnutaka. J. Agri. Sci.
24(1): 29-38.
10.Hargreaves, J.C., Adl, M.S. and Warman, P.R. 2008. A review of the use of composted
municipal solid waste in agriculture. Agric. Ecosyst. Environ. 123: 1–14.
11.Hoseini Farahi, M., Abutalebi, A. and Panahi Kord Laghari, Kh. 2008. Red and Golden
Delicious apples investigate the changes in firmness after harvest due to the base and the
calcium chloride treatment. Publication of Research and Development in Agriculture and
Horticulture. 78: 74-79.
12.Kalra, P.Y. 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press, Boca
Raton, USA.
13.Latocha, P., Krupa, T., Wołosiak, R., Worobiej, E. and Wilczak, J. 2010. Antioxidant
activity and chemical difference in fruit of different Actinidia sp. Food Sci. 61(4): 381–394.
14.Leja, M., Mareczek, A. and Ben, J. 2008. Antioxidant properties of two apple cultivars
during long-term storage. J. Food Compos. Anal. 21: 396-401.
15.Leontowicz, M., Leontowicz, H., Drzewiecki, J., Jastrzebski, Z., Haruenkit, R. and
Poovarodom, S. 2007. Two exotic fruits positively affect rat’s plasma composition. Food
Chem. 102: 192-200.
16.Lo Piero, A.R., Puglisi, I., Rapisarda, P. and Petrone, G. 2005. Anthocyanins accumulation
and related gene expression in red orange fruit induced by low temperature. J. Agri. Food.
Chem. 53: 9083-9088.
17.Manolopoulou, H. and Papadopoulou, P. 1998. A study of respiratory and physico-chemical
changes of four kiwi fruit cultivars during cool-storage. Food Chem. 63(4): 529-534.
18.Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press INC, Institute of
Plant Nutrition, University of Hohenheim, 2 ed., Germany, 845p.
19.Mirzaii Moghaddam, H., Tavakoli Hashtjin, T., Minaii, S. and Faghih Nasiri, M. 2007. The
effect of the size, variety and storage time on some qualitative properties of kiwifruit. J.
Food Sci. Technol., 4(4): 19-25. (In Persian)
20.Mottaghi, H. 2009. Kiwifruit. Soroush Guidance Publication, 80p.
21.Pacheco, C., Calouro, F. and Vieira, S. 2008. Influence of nitrogen and potassium on yield
fruit quality and mineral composition of kiwifruit. J. Energy Environ. Sci. Pp: 517-521.
22.Sams, C.E. and Conway, W.S. 1984. Effect of calcium infiltration on ethylene production,
respiration rate, soluble polyuronide content, and quality of Golden Deliciouse apple fruit. J.
Amer. Soc. Hort. Sci. 109: 53-57.
23.Singleton, V.L., Orthofer, R. and Lamuela-Raventos, M.R. 1999. Analysis of total phenols
and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent.
Oxidants and antioxidants. Method Enzymol. 299: 152-178.
24.Tavarini, S., Degl’Innocenti, E., Remorini, D., Massai, R. and Guidi, L. 2008. Antioxidant
capacity, ascorbic acid, total phenols and carotenoids changes during harvest and after
storage of Hayward kiwifruit. Food Chem. 107: 282–288.
25.Tosun, I., Ustun, N.S. and Tekguler, B. 2008. Physical and chemical changes during ripening
of blackberry fruits. Sci. Agric. 65: 87-90.
26.Zhou, G.Z., Diao, T.Q., Wen, Z.F., Li, Y.X. and Li, M. 1997. Effect of harvest maturity and
picking methods on the commodity quality of Kiwifruit. Southwest China, J. Agri. Sci. 10:
108-114.