اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

3 گروه زراعت دانشکده کشاورزی.دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

سابقه و هدف: گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) گیاهی یکساله و متعلق به خانواده بوراژیناسه‌ است که دارای خواص درمانی می‌باشد. افزایش گرایش مردم به طرف گیاهان دارویی برای مداوای بیماری‌ها، کشت انواع گیاهان دارویی را در سطح جهان و ایران ضروری ساخته است. تولید گیاهان دارویی همانند دیگر گیاهان تحت تأثیر عوامل زراعی نظیر تاریخ کاشت و تراکم بوته در متر مربع قرار می‌گیرد. برای هر محصول تاریخ کاشت مطلوبی وجود داشته که به تأخیر افتادن آن معمولاً موجب کاهش عملکرد می‌شود. تراکم مطلوب بوته‌های سالم در سطح مزرعه پایه و اساس یک سیستم زراعی محسوب می‌شود (1). بدین ترتیب، این آزمایش به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 96-1395 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل پنج تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی (15 مهر، 5 و 25 آبان، 15 آذر و 5 دی) و چهار تراکم (6، 10، 14 و 18 بوته در متر مربع) به عنوان عامل فرعی بودند. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل عملکرد گل خشک، تعداد شاخه‌ گل‌دهنده در بوته، تعداد گل در متر مربع، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقه و درصد روغن بودند. تجزیه واریانس تمام صفات آزمایشی با استفاده از نرم افزار SAS، انجام گرفت. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن، در سطح آماری پنج درصد انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌ گلدهنده در بوته، تعداد گل در متر مربع، عملکرد گل خشک و وزن خشک ساقه گل‌گاوزبان اروپایی معنی‌دار بود. همچنین برهمکنش تاریخ کاشت و تراکم بوته بر تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ معنی‌دار بود. تأخیر در تاریخ کاشت سبب کاهش اکثر صفات مورد مطالعه شد. تاریخ کاشت 15 مهر با عملکرد گل خشک 08/72 گرم در متر مربع، بهترین تاریخ کاشت بود. با افزایش تراکم، درصد روغن کاهش و ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه و عملکرد گل به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. به‌طوری که بیشترین عملکرد گل خشک با میانگین 63/58 گرم در متر مربع در تراکم 14 بوته در متر مربع به دست آمد. همچنین تاریخ کاشت 15 مهر در تراکم 18 بوته در متر مربع، بیشترین شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ و تاریخ کاشت 15 مهر در تراکم 6 بوته در متر مربع، بیشترین تعداد برگ را به خود اختصاص داد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این آزمایش تاریخ کاشت 15 مهر و تراکم 14 بوته در متر مربع، به دلیل افزایش عملکرد گل خشک برای کشت گل‌گاوزبان اروپایی در منطقه مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of sowing dates and plant densities on flower yield and some important agronomical characteristics of European borage

نویسندگان [English]

  • hadis hasanvand 1
  • Sayed ataolah Siadat 2
  • Abdulmahdi Bakhshandeh 2
  • mohamad reza moradi telavat 2
  • adel poshtdar 3
1 Agricultural and Natural Resources University Ramin Khuzestan
2 Department of Agronomy, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
3 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Agricultural and Natural Resources University of Ramin, Khuzestan
چکیده [English]

Background and objectives: Borage (Borago officinalis L.) is an annual plant and belongs to the Boraginasea family, that afford curative properties. Increasing people's tendency toward medicinal plants to treat diseases has conduct to and essential the cultivation of medicinal plants globally and in Iran. The production of medicinal plants like other plants is influenced by environmental factors such as sowing date and plant density per m-2. There is optimal sowing date for each crop and delay causs reducing of yield. Optimum plant density at farm is foundation of farming system (1). Thus, this experiment carried out in order to study the effect of sowing date and plant density on flower yield and some important agronomical characteristics of Borage (Borago officinalis).
Materials and methods: A field study was conducted as a split plot arrangement based on randomized complete blocks design (RCB) with three replications at farm at experimental field of Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Iran during 2016-2017 cropping season. Five sowing date (15 October, 5 and 25 November, 15 December and 5 January) as main plat and four plant densities including of 6, 10, 14 and 18 plant per m-2 as sub plots comprised experimental treatment. Dry flower yield, number of flowering branche per plant, number of flowers per m2, plant height, number of leaf per plant, leaf area index, dry weight of leaves and stems and oil percent of Borage were measured. Analysis of variance and comparison of means was performed by SAS software and test (Duncan), 5% level probability. Respectively.
Results: The result of analysis of variance showed that sowing date and plant density had significant effect on plant height, flowering branches per plant, number of flowers per m2, dry flower yield and dry weight of stems. Also interaction effect of sowing date and plant densities on number of leaf per plant, leaf area index and dry weight of leaves was significant. Delaying in sowing date decreased the majority studied traits. 15 October is the best date with 72.08 gr m-2 (dry flower yield). Increasing of plant density was reduced oil percent and increased plant height, dry weight of stems and flower yield. so that the highest dry flower yield was achieved with an average of 58.63 gr m-2 at a density with 14 plant per m-2. Sowing dates of 15 October at 18 plants per m-2 had the highest leaf area index and dry weight of leaves and sowing dates of 15 October at 6 plant per m-2 had the highest number of leaf per plant.
Conclusion: For the highest dry flower yield results showed that in Ahvaz climate, the best sowing date for borago was 15 October and the best planting density was 14 plant per m-2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borage
  • Leaf area index
  • Oil percent
  • Yield components
1. Asgarnejad, M.R., Zarei, A.R. and Zarezadeh, A. 2015. Effect of planting date and density on yield and yield components of black mustard (Brassica nigra) in Abarkuh climate. Cropprod. Publ. 8: 3.183-198. (In Persian)2. Ashoori-Latmahalleh, D., Noorhosseini-Niyak, S.A. and Safarzadeh-Vishekaei, M.N. 2011.Effects of plant density and planting pattern on yield and yield components of Iran ox-tongue (Echium amoenum Fisch and Mey) in north of Iran. J. Med. Plant. Res. 5: 6.932-937.
3. Ashori, D., Hosseini, A.N. and Safarzadeh, M.N. 2014. Effect of plant density and planting arrangement on yield and yield components of (Echium amoenum Fisch & Mey) in Guilan province. J. Hortic. Sci. 28: 2.135-143. (In Persian)
4. Azizi, A., Siahmargui, A., Mohamad-Abadi, A. and Soheilly, A. 2015. Effect of sowing date on two fennel (Foeniculum vulgar L.) ecotypes in Mashhad climate condition. J. Hortic. Sci.29: 1.1-10. (In Persian)
5. Balandri, A. and Rezvani-Moghadam, C. 2011. Effect of planting date and plant density on development stages and dry weight of chicory pumilum jacq (Cichorium pumilum Jacq).Iran. J. Agric. Res. 9: 3.438-446. (In Persian)
6. Berimavandi, A.R., Hashemabadi, D., Facouri-Ghaziani, M.V. and Kaviani, B. 2011. Effects of plant density and sowing date on the growth, flowering and quantity of essential oil of
(Calendula officinalis L.). J. Medic. Plant Res. 5: 2.5110-5115.
7. Carruba, A., La-Torre, R. and Matranga, A. 2002. Cultivation trials of aromatic and
medicinal plants in semiarid Mediterranean environment. Acta Hort. 576: 207-216.
8. Chung, S., Kong, S. and Seong, K.Y. 2002. Gamma-linolenic acids in borago officinalis
reverse epidermal hyperproliferation in guinea pigs. J. Nutr. 132: 10.3090-3094.
9. Dadkhah, A., Kafi, M. and Rasam, G.H. 2009. The effect of planting date and plant densityon growth traits, yield quality and quantity of matricaria (Matricaria chamomilla). J. Hortic.Sci. 23: 2.100-107. (In Persian)
10. Ebrahimi, A., Moaveni, P. and Aliabadi-Farahani, H. 2010. Effects of planting dates and
compost on mucilage variations in borage (Borago officinalis L.) under different chemical
fertilization systems. Int. J. Biotechnol. Mol. Biol. Res. 1: 5.58-61.
11. EL-Hafid, R.E., Blade, S.F. and Hoyano, Y. 2002. Seeding date and nitrogen fertilization
effect on the performance of borage (Borago officinalis L.). Ind. Crop Prod. 16: 193-199.
12. Farhang-Mehr, S., Akbari, S.H. and Rezvan-Bidakhti, S.H. 2014. Effect of planting date and
plant density on flower yield and some morphological characteristics of matricaria
(Matricaria chamomilla L.). Sci. J. Plant Ecophysiol. 16.79-87. (In Persian)
13. Galavi, M., Ramroudi, M. and Mansouri, S. 2007. Effect of sowing dates on yield, yield
components and quality of isabgol (Plantago ovata) in Sistan region. Pajouhesh Sazandegi.
77.135-140. (In Persian)
14. Imam, Y. and Niknejad, V. 2004. Introduction to the Physiology of Crop Yield. Shiraz
University Press, Shiraz, 571p. (Translated in persian)
15. Jamshidi, K.H. 2008. Effect of spacing of planting lines and plant density on quantitative
aspects of matricaria (Matricaria Chamomilla). Iran. J. Agric. Sci. 31: 203-209. (In Persian)
16. javadzadeh, S.M. and Fallah, S.R. 2013. Effects of planting methods, nitrogen fertilizer and
plant density on quality and quantity of borage (Borago officinalis L.). Sci. Agri. 3: 1.16-18.
17. Khaninejad, S. and Ghorban-Ali, A. 2013. Feasibility of cultivation of different ecotypes of
(Echium amoenum Fisch & Mey) in Mashhad climatic condations. Abstract First national
Conference on the Commercialization of Medicinal Plants and Natural Produts. (In Persian)
18. Koocheki, A. and Sarmadnia, H. 2012. Plant Physiology. Jahad Daneshgahi of Mashhad
Press, Mashhad, 400p. (Translated in persian)
19. Lizaso, J.I., Batchelor, W.D. and Westgae, M.E. 2003. A leaf area model to simulate cultivar
specific expansion and senescence of maize leaves. Field Crop Res. 80: 1-7.
20. Mahmoodi-Sourestani, M., Derikvandi, M., Chehrazi, M. and Jafari, A.A. 2016. Evaluation
of growth, seed yield and oil quantity and quality of some borage (Borago officinalis L.)
populations and cultivars under Ahvaz weather condition. Iran. J. Medi. Aro. Plants., 32:
4.598-610. (In Persian)
21. Marisol-Berti, D., Rosemarie-wilckens, E., Felicitas-Hevia, H. and Alejandro-Montecino, Y.
2003. Influence of sowing date and seed origin on the of capitul (Calendula officinalis L.)
during two growing seasons in Chili. Agric. Technol. 63: 1.3-9.
22. Mohammadi-Mirik, A.A., Saeidi, G. and Rezai, A. 2009. Interaction effects of planting date
with seeding rate on agronomic traits of different genotypes of flax. Iran. Crop Res. 7: 1.219-
228., (In Persian)
23. Mollafilabi, A., Khorramdel, S., Siahmarguee, A. and Shourideh, H. 2013. Plant density and
nitrogen fertilizer effects on yield and qualitative characteristics of marigold (Calendula
officinalis L.) under Torbat-e-Jam climatic conditions. J. Plant Prod. Res. 20: 4.83-100. (In
Persian)
24. Naghdi-Abadi, H. and Sorooshzadeh, A. 2011. Evaluating potential of borage (Borago
officinalis L.) in bioremediation of saline soil. Afr. J. Biotechnol. 10: 2.146-153.
25. Naghdi-Badi, H., Zainali-Mobarakeh, Z., Omidi, H. and Reza-Zadeh, S. 2012. Morphologic,
agronomic and phytochemical changes in borage (Borago officinalis L.) as effected by
chemical and biofertilizers. J. Med Plant., 9: 145-156. (In Persian)
26. Omidbeige, R. 2009. Production and Processing of Medicinal Plants. Astan Quds Razavi
Press, Mashhad, 347p. (In persian)
27. Rahimi, M., Nourmohammadi, Gh. and Aynehband, A. 2009. Effect of planting date and
nitrogen on yield, yield components and effective ingredients of lemon herb (Linum
usitatissimum L.). Ecol Crop., 5: 14.22-13. (In Persian)
28. Sepehri, A., Mehranrad, T. and Karami, A. 2015. Effect of planting date and plant density on
yield, harvest index and calendic acid content of two varieties of marigold (Calend ula
officinalis L.) in Arak. J. Sustainable Agric. Prod Sci. 25: 1.1-12. (In Persian)
29. Tabatabaie, R., Amini-Dehaghi, M., Shahmoradi, M. and Kaviani-Ahangar, F. 2011. Effects
of planting date and different amounts of nitrogen fertilizer on the yield and yield
components of two marigold varieties (Calendula Officinalis L.). J. Crop Sci. 5.103-118. (In
Persian)
30. Tabatabaie, S.A., Zare, M., Zarezada, M., Yoosefi, M. and Soltani, M. 2015. Effect of
phosphorous and plant density on economic yield of Iranian borage. Agron. J. 106: 178-184.
(In Persian)
31. Taheri-Asghari, M.J., Daneshian, J. and Aliabadi-Farahani, H. 2009. Effects of drought
stress and plant density on characteristics of chicory (Chicorium intybus L.). Asian J. Agric.
Sci. 1: 12-14. (In Persian)
32. Tazeh, K., Piri, I. and Mostafavi-Rad, M. 2015. Effects of plant density on flower, essential
oil yield and some important agronomic indices of borage (Borago officinalis L.). J. Plant
Prod. Res. 22: 4.87-100. (In Persian)
33. Uquiche, E., Jerez, M. and Ortiz, J. 2008. Effect of pretreatment with microwaves on
mechanical extraction yield and quality of vegetable oil from Chilean hazelnuts. J. Innov.
Food Sci. Emerg. Technol. 9: 495-500.
34. Wettasinghe, M. and Shahidi, F. 2005. Fe (III) chelation activity of extract of borago and
evening primrose meals. Food Res. Int. 35: 65-71.
35. Zarei, Gh., Shamsi-Mahmoodabadi, H., Tabatabaei, S.A. and Mohtaram, S.A. 2012. Effect
of sowing date and plant density on yield of chicory (Cichorium intybus L.). Pajouhesh
Sazandegi., 144: 135-141. (In Persian)
36. Zehtab-Salmasi, S., Heidari, F. and Alyari, H. 2008. Effect of microelements and plant
density on biomass and essential oil production of peppermint (Mentha piperita L.). Plant
Sci. Res. 1: 1.24-26.
37. Ziaee, S.M., Kafi, M., Khazaee, H.R., Shabahang, J. and Soleimani, M.R. 2008. Effect of
planting density and cutting frequency on forageand grain yields of kochia (Kochia
scoparia) under saline water irrigation. Iran. J. Agric. Res. 6: 2.335-342. (In Persian)
38. Zokaee, A., Seifzadeh, S. and Taheri, M. 2014. Effect of planting densities and patterns on
physiological and agronomical traits in basil (Ocimum basilicum L.). J. Agric. Res. 6: 2.143-
158. (In Persian)