ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: پیچ امین الدوله با نام علمی Lonicera japonica L. گیاهی زینتی ارزشمند از گروه پیچ‌ها و بالارونده‌ها و با کاربرد بسیار وسیع در فضای سبز می‌باشد. بنابراین تولید آن در مدت زمان کمتر و با کیفیت بهتر از نظر تجاری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی از اقدامات مهم در تسریع فرآیند تولید گیاهان، بهبود سرعت ریشه‌دهی گیاهان و کوتاهتر نمودن این مرحله رشدی می‌باشد که در این زمینه از ترکیبات شیمیایی و روش‌های گوناگونی نیز استفاده می‌شود. امروزه استفاده از مواد طبیعی به‌عنوان جایگزین مواد شیمیایی در بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های گیاهان زینتی مورد توجه است که در برخی موارد اثرگذاری بهتر و موثرتر این ترکیبات نسبت به ترکیبات شیمیایی نیز مشاهده شده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرگذاری برخی ترکیبات طبیعی (آلی) در مقایسه با ترکیب ریشه زایی متداول و شیمیایی IBA بر افزونش قلمه‌های ساقه پیچ امین الدوله صورت گرفت. همچنین به بررسی اثر قرص‌های هورمونی نیز بر فرآیند ریشه‌زایی این گیاه پرداخته شد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 25 تیمار در قلب 6 گروه تیماری شامل هورمون اسید ایندول بوتیریک (IBA)، قرص آسپرین، قرص ال‌دی، عسل طبیعی، شیره انگور و صمغ عربی هر کدام در 4 غلظت در مقایسه با شاهد (آب مقطر) در 5 تکرار با 5 قلمه در هر تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و آزمایشگاه باغبانی در سال 1395 انجام شد. صفات ریشه‌زایی شامل درصد ریشه-زایی، تعداد ریشه اولیه و ثانویه، طول ریشه اولیه، وزن تر و خشک ریشه و همچنین درصد زنده‌مانی قلمه‌های پیچ زینتی امین الدوله در این آزمایش اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده، تیمارهای طبیعی و شیمیایی بر صفات ریشه‌زایی پیچ امین الدوله در سطح 1% اثر معنی‌داری داشتند. در بین تیمارهای مورد بررسی، بهترین و بیشترین کمیت و کیفیت ریشه ها توسط تیمارهای 1000 میلی گرم در لیتر هورمون ایندول بوتیریک اسید و 60% عسل طبیعی مشاهده شد. بررسی جداگانه سایر تیمارهای طبیعی و شیمیایی نیز نشان داد که غلظت‌های 20% صمغ عربی، 20% شیره انگور، 5/0 قرص در لیترآسپرین (معادل 40 میلی‌گرم در لیتر) و 2 قرص در لیتر ال‌دی (معادل 36/0 میلی‌گرم در لیتر) بهترین نتایج را در ریشه‌زایی قلمه‌های پیچ امین الدوله در مقایسه با سایر غلظت‌های بکاررفته و نیز شاهد نشان دادند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اثرات مطلوب ترکیبات طبیعی همچون عسل طبیعی بر ریشه‌زایی قلمه‌های پیچ امین الدوله، با درنظرگرفتن صرفه اقتصادی، سلامت و نقش موثر این ترکیبات در کشاورزی ارگانیک، استفاده از ترکیبات طبیعی در اولویت بوده و به‌عنوان جایگزینی برای ترکیب شیمیایی IBA پیشنهاد می‌گردد. همچنین بهترین غلظت‌های سایر تیمارها نیز به دلیل برتری معنی دار نسبت به شاهد و نقش مثبتی که در تسریع فرآیند ریشه زایی دارند، قابل استفاده می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rooting of honeysuckle's (Lonicera japonica L.) stem cuttings under treatment of natural and chemical compounds

چکیده [English]

Background and objectives: Honeysuckle (Lonicera japonica L.) is a valuable ornamental plant from climbing groups with many usages in green space. Thus, its production in short time with better commercial quality is very important. One of the important proceedings in propagation process of plants is improving the speed of rooting and shortening this propagation stage. This is happening mostly with the use of various chemical compounds and methods. Today, use of natural materials as an alternative for chemical compounds is concerned with improving rooting of cuttings in ornamental plants that in some cases have observed better and effective influence of these compounds compared with chemicals. Current research has taken place for studying the effect of some natural compounds (organics) in compare with the usual and chemical rooting compound (IBA) on rooting of honeysuckle's stem cuttings. Also, effect of kinds of human hormonal pills on rooting of this plant were studied.
Materials and methods: This experiment based on completely randomized design with 25 treatments in six groups of treatments including Indole butyric acid (IBA), aspirin pill, LD pill, natural honey, grape syrup and Arabic gum in four concentrations comparing to control (distilled water) in five replications with five cuttings in each replication was done in Gorgan agricultural research center and horticultural department laboratory during 2015-2016 year. Rooting traits including rooting percent, number of primary and secondary roots, length of primary roots, fresh and dry weight of roots and survival percent of Honeysuckle stencuttings were measured in this experiment.
Results: According to obtained results from this experiment, natural and chemical treatments had significant effect at 1% Level on rooting traits of Honeysuckle's stem cuttings. The best and highest quantity and quality of roots were observed in 1000 mg/l of indole butyric acid and 60% of natural honey. Study of other natural and chemical treatment showed that %20 concentration of Arabic gum, % 20 grape syrup, 0.5 pill/L aspirin (40 mg/L) and 2 pill/L human LD (0.36 mg/L) showed the best results in compare with other concentrations and control.
Conclusion: Due to the desirable effects of natural compounds such as natural honey on rooting of Honeysuckle cuttings, by consideration the economic efficiency, health and effective role of this compounds in organic agriculture, the use of these natural compounds are in priority and suggested as an alternative to chemical compound like indole butyric acid. Also, best concentration of other treatments are still usable, because of their significant preference in compare with control and their positive role in accelerating rooting of cuttings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honeysuckle
  • Indole butyric acid
  • Honey
  • Rooting
1.Bhardwaj, R. and Thukral, A.K. 2000. Effects of steroids on growth and biochemical
parameters of maize plants. Conference materials of the 12th Congress of the Federation of
European Societies of Plant Physiology, Budapest, Hungary.
2.Bohm, W. 1979. Methods of studying root system. Springer-verlag Berlin Heidelberg, 188p.
3.Bojarczuk, T. and Jankiewicz, L.S. 1975. Influence of phenolic substances on rooting of
softwood cuttings of Populusalba L. and P. canescens Sm. Acta. Agrobot. 28: 121-129.
4.Bravo, M.A. 2003. Japanese honeysuckle, Lonicera japonica Thunb. Alien Plant Working
Group, National Park Service, Washington, DC.
5.Delbari, H., Zarei, H. and Seifi, E. 2015. Study the effect of indole butyric acid on rooting of
stem cuttings of ornamental shrub (Chimonanthus praecox). 1th National Conference of
Geography, tourism, natural resources and sustainable development. (In Persian)
6.Dewayne, L.I. and Yeagar, T.H. 1991. Propagation of Landscape Plants. University of
Florida, Florida Cooperative Extension Service, Circular, 14p.
7.Dozham, M. and Daneshmandi, Sh. 2012. Study the effect of indole butyric acid and position
of cuttings on rooting of stem cuttings of Bougainvillea (Bougainvillea spectabiliswilld).
7th Congres of Iranian Hort. Sci. (In Persian)
8.Eliasson, L. 1978. Effects of nutrients and light on growth and root formation in Pisum
sativum cuttings. Physiol Plant. 43: 13-18.
9.Erdl, S. and Dumlupinar, R. 2009. Progesterone and β-Estradiol Stimulate Seed Germination
in Chickpea by Causing Important Changes in Biochemical Parameters.
10.Erosy, N. and Aydin, M. 2008. The effect of some hormone and humidity levels on rooting
of mahaleb (Prunusmahaleb) soft wood top cutting. Sulyeman Demired Universitesi Ziraat
Fakultesi Degisi. 3: 1. 32-41.
11.Ghasemighahsareh, M. and Kafi, M. 2009. Floriculture.Moallef Press, 396p. (In Persian)
12.Gooran, A., Jeyrani, M., Hayatolgheibi, M.H. and Mozafari, A.A. 2013. Study the effect of
Sex hormone testosterone on grape (Vitisvinifera) and apple (Malusdomestica) explants in in
vitro conditions. Pp: 1-4. (In Persian)
13.Greenwood, M.S. and Berlyn, G.P. 1973. Sucrose-indole-3- acetic acid interactions on root
regeneration by Pinuslambertiana embryo cuttings. Amer. J. Bot. 60: 42-47.
14.Gresbach, J. 2007. Growing Temperate Fruit Trees in Kenya. World Agroforestry Centre
(ICRAF), 138p.
15.Haissig, B.E. 1982. Carbohydrate and amino acid concentration during adventitious root
primordium development in Pinus banksiana Lamb., cuttings. Forest Sci. 61: 13-19.
16.Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T. and Geneve, R.L. 2002. Plant Propagation,
Principles and Practices. Prentice Hall, New Jersey, 880p.
17.Hassankhah, A., Vahdati, K., Lotfi, M., Mirmasoumi, M., Preece, J. and Assareh, M.H.
2014. Effects of ventilation and sucrose concentrations on the growth and plantlet anatomy
of micropropagated persian walnut plants. Inter J. Hort Sci. Tech. 1: 2. 111-120.
18.Janeczko, A. and Skoczowski, A. 2005. Mammalian sex hormones in plants. Folia
Histochem. Cyto Chem. 43: 71-79.
19.Khoshkhooy, M. 2012. Plant propagation (Basis and Methods). Shiraz University Press,
905p. (In Persian)
20.Loach, K. and Whalley, D.N. 1978. Water and carbohydrate relationships during the rooting
of cuttings. Acta Hort. 79: 161-168.
21.Love, A. and Love, D. 1945. Experiments on the effects of animal sex hormones on
dioecious plants. Ark Bot. 32: 15. 1-60.
22.Moore, K.G., Cobb, A. and Lovell, P.H. 1972. Effects of sucrose on rooting and senescence
in detached Raphanussativus L. cotyledons. J. Exp. Bot. 23: 65-74.
23.Motahari, A. 2013. Effect of auxin and environment condition on rooting of semi-hardwood
cuttings of Callistemon citrinus. J. New Agri. Sci. 9: 1. 59-67.
24.Owais, S.S. 2010. Rooting response of five pomegranate varieties to IBA concentration and
cutting age. Pak. J. Bio. Sci. 13: 2. 51-58.
25.Reynolds, E.F. 1982. Aspirin and similar analgesic and anti-inflammatory agents.
Martindale: the extra pharmacopoeia, Pp: 234-282.
26.Salehi Sardoei, A.S., Shahmoradzadeh, F. and Ghasemi, H. 2014. Effect of Salicylic Acid on
Rooting of Poinsettia (Euphorbia pulcherrima). Inter. J. Adv. Biol. Biomed. Res.
2: 6. 1883-1886.
27.SalehiSardoei, A., Sarhadi, H., Rahbarian, P., Rohany, Y., Arbabi, M. and Jahantigh, M.
2013. Effect of plant growth regulators on rooting of henna (Lawsonia inermis L.). Inter. J.
Adv. Biol. Biomed. Res. 1: 11. 1466-1470.
28.Shahhoseini, R., Moghaddam, M., Kiani, D. and Mansori, R. 2015. Effect of different
concentrations of IBA and NAA on rooting of semi-hardwood cuttings of rosemary
(Rosmarinus officinalis L.). Iran. J. Med. Aroma Plants. 31: 4. 576-586. (In Persian)
29.Shams, E., Etemadi, N. and Mortezaei Nezhad, F. 2015. Effects of indole butyric acid
on rooting of hardwood cuttings of Sophora japonica L. J. Sci. Tech. Greenhouse Cul.
6: 23. 63-77. (In Persian)
30.Shiravand, D. 2009. Ornamental cut flowering. Agricultural Extension and Education
Publications, Tehran, 260p. (In Persian)
31.Shokri, S., Zarei, H. and Alizadeh, M. 2015. Effect of rooting media on rooting of
semi-woody cuttings of ornamental (Callistemon citrinus) under greenhouse conditions.
J. Sci. Tech. Greenhouse Cul. 5: 19. 173-182. (In Persian)
32.Singh, S. 1992. Influence of auxins and planting time on carbohydrate and nitrogen fractions
in semi-hardwood cuttings of Callistemon lanceolatus at root emergence-II. Adv Hort.
Fores. 2: 165-171.
33.Tatari, V.A. 2016. valuation of effect of some natural compounds onrooting of stem cuttings
in ornamental berberis (Berberis thunbergii var Atropurpurea). M.Sc. Thesis. Gorgan
University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 84p. (In Persian)
34.Weaver, R.J. 1972. Plant growth substances in agriculture. W.H. Freeman and Co,
San Francisco, 594p.
35.Zarrinbal, M., Moallemi, N.A. and Daneshvar, M.H. 2006. The effect of different
concentrations of auxin, time of cutting and environmental conditions on rooting of the
semi-hardwood cuttings of Callistemon viminalis sol. J. Hort. Sci. Tech. 6: 3. 121-134.
(In Persian)
36.Zavattieri, A., Lima, M., Sobral, V., Oliveira, P. and Costa, A. 2009. Effects of carbon
source, carbon concentration and culture conditions on in vitro rooting of Pinus pinea L.
microshoots. Acta. Hort. 812: 812. 173-180.