دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-165 
بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

صفحه 119-137

10.22069/jopp.2018.13456.2213

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علی رضا فرخ زاد؛ لطفعلی ناصری