اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل ، زابل، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

سابقه و هدف: مصرف نهاده‌های شیمیایی علاوه بر آلودگی آب و خاک و کاهش کیفیت محصولات زراعی و دارویی، سبب مشکلات زیست‌محیطی نیز گردیده است. امروزه استفاده از کودهای زیستی به‌عنوان جایگزین مناسب برای کودهای شیمیایی با هدف بهبود حاصلخیزی خاک و تولید پایدار مورد توجه قرار گرفته است. تنش خشکی از جمله تنش‌های محیطی مهم است که با تاثیرگذاری بر رشد و نمو گیاهان می‌‌تواند سبب کاهش رشد و تولید ماده خشک گیاهان دارویی شود. این آزمایش به بررسی تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل خشک، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل واقع در چاه نیمه انجام شد. عامل اصلی تنش کم‌آبی شامل: آبیاری بر اساس 90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی و عامل فرعی انواع کود فسفره در چهار سطح شامل: عدم مصرف کود به‌عنوان تیمار شاهد، 100 درصد کود فسفره شیمیایی، 50 درصد کود شیمیایی فسفره + کود زیستی (فسفات بارور2) و کود زیستی فسفات بارور2 در نظر گرفته شدند. ویژگی‌های از قبیل عملکرد گل خشک، کلروفیل کل برگ، کربوهیدرات محلول، درصد اسانس، پرولین، کاروتنوئید، فسفر و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از نرم‌افزار SAS استفاده شد و مقایسه میانگین‌ها به کمک آزمون چند دامنه‌‍‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان پتاسیم و کربوهیدرات تحت تأثیر تنش کم‌آبی و کود فسفره قرار گرفتند. با افزایش شدت تنش خشکی از تیمار آبیاری پس از 90 درصد ظرفیت زراعی (شاهد) تا تیمار آبیاری پس از 50 درصد ظرفیت زراعی از میزان عنصر پتاسیم کاسته و بر میزان کربوهیدرات محلول افزوده شد و کاربرد 50 درصد کودهای فسفره شیمیایی و زیستی نیز بیشترین تأثیر مثبت را بر آن‌ها داشت. برهمکنش تنش کم‌آبی و کود فسفره بر عملکرد گل خشک، درصد اسانس، پرولین، کلروفیل کل برگ، کاروتنوئید و فسفر معنی‌دار شد. بیشترین عملکرد گل خشک، کلروفیل کل برگ و فسفر از تیمار آبیاری بر اساس 90 درصد ظرفیت زراعی با کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی و بیشترین درصد اسانس، پرولین و کاروتنوئید از تیمار تنش شدید کم‌آبی با کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی حاصل شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد گل خشک (420 کیلوگرم در هکتار) به تیمار آبیاری پس از 90 درصد ظرفیت زراعی با کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی و بیشترین درصد اسانس (846/0 درصد) و پرولین (95/13میلی‌گرم بر گرم وزن تازه) به تیمار آبیاری پس از 50 درصد ظرفیت زراعی توام با کود تلفیقی تعلق داشت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این آزمایش، برای بهبود ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی بابونه کاربرد تلفیقی کودهای فسفره شیمیایی و زیستی توام با تنش کم‌آبی مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of biological and chemical phosphorus fertilizers application on flower yield, essential oil percentage and osmatic adjustments of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in response to water deficit stress

نویسندگان [English]

  • Mhsomeh Khatami 1
  • Mohammad Galavi 3
1 Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Application of chemical fertilizers besides contaminating the water and soil resources, and reducing the quality of agricultural and medicinal products has created serious environmental issues. Thus, to improve the soil fertility and for sustainable production, application of bio-fertilizers as an alternative to the chemical fertilizers have been widely promoted. Drought stress is an important environmental stress that reduces the growth and dry matter production of the medicinal plants, although increasing the effective ingredients production. This experiment was conducted to determine the most suitable amount of biological and chemical phosphorus fertilizers on dry flower yield, essential oil percentage, and osmotic adjustments of chamomile in response to water-deficit.
Materials and methods: The study was conducted at agricultural research institute of University of Zabol in 2016. The experiment was designed as a split plot using randomized complete blocks with three replicates. The main plots were different levels of water stress regulated by irrigation at 90, 70 and 50% of the field capacity (FC). The subplots were four levels of phosphorus fertilizers application including 100% chemical phosphorus fertilizer, 50% phosphate fertilizer and 50% bio-fertilizers (Phosphate B-2), 100% bio-fertilizer (Phosphate B-2), and the control plot without any fertilizer application. Properties such as flower yield, total leaf chlorophyll, soluble carbohydrate, essential oil percentage, proline, carotenoid, phosphorus (P) and potassium (K) were evaluated. After the data collection, SAS program was used for statistical analysis and means were separated according to the least significant difference (DMRT) at 0.05 level of probability.
Results: Results showed that K and soluble carbohydrate were affected by the water stress and phosphorus fertilizer application. Increasing the water stress intensity from 90% of FC (control) to 50% of FC reduced the K uptake and increased the soluble carbohydrate content. The combined application of chemical and biological fertilizers showed the most positive effects. Interaction of the water stress and phosphorus fertilizer application showed significant impacts on dry flower yield, essential oil percentage, proline, total leaf chlorophyll, carotenoids and P content. The highest dry flower yield, total leaf chlorophyll and P were obtained from the control plot and the treatment with integrated application of chemical and biological phosphorus fertilizers. The highest essential oil percentage, proline and carotenoids were obtained from the treatments with severe water stress and with combined application of chemical and biological phosphorus fertilizers. Results showed that the highest dry flower yield (420 kg.ha-1) was related to irrigation after 90% of FC along with the integrated application of chemical and biological phosphorus fertilizers and the highest essential oil percentage (0.846%) and proline (13.95 mg g-1FW) was belong to irrigation after 50% of FC along with integrated application of chemical and biological phosphorous fertilizer.
Conclusion: According to these results, to improve the qualitative charactertics of chamomile medicinal plant, integrated application of chemical and biological fertilizer along with water stress would be appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flower production
  • Proline
  • Essential oil percentage
  • Phosphate barvare-2
  • Pigment
1.Abdalla, M.M. and El-Khoshiban, N.H. 2007. The influence of water stress on growth, relative water content, photosynthetic pigments, some metabolic and hormonal contents of two Triticum aestivum cultivars. J. Appl. Sci. Res. 3: 12. 2062-2074.
2.Abdul Jaleel, C., Manivannan, P., Lakshmanan, G.M., Gomathinayagam, M. and Panneerselvam, R. 2007. Alterations in morphological parameters and photosynthetic pigment responses of Catharanthus roseus under soil water deficits. Collo. Sur. B: Biol. 61: 2. 298-303.
3.Abreu, I.N. and Mazzafera, P. 2005. Effect of water and temperature stress on the content of active advances in medicinal. Arom. Spice Crop. 2: 413-416.
4.Alijani, M., Amini Dehaghi, M., Malboobi, M.A., Zahedi, M. and Modares Sanav, S.A.M. 2011. The effect of different levels of phosphorus fertilizer together with phosphate bio-fertilizer (Barvar 2) on yield, essential oil amount and chamazulene percentage of Matricaria recutita L. Iran. J. Med. Arom. Plants. 27: 3. 450-459. (In Persian)
5.Alijani, M., Amini Dehaghi, M., Modares Sanavi, S.A.M. and Mohammad Rezaye, S. 2010. The effects of phosphorous and nitrogen rates on yield, yield components and essential oil percentage of Matricaria recutita L. Iran. J. Med. Arom. Plants. 26: 1. 101-113. (In Persian)
6.Arazmjo, A., Heidari, M. and Ghanbari, A. 2010. The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.). Iran. J. Med. Arom. Plants. 25: 4. 482-494. (In Persian)
7.Arnon, A.N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agron. J. 23: 112-121.
8.Ashraf. M. and McNeilly, T. 2004. Salinity tolerance in Brassica oilseeds. Critical Rev. Plant Sci. 23: 2. 157-174.
9.Babaee, K., Amini Dehaghi, M., Modares Sanavi, S.A.M. and Jabbari, R. 2010. Water deficit effect on morphology, prolin content and thymol percentage of Thyme (Thymus vulgaris L.). Iran. J. Med. Arom. Plants. 26: 2. 238-251. (In Persian)
10.Bahreininejad, B., Razmjoo, J. and Mirza, M. 2014. Effect of water stress on productivity and essential oil content and composition of Thymus carmanicus. J. Essent. Oil Bear. Plants. 17: 5. 717-725.
11.Bajji, M., Lutts, S. and Kinet, J.M. 2001. Water deficit effects on solute contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in three durum wheat (Triticum durum Desf.) cultivars performing differently in arid. Plant Sci. 160: 4. 669-681.
12.Bates, S., Waldern, R.P. and Teare, E.D. 1973. Rapide determination of free proline for water stress studies, Plant and Soli. 39: 205-207.
13.Behra, R.K., Mishra, P.C. and Choudhury, N.K. 2002. High irradiance and water stress induce alterations in pigment composition and chloroplast activities of primary wheat leaves. J. Plant Physic. 159: 967-973.
14.Darzi, M. 2007. Evaluation the effects of bio-fertilizers on quantitative and qualitative triats of Fennel for receiving to sustainable agriculture system. Ph.D. Thesis, University of Tarbiat Modares. 115p. (In Persian)
15.Darzi, M.T., Ghalavand, A. and Rejali, F. 2009. The effects of biofertilizers application on N, P, K assimilation and seed yield in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iran. J. Med. Arom. Plants. 25: 1. 1-19. (In Persian)
16.De Carvalho, I.M. 2005. Effects of water stress on the proximate composition and mineral contents of seeds of two Lupins (Lupinus Albus Lupinus Mutabilis). J. Food Qual. 28: 4. 325-332.
17.Devau, N., Cadre, E.Le., Hinsinger, P., Jaillard, B. and Gérard, F. 2009. Soil pH controls the environmental availability of phosphorus. Experimental and mechanistic modeling approaches. Applied Geo. 24: 11. 2163-2174.
18.Eidizadeh, Kh., Mahdavi Damghani, A.M., Ebrahimpoor, F. and Sabahi, H. 2011. Effects of integrated application of biological and chemical fertilizer and application method of biofertilizer on yield and yield components of maize. Elct. J. Crop Prod. 4: 3. 21-35. (In Persian)
19.Fallah, S., Ghalav, A. and Khajehpour, M.R. 2007. Effect of mixing manure with soil and its integration with chemical fertilizer on yield and yield components of corn (Zea mays L.). J. Water Soil. 11: 40. 233-242.
(In Persian)
20.Fallahi, J., Koocheki, A. and Rezvani Moghadam, P. 2009. Effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile (Matricaria recutita) as a medicinal plant. Iran. J. Field Crops Res. 7: 1. 127-135. (In Persian)
21.Heshmati, S., Amini Dehaghi, M. and Fathi Amirkhiz, K. 2017. Effects of biological and chemical phosphorous fertilizer on grain yield, oil seed and fatty acids of spring safflower in water deficit conditions. Iran. J. Field Crop Sci. 48: 1. 159-169. (In Persian)
22.Heshmati, S., Amini Dehaghi, M., Rezazadeh, A.R. and Fathi Amirkhiz, K. 2016. Study the effect of different phosphorus fertilizers on physiological characteristic of photosynthetic pigments and soluble sugars of safflower under water deficit condition. Iran. J. Field Crops Res. 14: 2. 304-3017. (In Persian)
23.Hun, H.S. and Lee, K.D. 2005. Plant growth promoting rhizobacteria effect on antioxidant status, photosynthesis, mineral uptake and growth of lettuce under soil salinity. Res. J. Agric. Biol. Sci. 1: 3. 210-215.
24.Jahan, M. and Nasiri Mahallati, M. 2013. Soil Fertility and Biofertilizers (Agro-ecology Approach). FerdowsiUniversity of Mashhad Press, 205p. (In Persian)
25.Jaleel, C.A., Gopi, R. and Panneerselvam, R. 2008. Growth and photosynthetic pigments responses of two varieties of Catharanthus roseus to triadimefon treatment. Comptes Rendus Biol. 331: 272-277.
26.Jones, C.A., Jacobsen, J.S. and Wraith, J.M. 2003. The effects of P fertilization on drought tolerance of malt barley. In Westem Nutrient Management Conference. 5: 88-93.
27.Kafi, M. and Mahdavi. A. 2012. Environmental stresses tolerance mechanisms. FerdowsiUniversity Publication, Mashhad, Iran, 466p. (In Persian)
28.Kerepsi, I., Toth, M. and Boross, L. 1996. Water-soluble carbohydrates in dried plant. J. Agric. Food Chem. 10: 3235-3239.
29.Kokalis-Buerelle, N., Kloepper, J.W. and Reddy, M.S. 2006. Plant growth- promoting rhizobacteria as transplant amendments and their effects on indigenous rhizosphere microorganisms. Appli. Soil Ecol. 31: 91-100.
30.Kumar, V. and Singh, K. P. 2001. Enriching vermicompost by nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria. Bior. Technol. 76: 2. 173-175.
31.Lessani, H. and Mojtahedi, M. 2002. Introduction to plant physiology. TehranUniversityPress, Iran, 726p. (In Persian)
32.Mahfouz, S.A. and Sharaf-Eldin, M.A. 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare mill.). Inter. Agro. 21: 361-366.
33.Marschner, H. 1995. Miheral Nutrition of Higher Plants. Academic Press. London, Pp: 549-561.
34.Mehrvarz, S., Chaichi, M.R. and Alikhani, H.A. 2008. Effect of phosphate solubiling microorganisms and phosphorus chemical fertilizer on forage and grain quality of barely (Hordeum vulgare L.). American- Eur. J. Agri. Environ. Sci. 3: 855-860.
35.Mohammadkhani, N. and Heidari, R. 2007. Effects of water stress on respiration, photosynthetic pigments and water content in tow maize cultivar. Pak. J. Biol. Sci. 10: 22. 4022-4028.
36.Naghizadeh, M. and Galavi, M. 2012. Evaluation of phosphorous biofertilizer and chemical phosphorous influence on fodder quality of corn (Zea mays L.) and grass pea (Lathyrus sativa L.) intercropping. J. Agroeco. 4: 1. 52-62. (In Persian)
37.Nasiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghdam, P. and Beheshti, A. 2001. Agroecology. FerdowsiUniversity of Mashhad Press, 457p. (In Persian)
38.Omidbaigi, R. 2005. Production and processing of medicinal plants. Astan Gods Razavi Pub. 2: 324. (In Persian)
39.Pirzad, A., Shakiba, M.R., Zehtab-Salmasi, S. and Mohammadi, S.A. 2015. Effects of water stress on some nutrients uptake in Matricaria chamomilla L. Agron. J. 104: 1-7. (In Persian)
40.Ramroudi, M., Chezgim, M. and Galavi, M. 2017. Effect of methanol spraying on quantitative traits and osmatic adjustments in moldavian (Dracocephlum moldavica L.) under low irrigation conditions3. Iran. J. Field Crop Sci. 48: 1. 149-158. (In Persian)
41.Rezapor, A.R., Heidari, M.R., Galavi, M. and Ramrodi, M. 2011. Effect of water stress and different amounts of sulfur fertilizer on grian yield, grain yield components and osmotic adjustment in Nigella sativa L. Iran. J. Med. Arom. Plants. 27: 3. 384-396. (In Persian)
42.Sadeghian Dehkordi, S.A., Tadayyon, A., Tadayyon, M. and Saffar, A. 2015. Effect of drought stress and
bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphplogical and physiological characteristis of linseed (Linum usitatissimum L.). Arid Biome. Sci. Res. J. 5: 2. 1-11. (In Persian)
43.Salamon, I. 1992. Chamomile: A medicinal plant. The Herb, Spice and Med. Plant Digest, 10: 1. 345-354.
44.Salehi, A., Ghalavand, A., Sefidkon, F., Asgharzade, A. and Saeedi, K. 2016. Effects of zeolite, bio and organic fertilizers application on the growth, yield and yield components of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) in organic cultivation. Iran. J. Med. Arom. Plants. 32: 2. 203-215. (In Persian)
45.Sanchez Govin, E., Rodriguez Gonzales, H., Carballo Guerra, C. and Milanes Figueredo, M. 2005 Influencia de los abonos orgánicos y biofertilizantes en la calidad de las especies medicinales Calendula officinalis L., Matricaria recutita L. Rev. Cub. De Plants Med. 10: 1. 1-5.
46.Sandhya, V., Ali, Sk.Z., Grover, M., Reddy, G. and Venkateswarlu, B. 2010. Effect of plant growth promoting Pseudomonas spp. on compatible solutes, antioxidant status and plant growth of maize under drought stress. Plant Growth Reg. 62: 21-30.
47.Schutz, H. and Fangmier, E. 2001. Growth and yield responses of spring wheat (Triticum aestivum L. cv. Minaret) to elevated CO2 and water limitation. Environ. Pollu. 114: 2. 187-194.
48.Smirnoff, N. 1998. Plant resistance to environmental stress. Cur. Opinion Biotech. 9: 2. 214-219.
49.Soltani Gerdfaramarzi, M.K., Omidi, H., Habibi, H., Lebaschy, M.H. and Zarezadeh, A. 2011. The effects of glycine betaine and drought stress on yield, yield components and essential oil in German chamomile genotypes in Yazd region. Iran. J. Med. Arom. Plants. 27: 2. 279-289. (In Persian)
50.Taherkhanchi, A., Akbari, G.A., Modarres-Sanavy, S.A.M. and Ghorbani Javid, M. 2013. Evaluation of effects of bio-fertilizers on some physiological and biochemical traits in soybean under water deficit condition. J. Crops Impr. Agri. Crop Manag. 15: 3. 141-153. (In Persian)
51.Walker, G.P.L. and Wilson, C.J.N. 1383. Lateral variations in the taupo ignimbrite. J. Volcan. Geo. Res.
18: 117-133.
52.Wu, Q. and Xia, R. 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi influence growth, osmotic adjustment and water stress conditions. J. Plant Physic. 163: 417-425.
53.Zand, A., Aroiee, H., Chaichi, M.R. and Nemati, S.H. 2017. Effects of bio-fertilizers on some physiological characteristics, essential oil percentage and yield of spearmint (Mentha spicata L.) under deficit irrigation. Iran. J. Med. Arom. Plants. 32: 1. 112-125. (In Persian)