دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-156 
ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی

صفحه 15-31

10.22069/jopp.2018.13685.2228

برزو کازرانی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضانپور؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی اسکندری