مطالعه اثرات ریزگردها بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار، گوجه فرنگی و لوبیا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر پدیده ریزگردها و گرد و غبار ناشی از گرم شدن هوا و کم آب شدن یا خشک شدن منابع آبی، تولید محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست سالم را با چالشی جدی روبرو نموده است. ریزگردها یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی و بلایای طبیعی محسوب می‌شود که جزء تغییرات اقلیمی نیز به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر از سیر طبیعی خود خارج گشته و در مناطق غرب و جنوب غرب ایران در تعداد روزهای بیشتری به وقوع می‌پیوندد. از آثار مخرب ریزگردها می‌توان به کاهش نور رسیده به گیاه، کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، کاهش حاصلخیزی خاک، اخلال در سیستم‌های مکانیکی و ارتباطات و بروز مشکلات تنفسی اشاره کرد.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی اثرات ریزگردها بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان زراعی، آزمایشی در سال زراعی 99-1398 مزرعه در تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در دهگلان انجام شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور ریزگردها در 2 سطح (با اعمال ریزگردها و بدون اعمال ریزگردها) و فاکتور گیاه زراعی در 3 سطح (خیار، گوجه فرنگی و لوبیا) بودند. پس از هر بار عبور سامانه گرد و غبار از استان ریزگردها با استفاده از روش‌های گزارش شده جمع‌آوری شدند. پاشش ریزگردها بر سطح گیاهان زراعی (لوبیا، گوجه فرنگی و خیار) در اواسط دوره رشد و اوایل مرحله گلدهی صورت گرفت. سپس 10 روز پس از اعمال ریزگردها، صفات فیزیولوژیکی مانند محتوی کلروفیل برگ، غلظت پروتئین محلول در برگ، میزان پرولین برگ و کربوهیدرات‌های محلول در برگ و همچنین صفات مورفولوژیکی شامل وزن برگ، وزن ساقه و ارتفاع گیاه اندازه‌گیری شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر ریزگردها بر محتوی کلروفیل کل و کلروفیل a، پرولین، پروتئین و قند محلول در آب معنی‌دار بود، این در حالی بود که ریزگردها اثر معنی‌داری بر محتوی کلروفیل b و قند محلول در الکل نداشتند. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که ریزگردها بر وزن برگ، وزن ساقه و ارتفاع خیار، گوجه فرنگی و لوبیا دارای تاثیر معنی‌دار بوده است. همچنین گیاهان مختلف از نظر وزن برگ و ارتفاع تفاوت معنی‌داری داشتند. با توجه به نتایج بدست‌آمده به طور کلی گیاه گوجه‌فرنگی بیشتر از لوبیا و خیار تحت تاثیر ریزگردها و کاهش صفات مورد مطالعه قرار گرفت که احتمالا بدلیل داشتن کرک‌های بیشتر در سطح برگ می‌باشد، هرچند در برخی صفات این نتیجه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. در واقع ریزگردها از طریق کاهش محتوی کلروفیل، محتوی پروتئین محلول و قندهای محلول در برگ و افزایش محتوی پرولین منجر به کاهش معنی‌دار وزن خشک برگ و ساقه در خیار، گوجه فرنگی و لوبیا و همچنین کاهش معنی‌دار ارتفاع در خیار و لوبیا شده است که این خسارت‌ها ممکن است به‌دلیل کاهش فتوسنتز در گیاهان زراعی باشد. تجزیه خوشه‌ای صفات و تیمارهای مختلف نیز نشان داد که صفات فیزیولوژیکی کربوهیدرات‌های محلول در آب و الکل همبستگی بیشتری با یکدیگر داشته و با صفت ارتفاع گیاه در یک خوشه قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: کاهش عملکرد محصولات در سال‌های اخیر که توسط کشاورزان گاهاً گزارش می‌شود، ممکن است به دلیل وجود ریزگردها و همچنین ممانعت این پدیده از جذب ریز مغذی‌ها از طریق محلول پاشی شده است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در زمانی که سامانه های گرد و غبار از منطقه عبور می‌نمایند، درصورت امکان از آبیاری بارانی جهت جلوگیری از خسارت ریزگردها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effects of dusts on the morphological and physiological traits of some crops

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Sharifi Kaliani 1
  • Sirwan Babaei 2
  • Yasin ZafarSohrabpour 3
1 Ph.D. Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 M.Sc. Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: In recent years, the phenomenon of dusts caused by global warming and dehydration or drying of water resources, agricultural production as well as an environment has confronted a serious challenge. Dusts is one of the most important atmospheric phenomena and natural disasters, which is also considered as part of climate change and in recent years has gone out of its natural course and occurs in the western and southwestern regions of Iran. The destructive effects of dusts include reduced light reaching the plant, reduced yield of agricultural products, soil fertility reduction, disruption of mechanical systems and communications and the occurrence of respiratory problems.
Materials and Methods: In order to investigate the effects of dust on the physiological and morphological traits of crops, a pot experiment was conducted in the field research of the Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, located in Dehgolan. This factorial experiment was performed in a randomized complete block design with 3 replications. Experimental factors included dust at 2 levels (with and without dust) and crop at 3 levels (cucumber, tomato and bean). After crossing of each dust system through the province, the dust was collected using reported methods. Dust spraying was done on the surface of crops (beans, tomatoes and cucumbers) in the middle of the growing period and early flowering stage. Then, 10 days after application of dust, physiological traits including chlorophyll content, protein concentration, proline content and soluble carbohydrates of leaves as well as morphological traits including leaf and stem weight and plant height were measured.
Results: The results of this study showed that the effect of dust on the content of total chlorophyll and chlorophyll a, proline, protein and water-soluble carbohydrate was significant, while the dust had no significant effect on the content of chlorophyll b and soluble carbohydrate in alcohol. The results also showed that dust had a significant effect on leaf and stem weight and height of cucumber, tomato and bean. Also, different plants had significant differences in leaf weight and height. According to the obtained results, in general, tomato plant had more affected by dust than beans and cucumber and most of the measured traits were reduced, which is probably due to having more hairs on the leaf surface. In fact, dust by reducing the content of chlorophyll, soluble protein and soluble carbohydrate in the leaves and increasing the content of proline leads to a significant reduction in leaf and stem dry weight in cucumbers, tomatoes and beans, as well as a significant reduction in height in cucumbers and beans. It has been suggested that these damages may be due to reduced photosynthesis in crops. Cluster analysis of different traits and treatments also showed that the physiological traits of soluble carbohydrates in water were more correlated with each other and were in the same cluster with plant height.
Conclusion: The decline in crop yields in recent years, which is sometimes reported by farmers, may be due to the presence of dust and also the inhibition of the absorption of micronutrients through foliar application. Therefore, it is recommended that when dust systems pass through the area, if possible, sprinkler irrigation would be used to prevent dust damage.
Keywords: Protein, West Iran, Sugar, Chlorophyll, Beans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • West Iran
  • Sugar
  • Chlorophyll
  • Beans
1.Abdel-Rahman, A.M. and Ibrahim, M.M. 2012. Effect of cement particulates deposition eco – physiological behaviors of halophytes in the salt marshes of Red sea. Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 2: 4. 490-498.
2.Agrawal, M. 2005. Effects of air pollution on agriculture: an issue of national concern. Natl. Acad. Sci. Lett. 23: 93-106.
3.Akbari, S. 2011. Dust storms, sources in the Middle East and economic model for survey its impacts. Aust. J. Basic Appl. Sci. 5: 12. 227-233.
4.Armbrust, D.V. 1986. Effect of particulates (Dust) on cotton growth, photosynthesis, and respiration. Agron. J. 78: 6. 1078-1081.
5.Kouchaki A. 2009. Agriculture in dry lands. Jihad Uni. of Mashhad Press. 495p. (Translated in Persian)
6.Arvin, A.A., Cheraghi, S. and Cheragh, Sh. 2013. Evaluation of ust effect on the quantitative andd qualitative growth of sugarcane varieties CP57-614. Phys. Geog. Res. 45: 3. (In Persian)
7.Bates, L.S., Waldren, R.P. and Tear, I.B. 1973. Rapid determination of free proline for water- stress studies. Plant Soil.
39: 205-207.
8.Bat-Oyun, M., Shnoda, M. and Tsubo. M. 2012. Effect of cloud atmospheric water vapor, and dust on photo synthetically active radiation and total solar radiation in a Mongolian grassland. J. Arid Land. 4: 4. 349-356.
9.Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein- dye binding.J. Anal. Biochem. 72: 248-254.
10.Chameides, W.L. 1999. Case study of the effects of atmospheric aerosolsand regional haze on agriculture:An opportunity to enhance crop yieldsin China through emission controls. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.96: 13. 326-13, 633.
11.Chauhan, A. and Joshi, P.C. 2010. Effect of ambient air pollutants on wheat and mustard crops growing in the vicinity of urban and industrial areas.N. Y. Acad. Sci. 3: 2. 276-289.
12.Cha-um, S. and Kirdmanee, Ch. 2009. Proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of sugarcane (Saccharum ofcinarum L.) plantlets in response to iso-osmotic salt and water-deficit stress. Agric. Sci. China. 8: 1. 51-58.
13.Chaurasia, S. 2013. Effect of cement industry pollution on chlorophyll content of some crops at Kodinar, Gujarat, India. Proc. Int. Acad. Ecol. Environ. Sci. 3: 4. 288.
14.Chen, X.W. 2001. Study of theshort-time Eco-physiological response of plant leaves to dust. Acta Bot. Sin. 43: 1058-1064.
15.Chturvedi, R.K., Prasad, S., Rana, S., Obaidullah, S.M., Pandey, V. and Singh, H. 2013. Effect of dust load on the leaf attributes of the tree species growing along the roadside. Environ. Monit. Assess. 185: 1. 383-391.
16.Davari, M. 2013. Dust and its consequences Investigation of environmental effects of dust phenomenon in Kurdistan province. 13th Iranian Soil Science Congress, Ahvaz, Iran. (In Persian)
17.Felegari, H., Ghobadi, M.E., Ghobadi, M., Jalali-Honarmand, S. and Saeidi, M. 2017. Effect of dust deposition on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.) under rain fed and supplemental irrigation conditions in Kermanshah. J. Agroecol. 9: 535-544. (In Persian)
18.Gerivani, H., Lashkaripour, GH.R., Ghafoori, M. and Jalali, N. 2011. The Source of dust storm in Iran: a case study based on geological information and rainfall data. Carpathian J. Earth Environ. Sci. 6: 1. 297-308.
19.Gharib, M. and Tabakhi, S. 2011. Investigation of the effects of dust on vegetation diversity and density. The first International Congress on Dust and its Harmful Effects, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran. (In Persian)
20.Giovagnetti, C., Brunet, F., Conversano, F., Tramontano, I., Bernosterer, C.R.and Guieu, C. 2011. Assessing the
role of dust deposition on phytoplankton ecophysiology and succession in a low-nutrient low- chlorophyll ecosystem: a mesocosm experiment in the Mediterranean Sea. Biogeoscience. 10: 2973-2991.
21.Glaz, B., Dolen, R.M. and Samira,H.D. 2004. Sugarcane Photosynthesis, Transpiration and Stomatal Conductance Due to Flooding and Water Table. Crop Sci. 44: 1633-1641.
22.Goldani, M., Rezvani Mogahddam, P. and Nassiri Mahallati, M. 2011. Radiation use efficiency and phenological and physiological characteristics in hybrids of maize(Zea may L.) on response to different densities. Int. J. Plant Prod. 18: 1. 1-28.
23.Gordon, C., Darko, E., Addo, M. and Nyarko, B. 2013. Contamination of soils and loss of productivity of Cowpea (Vigna unguiculata L.) caused by cement dust pollution. Field Crops Res. 11: 2. 456-463.
24.Hirano, T., Kiyota, M. and Aiga, I. 1995. Physical effects of dust onleaf physiology of cucumber andkidney bean plants. Environ. Pollut.89: 3. 255-61.
25.Hoseini-Sabet, S.M. 2017. Effects of dust challenges on the development of the agricultural sector in the western and southwestern regions of the country. Ministry of Jihad Agriculture report, Research Institute of Planning, Agricultural Economics and Rural Development, 45p. (In Persian)
26.Hua, Y. and Yanju, L. 2011. Phytoremediation on Air Pollution. The Impact of Air pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources. Beijing Center for Physicaland Chemical Analysis, China, ISBN:978-953-307-528.
27.Irwe, R., Sontakke, S., Sheikh, S. and Darade, M. 2017. Study of dust deposition on leaves of some plant species in GVISH. Campus of Amravati (MS) India. Int. J. Life Sci. 5: 639-643.
28.Leghari, S.K., Zaid, M.A., Sarangzai, A.M., Faheem, M. and Shawani, G.R. 2015. Effect of road side dust pollution on the growth and total chlorophyll contents in Vitis vinifera L. (grape).Afr. J. Biotechnol. 13: 11. 110-117.
29.Liu, Z., Otto-bliesner, B., Kutzbach, J., Li, L. and Shields, C. 2003. Coupled climate simulation of the evolution of global monsnoons in the holocene. J. Climate, 16: 15. 2472-2490.
30.Malakoutian, M., Ghiasseddin, M., Akbari, H. and Allah Jaafarzadeh-Haghighi Fard, N. 2013. Urban dustfall concentration and its propertiesin Kerman city. Iran Health Scope,1: 4. 195-201.
31.Mathiassen, S.K. and Kudsk, P. 1999. Effects of simulated dust deposits on herbicide performance. Proceedings of the 11th European Weed Research Society Symposium, the Netherlands, Weed Res, 205p.
32.Miller, S.D., Kuciauskas, A. P, Liu, M., Ji, Q., Reid, J.S., Breed W.D., Walker, A.L. and Mandoos, A.A. 2008. Haboob dust storms of the southern arabian peninsula. J. Geophys. Res. 113: 116. 1-18.
33.Naghib Alsadati, M., Babaei, S., Tahmasebi, I. and Kiani, H. 2020. Evaluation of airborne dust effect on the efficiency of Atlantis OD, clodinafop propargyl and 2,4-D+MCPA herbicides on weed control in wheat. Iranian J. Field Crop Sci. 50: 1-11.
34.Naresh, R.K., Purushottam, S.P., Dwivedi, A. and Kumar, V. 2013. Effects of water stress on physiological processes and yield attributes of different mungbean varieties. Afr. J. Biochem. Res. 7: 5. 55-62.
35.Nelson, G.D. and Ilias, I.F. 2007. Effect of inert dust on olive leaf physiological parameters. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 14: 3. 212-214.
36.Prasty, B.A.K., Mishra, P.C. and Azcez, P.A. 2005. Dust accumulation andleaf pigment content in vegetation near the national highway at Sambalpur, Orissa, India. Ecotoxicol. Environ. Saf. 60: 228-235.
37.Priyanka, R. and Mishra, R.M. 2013. Effect of urban air pollution on epidermal traits of road side tree species, Pongamia pinnata (L.) Merr. IOSR J. Environ. Sci. Toxicol. Food Technol.2: 6. 04-07.
38.Rai, P.K. 2016. Impacts of particulate matter pollution on plants: Implications for environmental biomonitoring. Ecotoxicol. Ecotoxicol. Environ. Saf. 129: 120-136.
39.Rasouli, S.F., Galeshi, S., Pirdashti, H. and Zeinali, E. 2014. Investigationof waterlogging stress on some morphologic and physiological traits of rapeseed in different developmental stages. Int. J. Plant Prod. 21: 1. 69-89.
40.Schenone, G., Fumagalli, I., Mignanego, L., Montinaro, F. and Oldatin, P. 1998. Effects of ambient air pollution in open-top chambers on bean (Phaseolus vulgaris L.). New Phytol. 126: 309-315.
41.Shahbazi, T., Saiedi, M., Nosratti, I. and Jalali Honarmand, S.J. 2016. Evaluation the effect of airborne dust on physiological characteristics and yield of different wheat varieties (Triticum sp.)J. Plant Proc. Func. 5: 195-204.
(In Persian).
42.Sharifi, Z., Saeidi, M., Nosratti, I. and Heidari, H. 2019. The effect of dust particles on grain yield and some
of the physiological and biochemical characteristics of wheat in west ofIran. Plant Prod. 42: 2. 149-164.(In Persian)
43.Takashi, H. 1995. Studies on the effects of dust on photosynthesis of plant leaves laboratory, of environmental control in biology, college of agriculture. Environ. Pollut. 89: 3. 255-261.
44.Verbruggen, N. and Hermans, C. 2008. Proline accumulation in plants: a review. J. Amino Acids. 35: 4. 753-759.
45.Yemen, E.W. and Willis, A.J. 1954. Estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. J. Biochem.57: 508-514.
46.Zhou, J., Tao, B. and Messersmith, C.G. 2006. Soil dust reduces glyphosate efficacy. Weed Sci. 54: 1132-113.
47.Zia-Khan, S., Spreer, W., Pengnian, Y., Zhao, X., Othmanli, H., He, X. and Müller, J. 2014. Effect of dust deposition on stomatal conductance and leaf temperature of cotton in Northwest China. Water J. 7: 1. 116-131.
48.Mahboob, W., Basra, S.M.A. and Afzal, I. 2015. Seed Priming Improves the Performance of Late Sown Spring Maize (Zea mays) Through Better Crop Stand and Physiological Attributes. Int. J. Agric. Biol. 17: 491-498.
49.Yan, M. 2015. Seed priming stimulate germination and early seedling growth of Chinese cabbage under drought stress. S. Afr. J. Bot. 99: 88-92.
50.Prasad, P., Mehdi, J., Mohan, R., Goyal, N., Luqman, S., Khare, P. and Kumar, B. 2018. Effect of potassium chloride-induced stress on germination potential of Artemisia annua L. varieties. J. Appl. Res. Med. Aromat. Plants. 9: 110-116.‏
51.Fateminejhad, P., Lary-Yazdy, H. and Rafiee, M. 2017. Effect of aerosols and drought stresses on some physiological traits of Mungbean (Vigna radiata L.). Field Crops Res. 30: 2. 19-33. (In Persian)