بررسی اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت کیتوسان و پوشش‌دهی تیمول بر کیفیت و عمر انبارمانی توت‌فرنگی ِ’رقم پاروس،

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

3 استادیار گروه بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

5 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ایران

چکیده

سابقه و هدف: ضایعات پس از برداشت میوه توت فرنگی به دلیل حساسیت فراوان به عوامل قارچی بالا بوده و باعث عمرانباری بسیار کوتاه این میوه با ‌ارزش و سودمند شده است. از سوی دیگر، کاربرد ترکیبات شیمیایی مصنوعی ضدقارچی به‌منظور افزایش ماندگاری این میوه نگرانی‌های فراوانی به دنبال داشته است. به همین دلیل استفاده از روش های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت میوه‌ی توت‌فرنگی در زمان نگهداری ضروری است. امروزه استفاده از اسانس‌های روغنی طبیعی ضد‌میکروبی در‌ پوشش‌های خوراکی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. اسانس بدست آمده از گیاه آویشن دارای اثر ضد‌باکتریایی، ضد‌قارچی و ضد‌اکسیدانی بسیار زیادی است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش، به‌صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. فاکتور اول، نوع مواد با غلظت‌های مختلف در پنج سطح شامل صفر، ۳/۰ درصد، ۶/۰ درصد، ترکیب کیتوسان با تیمول ۳/۰و ۶/۰درصد و فاکتور دوم زمان انبارداری در چهار سطح شامل صفر، ۹، ۱۸، ۲۷ روز پس از انباری بود. میوه‌های برداشت شده در شرایط دمای چهار درجه سانتی‌گراد و با رطوبت نسبی ۵±۹۰ درصد نگهداری و پارامترهایی مانند میزان کاهش وزن، pH ، سفتی بافت میوه، اسیدیته (TA)، مواد‌جامد‌محلول (TSS) و شاخص طعم، ویتامین ث، فنل و فلاونوئید، ماندگاری میوه (تعداد روز) در دوره انبارمانی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تاثیر نوع تیمار و مدت زمان انبارمانی بر تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. میوه‌های تیمار شده با ترکیب کیتوسان و تیمول ۳/۰و ۶/۰ درصد از سفتی بافت، ویتامین ث، شاخص طعم، مواد فنولی و مقدار مواد جامد محلول بیشتر و ماندگاری بهتری نسبت به شاهد برخوردار بودند. در هر چهار زمان اندازه‌گیری، بالاترین میزان محتوای فنل، ویتامین ث و سفتی بافت مربوط به تیمار کیتوسان و تیمول ۳/۰ و ۶/۰ درصد و کمترین میزان مربوط به شاهد بود. سفتی بافت میوه طی انبارمانی به تدریج کاهش یافت، اما این روند در میوه‌های تیمار شده به طور قابل توجهی با سرعت کمتری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری کلی: با توجه به افزایش ۷ و ۹ روزه عمر پس از برداشت تیمار ترکیبی کیتوسان و تیمول ۳/۰ و ۶/۰ درصد در مقایسه با دیگر تیمارها و شاهد، از این رو کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و کاربرد پوشش‌های خوراکی تیمول می‌تواند به عنوان یک راهبرد ایمن و کم هزینه جهت افزایش عمر پس از برداشت تو‌ت‌‌فرنگی رقم ’پاروس ‘ قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of pre-harvest foliar application of chitosan and thymol coating on the quality and storage life of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit 'Parus' cultivar

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ghasemi Arshad 1
  • َAbdollah Ehtesham Nia 2
  • Eisa Hazbavi 3
  • Hasan Mumivand 4
  • Morteza Soleymani Aghdam 5
1 M.Sc. Student, Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
2 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran.
3 Assistant Prof., Dept. of Biosystem, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
4 Associate Prof., Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
5 Associate Prof., Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, International University of Emam Khomeini, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: Post-harvest waste of strawberry fruit is high due to its high sensitivity to fungal agents and has caused a very short development of this valuable and useful fruit. On the other hand, the use of synthetic antifungal chemical compounds to increase the shelf life of this fruit has caused many concerns. For this reason, it is necessary to use safe methods to control spoilage and maintain the quality of strawberry fruit during storage. Today, the use of natural antimicrobial essential oils in oral coatings has attracted the attention of consumers. The essential oil of thyme has a great antibacterial, antifungal and antioxidant effect.

Materials and Methods: This study was performed as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Lorestan University. The first factor is the type of material with different concentrations in five levels including 0, 0.3%, 0.6%, the combination of chitosan with thymol 0.3 % and 0.6 % and the second factor is the storage time in four levels including 0, 9, 18, It was 27 days after storage. Harvested fruits at 4 ° C with a relative humidity of 90±5 and parameters such as weight loss, pH, fruit firmness, acidity (TA), soluble solids (TSS) and taste index, vitamin C, Phenol and flavonoids, fruit shelf life (number of days) during storage, were studied.

Results: The results of analysis of variance showed that the effect of treatment type and storage time on all studied traits was significant at the level of one percent probability. Fruits treated with chitosan and thymol 0.3% and 0.6% had higher tissue firmness, vitamin C, taste index, phenolic substances and soluble solids content and better durability than the control. In all four measurement times, the highest content of phenol, vitamin C and tissue stiffness was related to chitosan and thymol treatment of 0.3 and 0.6 % and the lowest was related to the control. Fruit tissue firmness gradually decreased during storage, but this trend was observed at a significantly slower rate in treated fruits.

Conclusion: Considering the increase of 7 and 9 days after harvest of combined treatment of chitosan and thymol 0.3 % and 0.6 % in comparison with other treatments and control, therefore, pre-harvest application of chitosan and application of edible coating thymol can be recommended as a safe and low cost strategy to increase the postharvest life of strawberry cultivar 'Parus'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shelf life
  • Fruit texture firmness
  • Soluble solids
  • Fruit shelf life
  • Edible coating
1.Chen, F. H., Liu, H., Yang, S., Lai, S., Cheng, Y., Xin, B., Yang, H., Hou, Y., Yao, S., Zhang, G. Bu. & Deng, Y. (2011). Quality attributes and cell wall properties of strawberries (Fragaria annanassa Duch.) under calcium chloride treatment. Food Chemistry, 126, 450-459.
2.Alirezalu, K., Tavakolian, R. & Jaffarpour, P. (2018). Effect of postharvest application of chitosan coating containing green tea extract on quality characteristics and shelf life of Selva strawberry cultivar. Research in Pomology, 3 (1), 43-56.
3.Villa-Rojas, R., Sosa-Morales, M. E., Lopez-Malo, A. & Tang, J. (2012). Thermal inactivation of Botrytis cinerea conidia in synthetic medium and strawberry puree. International Journal of Food Microbiology, 155, 269-272.
4.Meighani, H., Ghasemnezhad, M. & Bakhshi, D. (2015). Effect of different coatings on postharvest quality and bioactive compounds of pomegranate (Punica granatum L.) fruits. Journal of Food Science and Technology, 52 (7), 4507-4514.
5.Dhall, R. (2013). Advances in edible coatings for fresh fruits and vegetables: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 53, 435-450.
6.Romanazzi, G. (2009). Chitosan treatmentfor the control of postharvest decay oftable grapes, strawberries and sweet cherries. Fresh Produce, 4, 111-115.
7.Nia, A. E., Taghipour, S. & Siahmansour, S. (2021). Pre-harvest application of chitosan and postharvest Aloe vera gel coating enhances quality of table grape (Vitis vinifera L. cv. ‘Yaghouti’) during postharvest period. Food Chemistry,
347, 129012.
8.Saki, M., ValizadehKaji, B., Abbasifar, A. & Shahrjerdi, I. (2019). Effect of chitosan coating combined with thymol essential oil on physicochemical and qualitative properties of fresh fig (Ficus carica L.) fruit during cold storage. Journal of Food Measurement and Characterization, 13 (2), 1147-1158.
9.Baswal, A. K., Dhaliwal, H. S., Singh, Z., Mahajan, B., Kalia, A. & Gill, S. K. (2020). Influence of carboxy methylcellulose, chitosan and beeswax coatings on cold storage life and quality of Kinnow mandarin fruit. Scientia Horticulturae, 260, Article 108887.
10.Farajpour, P. & Sheykhlouei, H. (2021). Study on edible coating effect, based on Aloe vera gel and thymol on the postharvest quality and storage life of strawberry. Journal of Food Science and Technology, 18 (112), 81-95.
11.Fernández-Pan, I., Maté, J. I., Gardrat, C. & Coma, V. (2015). Effect of chitosan molecular weight on the antimicrobial activity and release rate of carvacrol-enriched films. Food hydrocolloids, 51, 60-68.
12.Tanada-Palmu, P. & Grosso, C. (2005). Effect of edible wheat gluten-based films a coating on refrigerated strawberry (Fragaria ananassa) quality. Postharvest Biology and Technology, 36, 199-208.
13.Ehtesham Nia, A., Taghipour, S. & Siahmansour, S. (2021). Effect of Pre-harvest Application of Putrescine and Post Harvesting Aloe vera Gel on the Quality and Shelf Life of Table Grape (Vitis vinifera cv. ‘Yaghouti’). Journal of Horticultural Science, 35 (1), 103-116.
14.He, Y., Bose, S. K., Wang, W., Jia, X., Lu, H. & Yin, H. (2018). Pre-harvest treatment of chitosan oligosaccharides improved strawberry fruit quality. International journal of molecular sciences, 19 (8), 2194.‏
15.Hernandez-Munoz, P., Almenar, E., Del Valle, V., Velez, D. & Gavara, R. (2008). Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria × ananassa) quality during refrigerated storage. Food Chemistry, 110, 428-435.
16.Montero-Prado, P., Rodriguez-Lafuente, A. & Nerin, C. (2011). Active label-based packaging to extend the shelf-life of “Calanda” peach fruit: Changes in fruit quality and enzymatic activity. Postharvest Biology and Technology, 60, 211-219.
17.Aminifard, M. & Mohammadi, S. (2013). Essential oils to control Botrytis cinerea in vitro and in vivo on plum fruits. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93, 348-353.
18.Mostofi, Y. W. & Asghari, M. (2010). Effect of C-UV irradiation on the control of gray rot and postharvest quality of strawberry (Selva). Iranian Journal of Horticultural Sciences, 41 (1), 46-39. [In Persian]
19.Cosme Silva, G. M., Silva, W. B., Medeiros, D. B., Salvador, A. R., Cordeiro, M. H. M., da Silva, N. M. & Mizobutsi, G. P. (2017). The chitosan affects severely the carbon metabolism in mango (Mangifera ndica L. cv. Palmer) fruit during storage. Food Chemistry, 237, 372-378.
20.Shah, S. H. & Majid, S. (2020). Chitosan-Aloe vera gel coating delays postharvest decay of mango fruit. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 61 (2), 279-289.
21.Morillon, V., Debeaufort, F., Blond, G., Capelle, M. & Voilley, A. (2002). Factors affecting the moisture permeability of lipidbased edible films: a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 42, 67-89.
22.Maftoonazad, N., Ramaswamy, H.S. & Marcotte, M. (2008). Shelf-life extension of peaches through sodium alginate and methyl cellulose edible coatings. International Journal of Food Science and Technology, 43, 951-957.
23.Zivanovic, S., Li, J., Davidson, P. M. & Kit, K. (2007). Physical, mechanical, and antibacterial properties of Chitosan / PEO blend films. Biomacromolecules, 8, 1505-1510.
24.Shiri, M. A., Bakhshi, D., Chasemnezhad, M., Dadi, M., Papachatzis, A. & Kalorizou, H. (2013). Chitosan coating improves the shelf life and postharvest quality of table grape (Vitis vinifera) cultivar Shahroudi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37, 148-156.
25.Moraes, K. S., de Fagundes, C., Melo, M. C., Andreani, P. & Monteiro, A.R. (2012). Con-servation of Williams pear using edible coating with alginate and carrageenan. Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 32, 679-684.
26.Velickova, E., Winkelhausen, E., Kuzmanova, S., Alves, V. D. & Moldão-Martins, M. (2013). Impact of chitosan-beeswax edible coatings on the quality of fresh straw-berries (Fragaria ananassa cv Camarosa) under commercial storage conditions. Food Science and Technology, 52, 80-92.
27.Vargas, M., Albors, A., Chiralt, A. & Gonzalez-Martinez, C. (2006). Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan-oleic acid edible coatings. Postharvest Biol. Technol. 41, 164-71.
28.Wang, S. Y. & Gao, H. (2013). Effect of chitosan-based edible coating on antioxidants, antioxidant enzyme system, and postharvest fruit quality of strawberries (Fragaria x aranassa). LWT - Food Science and Technology, 52, 71 79.
29.Leja, M., Mareczek, A. & Ben, J. (2008). Antioxidant properties of two apple cultivars during long-term storage. The Journal of Food Composition and Analysis, 21, 396-401.
30.Norouzi Faz, F., Mirdehghan, S., Karimi, H. & Alaei, H. (2016). Eeffect of thymol and menthol essential oils combined with packaging with celofan on the maintenance of postharvest quality of strawberry cv. Parus. Iranian Journal of Horticultural Science, 47 (1), 81-91.
31.Ghasemnezhad, M., Shiri, M. A. & Sanavi, M. (2010). Effect of chitosan coatings on some quality indices of apricot (Prunus armeniaca L.) during cold storage. Journal of Enviromental Sciences, 8, 25-33.
32.Amiri, A., Mortazavi, S. M. H., Mahmoodi sourestani, M., Kiasat, A. R. & Ramezani, Z. (2019). The Effect of Active Microbial Packaging on Postharvest Quality of Strawberry Fruit. Journal of Food Science and Technology, 16 (87), 279-290.
33.Guo, X., Li, T., Tang, K. & Liu, R. H. (2012). Effect of Germination on phytochemical profiles and antioxidant activity of Mung Bean sprouts (Vigna radiata). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60, 11050-11055.
34.Bursac Kovacevic, D., Putnik, P., Uzelac Verica, D. & Livaj, B. (2015). Influences of organically and conventionally grown strawberry cultivars on anthocyanins content and color in purees and low-sugar jams. Food Chem. 181, 94-100.
35.Shao, X., Wang, H., Xu, F. & Cheng, S. (2013). Effects and possible mechanisms of tea tree oil vapor treatment on the main disease in postharvest strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology, 77, 94-101.
36.Taduri, M., Reddy, N. N., Lakshmi, J. & Josh, V. (2017). Effect of pre harvest treatments on shelf life and quality of mango CV. Amrapali. The Pharma Innovation Journal, 6(7), 54-59.