اثر آمینوکلات منیزیم و جلبک دریایی ( Sargassum angustifolium ) بر بهبود خصوصیات رشدی و کیفی خیار گلخانه‌ای در محلول‌ غذایی کاهش یافته منیزیمی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سابقه و هدف: منیزیم از عناصر ضروری در رشد گیاهان است. همچنین منیزیم دارای نقش مهمی در تقسیم‌بندی کربوهیدرات‌ها و ماده خشک تولیدی بین ریشه و شاخساره می‌باشد. یکی از چالش‌های اساسی تولید‌کنندگان سبزی و صیفی در گلخانه‌های جنوب ایران، کمبود منیزیم به ویژه در اواسط فصل رشد به دلایل مختلفی همچون پایین بودن کیفیت آب و افزایش بی‌رویه و مصرف غیر-منطقی کود‌های پتاسیمی در فاز زایشی می‌باشد. بنابراین یافتن راهکارهای عملی که به کاهش مصرف کودهای شیمیایی، کاهش هزینه‌های تولید،کاهش خطرات زیست محیطی، افزایش بهره‌وری، عملکرد و بهبود امنیت غذایی و کشاورزی پایدار کمک نماید، امری کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از آمینوکلات‌های منیزیمی و عصاره جلبک های دریایی بومی خلیج فارس، علاوه بر کاهش مصرف کود راهکاری عملی به منظور بهبود رشد و کیفیت میوه خیار گلخانه‌ای در شرایط محلول‌ غذایی کاهش یافته منیزیمی ارائه نماید.

مواد و روش‌ها: این آزمایش در پاییز و زمستان 1401 در گلخانه آموزشی-پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت طرح اسپلیت‌پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمار‌های آزمایشی شامل محلولپاشی غلظت‌های مختلف آمینوکلات منیزیم (0، 5/2 و 5 میلی لیتر در لیتر) و جلبک دریایی Sargassum angustifolium (0 ، 5/1 و 3 گرم در لیتر) بود. محلولپاشی آمینوکلات منیزیم و جلبک دریایی در دو هفته بعد از انتقال نشاء آغاز و تا یک هفته قبل از پایان برداشت ( مجموعاً 8 هفته از 11 هفته) هر هفته یکبار ادامه داشت. در طول فصل رشد و پس از اثر‌گذاری تیمارها، فاکتورهای رشدی و کمی مانند وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ، تعداد و سطح برگ، وزن تر کل میوه، طول و قطر میوه و کیفی مانند TSS، pH و EC عصاره میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی میوه و درصد ماده خشک میوه در بوته‌های خیار اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نتایج اثر‌متقابل غلظت‌های مختلف آمینوکلات منیزیم و محلول‌پاشی جلبک‌دریایی نشان داد که با افزایش غلظت منیزیم تا سطح 5 میلی‌لیتر در لیتر و جلبک دریایی تا سطح 3 گرم در لیتر وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ، تعداد و سطح برگ و وزن تر میوه افزایش معنی‌داری را به نمایش گذاشت به گونه‌ای که تیمار Mg3×S3 (سطح 5 میلی‌لیتر در لیتر آمینوکلات منیزیم و 3 گرم در لیتر عصاره جلبکی) و تیمار شاهد (Mg1×S1) (سطح صفر میلی لیتر در لیتر آمینوکلات منیزیم و صفر گرم در لیتر عصاره جلبکی) به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر شاخص‌های رشدی را به خود اختصاص دادند. افزایش سطوح عصاره جلبکی تا سطح 3 گرم بر لیتر و غلظت آمینوکلات منیزیمی تا سطح 5 میلی‌لیتر در لیتر سبب افزایش دو برابری وزن تر میوه در هر بوته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بالاترین TSS عصاره میوه در تیمار Mg3×S3 (73/4%) و کمترین آن در تیمار شاهد (Mg1×S1) (13/2%) مشاهده گردید. یافته‌های این آزمایش نشان داد که در محلول کاهش یافته منیزیمی، همزمان با افزایش سطوح عصاره جلبکی و غلظت آمینوکلات منیزیمی درصد ماده خشک میوه‌های خیار نیز افزایش یافت به گونه‌ای که کمترین درصد ماده خشک میوه در تیمار Mg1×S1 (27/2 %) و بیشترین میزان درصد ماده خشک میوه در تیمار Mg3×S3 (78/4%) مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از آمینوکلات منیزیم احتمالاً از طریق افزایش تولید کلروفیل و عصاره جلبک دریایی از طریق بهبود بیوماس و تحریک رشد می‌تواند رشد، وزن کل میوه و خصوصیات کیفی میوه خیار را افزایش دهد. با توجه به نتایج آزمایش حاضر استفاده از مقادیر 5 میلی‌لیتر در لیتر آمینوکلات منیزیم و 3 گرم در لیتر عصاره جلبکی برای بهبود شاخص‌های رشدی، عملکردی و کیفی خیار گلخانه ای در شرایط کاهش یافته منیزیمی، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of magnesium aminochelate and seaweed (Sargassum angustifolium) on improving growth and quality characteristics of cucumber in magnesium-deficient nutrient solution

نویسندگان [English]

  • Ali Karami 1
  • Edris Shabani 2
  • Naser Alemzadeh Ansari 3
1 M.Sc. Student of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Corresponding Author, Assistant Prof., Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Associate Prof., Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives: Magnesium is an essential element for plant growth. Additionally, magnesium plays an important role in carbohydrate partitioning and dry matter production between the root and shoot. One of the main challenges facing vegetable producers in greenhouses in southern Iran is magnesium deficiency, especially in the middle of the growing season, due to various reasons such as poor water quality and excessive use and irrational consumption of potassium fertilizers in the reproductive phase. Therefore, finding practical solutions that help reduce the use of chemical fertilizers, production costs, environmental risks, increase efficiency, performance, and improve food security and sustainable agriculture is essential. The present study aims to propose a practical solution for improving the growth and quality of greenhouse cucumbers under conditions of reduced magnesium in the nutrient solution, while reducing fertilizer consumption, by using magnesium amino chelates and native seaweed extracts from the Persian Gulf.

Materials and Methods: This experiment was conducted in the autumn and winter of 2022-2023 in the educational-research greenhouse in Shahid Chamran University of Ahvaz, in a split-plot design as a basic block with complete randomization and three replicates. The experimental treatments included foliar application of different concentrations of magnesium aminochelate (0, 2.5, and 5 ml/L) and seaweed extract of Sargassum angustifolium (0, 1.5, and 3 g/L). The foliar application of magnesium aminochelate and seaweed extract started two weeks after transplanting and continued once a week until one week before harvest (a total of 8 weeks out of 11 weeks). During the growing season and after the treatment effects, growth and quantitative factors such as root, stem, and leaf fresh and dry weight, leaf number and area, fruit fresh weight, fruit length and diameter, and qualitative factors such as TSS, pH, and EC of fruit juice, titratable acidity, fruit firmness, and fruit dry matter percentage were measured in cucumber plants.

Results: The results of the interaction between different concentrations of magnesium aminochelate and seaweed extract showed that with increasing magnesium concentration up to 5 ml/L and seaweed extract up to 3 g/L, there was a significant increase in root, stem, and leaf fresh and dry weight, leaf number and area, and fruit fresh weight. The Mg3×S3 treatment (5 ml/L of magnesium aminochelate and 3 g per liter of seaweed extract) and the control treatment (Mg1×S1) (zero ml/L of magnesium aminochlate and zero g/L of algal extract) had the highest and lowest values of growth indices, respectively. Increasing the levels of seaweed extract up to the 3 g/L and concentration of magnesium aminochlate up to the level of 5 ml/L led to a twofold increase in fruit fresh weight. The highest TSS of fruit juice was observed in the Mg3×S3 treatment (4.73%) and the lowest in the control treatment (Mg1×S1) (2.13%). The results of this study showed that in the reduced magnesium solution, simultaneous increase in seaweed extract and magnesium aminochelate led to an increase in cucumber fruit dry matter percentage. The lowest fruit dry matter percentage was observed in the Mg1×S1 treatment (2.27%), while the highest was observed in the Mg3×S3 treatment (4.78%).

Conclusion: The findings of this experiment showed that the use of magnesium aminochelate probably increases chlorophyll production and seaweed extract through biomass improvement and growth stimulation ameliorates the growth, yield, and quality characteristics of cucumber fruit. Based on the results of this study, the use of 5 ml/L of magnesium aminochelate and 3 g/L of seaweed extract is recommended to improve the growth, yield, and quality indices of greenhouse cucumber under magnesium deficiency conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber
  • Growth
  • Magnesium
  • Seaweed
  • Yield
1.Cakmak, I. & Kirkby, E. A. (2008). Role of magnesium in carbon partitioning and alleviating photooxidative damage. Physiologia plantarum, 133(4), 692-704.
2.Cakmak, I. & Yazici, A. M. (2010). Magnesium: a forgotten element in crop production. Better crops, 94(2), 23-25.
3.Shaul, O. (2002). Magnesium transport and function in plants: the tip of the iceberg. Biometals, 15, 307-321.
4.Souri, M. K. (2016). Aminochelate fertilizers: the new approach to the old problem; a review. Open Agriculture, 1(1), 118-123.
5.Souri, M. K. & Yarahmadi, B. (2016). Effect of aminochelates foliar application on growth and development of marigold (Calendula officinalis) plants. Plant products technology, 15(2), 109-119.
6.Johansson, A. (2008). Conservations on chelation and mineral nutrition. Australian and New Zealand grapegrower and winemaker, 538, 53-56.
7.Ghoname, A., El-Bassiouny, A. M., Abdel-Mawgoud, A. M. R., El-Tohamy, W. A. & Gruda, N. (2012). Growth, yield and blossom-end rot incidence in bell pepper as affected by phosphorus level and amino acid applications. Gesunde Pflanzen, 64(1), 29-37.
8.Liu, X. Q., Ko, K. Y., Kim, S. H. & Lee, K. S. (2007). Effect of amino acid fertilization on nitrate assimilation of leafy radish and soil chemical properties in high nitrate soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39(1-2), 269-281.
9.Calvo, P., Nelson, L. & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and soil, 383, 3-41.
10.Tabatabaei, S. J. 2013. Principles of mineral Nutrition Plant. Tabriz Univ. Press, 544p. [In Persian]
11.Azarmi, R., Tabatabaei, S. J. & Chaparzadeh, N. (2018). Interactive effects of Mg and shading on the yield, physiology and antioxidant activity in cucumber grown in hydroponics. Journal Plant Process Function, 22(6), 63-71.
12.Siddique, S., Ayub, G., Nawaz, Z., Zeb, S., Khan, F. S., Ahmad, N. & Rauf, K. (2017). Enhancement of growth and productivity of cucumber (Cucumis sativus) through foliar application of calcium and magnesium. Pure and Applied Biology (PAB), 6(2), 402-411.
13.Adnan, M., Tampubolon, K., Rehman, F., Saeed, M. S., Hayyat, M. S., Imran, M. & Mehta, J. (2021). Influence of foliar application of magnesium on horticultural crops: A review. Agrinula: Jurnal Agroteknologi dan Perkebunan, 4(1), 13-21.
14.Shah, M. T., Zodape, S. T., Chaudhary, D. R., Eswaran, K. & Chikara, J. (2013). Seaweed sap as an alternative liquid fertilizer for yield and quality improvement of wheat. Journal of plant Nutrition, 36(2), 192-200.
15.Craigie, J. S. (2011). Seaweed extracts stimuli in plant science and agriculture. Journal of applied phycology, 23, 371-393.
16.Baloch, G. N., Tariq, S., Ehteshamul-Haque, S., Athar, M., Sultana, V. & Ara, J. (2013). Management of root diseases of eggplant and watermelon with the application of asafoetida and seaweeds. Journal of Applied Botany and Food Quality, 86(1). 138-142.
17.Mousavi, S. E., Hatamipour, M. S. & Yegdaneh, A. (2023). Ultrasound-assisted extraction of alginic acid from Sargassum angustifolium harvested from Persian Gulf shores using response surface methodology. International Journal of Biological Macromolecules, 226, 660-669.
18.Mohkami, A. & Habibi-Pirkoohi, M. (2019). Inhibitory effect of the brown seaweed Sargassum angustifolium extraction on growth and virulence factors of staphylococcus aureus. Plant, Algae, and Environment, 3(2), 421-431.
19.Howladar, S. M., Osman, A. S., Rady, M. M. & Al-Zahrani, H. S. (2014). Magnesium foliar application and phosphorien soil inoculation positively affect Pisum sativum L. plants grown on sandy calcareous soil. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 8(5), 436-440.
20.Lasa, B., Frechilla, S., Aleu, M., González-Moro, B., Lamsfus, C. & Aparicio-Tejo, P. M. (2000). Effects of low and high levels of magnesium on the response of sunflower plants grown with ammonium and nitrate. Plant and soil, 225, 167-174.
21.Hariadi, Y. & Shabala, S. (2004). Screening broad beans (Vicia faba) for magnesium deficiency. II. Photosynthetic performance and leaf bioelectrical responses. Functional Plant Biology, 31(5), 539-549.
22.Teklic, T., Vrataric, M., Sudaric, A., Kovacevic, V., Vukadinovic, V. & Bertic, B. (2009). Relationships among chloroplast pigments concentration and chlorophyllmeter readings in soybean under influence of foliar magnesium application. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40(1-6), 706-725.
23.Azarmi, R., Tabatabaei, S. J. & Chaparzadeh, N. (2015). Effect of magnesium on growth, fruit quality and sugar content in cucumber under various light intensities. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 4(9), 5915-5932.
24.Borowski, E. & Michalek, S. (2010). The effect of foliar nutrition of spinach (Spinacia oleracea L.) with magnesium salts and urea on gas exchange, leaf yield and quality. Acta Agrobotanica, 63(1), 77-85.
25.Laing, W., Greer, D., Sun, O., Beets, P., Lowe, A. & Payn, T. I. M. (2000). Physiological impacts of Mg deficiency in Pinus radiata: growth and photosynthesis. The New Phytologist, 146(1), 47-57.
26.Seilsepour, M. (2022). Study of the effect of different methods of application of humic acid and aminochelate on growth characteristics, yield, and concentration of nutrients in greenhouses cucumber var. supersultan. Journal of Crops Improvement, 24 (2), 673-684. [In Persian]
27.El-Shabasi, M. S., Mohamed, S. M. & Mahfouz, S. A. (2005). Effect of foliar spray with some amino acids on growth, yield and chemical composition of garlic plants. Proc. the 6th Arabian Conference for Horticulture, March 20-22, Faculty of Agric., Suez Canal University, Ismailia, Egypt.
28.Shehata, S. A., Hassan, H. A., Tawfik, A. A. & Farag, M. F. (2016). Improving the productivity and quality of the cucumber crop grown under greenhouse conditions using some stimulants and spraying amino acids. Journal of Plant Production, 7(4), 385-392.
29.Shafeek, M. R., Helmy, Y. I., Ahmed, A. A. & Shalaby, M. A. F. (2014). Productivity of snap bean plants by spraying of some antioxidants materials under sandy soil conditions in plastic house. Middle East Journal of Agriculture Research, 3(1), 100-105.
30.Kowalczyk, K. & Zielony, T. (2008). Effect of aminoplant and asahi on yield and quality of lettuce grown on rockwool. Proc. Conf. of Biostimulators in Modern Agriculture, 7-8 Febuary, Warsaw, Poland.
31.Mahmoud, R. A., El-Desuki, M., Mona, M. A. M. & Aisha, H. A. (2013). Effect of compost levels and yeast extract application on the pea plant growth, pod yield and quality. Journal of Applied Sciences Research, 9(1), 149-155.
32.Hocking, P. J. & Mason, L. (1993). Accumulation, distribution and redistribution of dry matter and mineral nutrients in fruits of canola (oilseed rape), and the effects of nitrogen fertilizer and windrowing. Australian Journal of Agricultural Research, 44(6), 1377-1388.
33.Hermans, C., Johnson, G. N., Strasser, R. J. & Verbruggen, N. (2004). Physiological characterisation of magnesium deficiency in sugar beet: acclimation to low magnesium differentially affects photosystems I and II. Planta, 220, 344-355.
34.Ali, N., Farrell, A., Ramsubhag, A. & Jayaraman, J. (2016). The effect of Ascophyllum nodosum extract on the growth, yield and fruit quality of tomato grown under tropical conditions. Journal of applied phycology, 28, 1353-1362.
35.Rouphael, Y., Giordano, M., Cardarelli, M., Cozzolino, E., Mori, M., Kyriacou, M. C. & Colla, G. (2018). Plant-and seaweed-based extracts increase yield but differentially modulate nutritional quality of greenhouse spinach through biostimulant action. Agronomy, 8(7), 126.
36.Trejo Valencia, R., Sanchez Acosta, L., Fortis Hernandez, M., Preciado Rangel, P., Gallegos Robles, M. A., Antonio Cruz, R. D. C. & Vazquez Vazquez, C. (2018). Effect of seaweed aqueous extracts and compost on vegetative growth, yield, and nutraceutical quality of cucumber (Cucumis sativus L.) fruit. Agronomy, 8(11), 264.
37.Hassan, S. M., Ashour, M., Sakai, N., Zhang, L., Hassanien, H. A., Gaber, A. & Ammar, G. (2021). Impact of seaweed liquid extracts biostimulant on growth, yield, and chemical composition of cucumber (Cucumis sativus). Agriculture, 11(4), 320.
38.Ashour, M., El-Shafei, A. A., Khairy, H. M., Abd-Elkader, D. Y., Mattar, M. A., Alataway, A. & Hassan, S. M. (2020). Effect of Pterocladia capillacea seaweed extracts on growth parameters and biochemical constituents of Jew’s Mallow. Agronomy, 10(3), 420.
39.Bajpai, V. K. (2016). Antimicrobial bioactive compounds from marine algae: A. mini review. Indian Journal of Geo- Marine Sciences, 45, 1076-1085.
40.Ahmed, D. A. E. A., Gheda, S. F. & Ismail, G. A. (2021). Efficacy of two seaweeds dry mass in bioremediation of heavy metal polluted soil and growth of radish (Raphanus sativus L.) plant. Environmental Science and Pollution Research, 28(10), 12831-12846.
41.Xu, C. & Leskovar, D. I. (2015). Effects of A. nodosum seaweed extracts on spinach growth, physiology and nutrition value under drought stress. Scientia Horticulturae, 183, 39-47.
42.Szczepanek, M., Wszelaczyńska, E., Pobereżny, J. & Ochmian, I. (2017). Response of onion (Allium cepa L.) to the method of seaweed biostimulant application. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 16(2), 113-122.
43.Rouphael, Y., Cardarelli, M., Di Mattia, E., Tullio, M., Rea, E. & Colla, G. (2010). Enhancement of alkalinity tolerance in two cucumber genotypes inoculated with an arbuscular mycorrhizal biofertilizer containing Glomus intraradices. Biology and Fertility of Soils, 46, 499-509.
44.Khalifeh, T., Vazirizadeh, A., Mohebbi, G. H., Barmak, A. R. & Darabi, A. H. (2021). Determination of some nutraceutical compounds, amino acids and fatty acids present in the extracts of Sargasum boveanum algae obtained from the coastal waters of central bushehr, Iran. Iranian South Medical Journal, 24(2), 134-159.
45.Mannino, G., Campobenedetto, C., Vigliante, I., Contartese, V., Gentile, C. & Bertea, C. M. (2020). The application of a plant biostimulant based on seaweed and yeast extract improved tomato fruit development and quality. Biomolecules, 10(12), 1662.
46.Ertani, A., Schiavon, M. & Nardi, S. (2017). Transcriptome-wide identification of differentially expressed genes in Solanum lycopersicon L. in response to an alfalfa-protein hydrolysate using microarrays. Frontiers in Plant Science, 8, 260167.
47.Quaggio, J. A., Teófilo Sobrinho, J. & Dechen, A. R. (1994). Magnesium influences on fruit yield and quality of Valencia sweet orange on Rangpur lime. Proceedings International Society Citriculture, 2, 633-637.
48.Romheld, V. & Kirkby, E.A. (2007). Magnesium functions in crop nutrition and yield. Proceedings of a Conference in Cambridge (7th Dec. 2007). 151-171.
49.Feltran, J. C., Lemos, L. B. & Vieites, R. L. (2004). Technological quality and utilization of potato tubers. Scientia Agricola, 61, 598-603.
50.Poberezny, J. & Wszelaczynska, E. (2011). Effect of bioelements (N, K, Mg) and long-term storage of potato tubers on quantitative and qualitative losses Part II. Content of dry matter and starch. Journal of Elementology, 16(2), 237-246.
51.Hao, X. & Papadopoulos, A. P. (2004). Effects of calcium and magnesium on plant growth, biomass partitioning, and fruit yield of winter greenhouse tomato. HortScience, 39(3), 512-515.
52.Druege, U., Zerche, S., Kadner, R. & Ernst, M. (2000). Relation between nitrogen status, carbohydrate distribution and subsequent rooting of chrysanthemum cuttings as affected by pre-harvest nitrogen supply and cold-storage. Annals of Botany, 85(5), 687-701.
53.Lopez-Bucio, J., Cruz-Ramırez, A. & Herrera-Estrella, L. (2003). The role of nutrient availability in regulating root architecture. Current opinion in plant biology, 6(3), 280-287.
54.Ibrahim, E. E. & Mohamed, F. (2012). Combined effect of NPK levels and foliar nutritional compounds on growth and yield parameters of potato plants (Solanum tuberosum L.). African Journal of Microbiology Research, 6(24), 5100-5109.
55.Ding, Y. C., Chang, C. R., Luo, W., Wu, Y. S., Ren, X. L., Wang, P. & Xu, G. H. (2008). High potassium aggravates the oxidative stress induced by magnesium deficiency in rice leaves. Pedosphere, 18(3), 316-327.
56.Houcheng, L., Ximing, C., Riyuan, C., Shiwei, S. & Guangwen, S. (2006). Effects of magnesium deficiency on growth and photosynthesis of flowering Chinese cabbage. XXVII Int. Hort. Cong. ISHS. Acta horticulturae, 767, 169-175.
57.Kumari, R., Kaur, I. & Bhatnagar, A. K. (2011). Effect of aqueous extract of Sargassum johnstonii Setchell & Gardner on growth, yield and quality of Lycopersicon esculentum Mill. Journal of Applied Phycology, 23, 623-633.
58.Mzibra, A., Aasfar, A., Khouloud, M., Farrie, Y., Boulif, R., Kadmiri, I. M. & Douira, A. (2021). Improving growth, yield, and quality of tomato plants (Solanum lycopersicum L) by the application of Moroccan seaweed-based biostimulants under greenhouse conditions. Agronomy, 11(7), 1373.
59.Sendur Kumaran, S. (2016). Effect of hydrophilic polymers on yield and quality of tomato.  International Journal of Applied and Pure Science and Agriculture, 2, 56-60.
60.Billard, V., Etienne, P., Jannin, L., Garnica, M., Cruz, F., Garcia-Mina, J. M. & Ourry, A. (2014). Two biostimulants derived from algae or humic acid induce similar responses in the mineral content and gene expression of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Journal of plant growth regulation, 33, 305-316.
61.Colla, G., Cardarelli, M., Bonini, P. & Rouphael, Y. (2017). Foliar applications of protein hydrolysate, plant and seaweed extracts increase yield but differentially modulate fruit quality of greenhouse tomato. HortScience, 52(9), 1214-1220.