دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-229 
مدل‌های آماری برای پیش بینی غیر تخریبی سطح برگ پیاز (Allium cepa L.)

صفحه 127-147

10.22069/jopp.2023.21340.3041

یونس رامش جان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلا جعفری


تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کنجد ناشکوفا در ساری و مغان

صفحه 171-188

10.22069/jopp.2023.21410.3045

مجید غلامحسینی؛ حسین زینل زاده تبریزی؛ سید عباسعلی اندرخور؛ سعدالله منصوری؛ فرناز شریعتی؛ فرزین پرچمی عراقی