ارزیابی و کمّی‌سازی برخی از خدمات کوتاه مدت بوم‌سازگان در کشت‌بوم باقلا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

4 استاد بخش توسعه پایدار چشم‌انداز، دانشگاه مارتین لوتر هاله، آلمان

چکیده

سابقه و هدف: شرایط و فرایندهایی که از طریق آن بوم‌سازگان‌ و گونه‌هایی که ساختار آن ‌را تشکیل می‌دهند، تداوم حیات انسان را تضمین کرده و نیازهای او را تامین می‌کنند، تحت عنوان خدمات بوم‌سازگان تعریف شده است. ارزش‌گذاری خدمات بوم‌نظام‌ها، بهترین راهکار جهت جلب توجه جامعه و سیاست‌گذاران و تلاش در جهت حفظ و ارتقاءآن‌ها می‌باشد. کالا‌ و خدمات بوم‌سازگان در مجموع به چهار گروه تامینی، تنظیمی، حمایتی و فرهنگی طبقه‌بندی می‌شوند. این مطالعه با هدف ارزیابی و کمّی‌سازی برخی از خدمات کوتاه مدت بوم‌سازگان در کشت بوم باقلا در شهرستان گرگان انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 99-1398 در سه تکرار انجام شد. پنج رقم باقلا شامل فیض، G-faba1-2، بروجرد، شادان و مهتا به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شد. در طی فصل رشد، انواع خدمات کوتاه مدت بوم‌سازگان شامل خدمات تامینی، تنظیمی و حمایتی مورد ارزیابی و کمّی‌سازی قرار گرفتند. جهت بر آورد خدمات تامینی، در زمان 70 درصد رسیدگی غلاف‌ها، با استفاده از کوادرات 5/0×5/0 متر مربع و به‌صورت تصادفی از هرکرت نمونه‌برداری صورت گرفت. تنوع زیستی گیاهی هم طی دو مرتبه (قبل و بعد از وجین گیاهان هرز) با استفاده از کوادرات 25/0×25/0 متر مربع به‌صورت تصادفی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SAS نسخه 1/9 استفاده گردید و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که خدمات ارایه شده توسط ارقام مختلف متفاوت می‌باشد. براساس نتایج به‌دست آمده، کشت باقلا باعث افزایش ماده آلی خاک در اکثر کرتها شد، اما از لحاظ انباشت کربن در زیست توده گیاهی اختلاف معنی‌داری بین ارقام مشاهده نشد. از نظر ارایه خدمات تامینی مانند مقدار غلاف سبز و زیست توده کل ارقام مختلف باقلا تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد داشتند بطوری‌که رقم فیض و G-faba1-2، بیشترین مقدار و رقم بروجرد کمترین مقدار را دارا بودند. همچنین میزان پروتئین دانه در رقم مهتا (28درصد) از سایر ارقام بیشتر بود. نتایج نشان داد که ارقام دانه درشت و دانه متوسط به‌دلیل تولید حجم وسیعی از شاخ و برگ و جذب بیشتر نورخورشید و در نتیجه دارا بودن پتانسیل بیشتر برای عمل فتوسنتز، مقدار زیست‌توده بیشتری در مقایسه با ارقام دانه‌ریز داشتند. با بررسی تنوع گیاهان هرز مزرعه آزمایشی، 10 گونه هرز از 8 خانواده گیاهی شناسایی شدند. گیاهان خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) ، علف خونی (Phalaris minor) ، سیزاب ایرانی (Veronica persica) و پیچک‌بند (Polygonum convolvulus) بیشترین فراوانی نسبی را دارا بودند.
نتیجه‌گیری: بطورکلی ارقام دانه درشت باقلا به همراه رقم دانه متوسط مهتا در مقایسه با سایر ارقام خدمات بیشتری ارایه می‌دهند. بنابراین این ارقام می‌توانند از نظر ارایه بیشتر خدمات بوم‌سازگانی برای کشت در مزارع منطقه گرگان مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and quantification of some short time ecosystem services in faba bean agroecosystem

نویسندگان [English]

  • Nasir Ahmad nasrat 1
  • Hossein Kazemi 2
  • Fatemeh Sheikh 3
  • Christine Fürst 4
1 M.Sc. Graduate in Agroecology, Dept. of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran.
3 Assistant Prof., Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
4 Dept. Sustainable Landscape Development, Institute for Geosciences and Geography, Martin-Luther University Halle, Von-Seckendorff-Platz 4, 06120 Halle (Saale), Halle, Germany
چکیده [English]

Background and objectives: The conditions and processes which ecosystem and the species that make up their structure ensure the continuity of human life and meet their needs are defined as the ecosystem service. Evaluating the ecosystems services is the best way to pay the attention of the community and policy makers and try to maintain and improve them. Ecosystem goods and services are generally classified into four groups: provision, regulating, supporting and culture. The aim of this study was to evaluate and quantify some short time ecosystem services in a faba bean agroecosystem of Gorgan region condition.
Materials and methods: A field experiment was carried out as a randomized complete blocks design with three replications on research farm of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, during 2019-2020. In this experiment, five faba bean cultivars including Feyz, G-faba1-2, Boroujerd, Shadan, and Mahta were considered as experimental treatments. From the during the growth season, some short time ecosystem services were measured and quantified. In order to estimate the provision sevices, were harvested an area by a quadrat 0.5×0.5 m2 at 70% of pod maturity stage. Also, plant diversity sampling was done from each plot using quadrat 0.25×0.25 m2 randomly. Data were analyzed using SAS software version 9.1 and the means were compared using LSD test at a probability level of 5%.
Results: The results showed that some services were different in the studied cultivars. According to the results, faba bean cultivation increased soil organic matter in most plots, but there was no significant difference between cultivars in terms of carbon accumulation in plant biomass. Results showed that different faba bean cultivars had significant effects on supply of provision services such as green pod and total biomass in the level of 1% probability. Based on obtained results, Feyz and G-faba1-2 cultivars had the highest value and Boroujerd cultivar had the lowest value of provision services. Also, the amount of grain protein in Mahta (28%) was higher than other cultivars. The results showed that coarse and medium grained-groups had the highest biomass compared to fine grained group due to producing a large volume of foliage, more sunlight absorption and that resulted the more photosynthesis potential. By assassmet the weeds diversity in the experimental plots, we were identified 10 weed species belonging to 8 families. Sinapis arvensis L., Phalaris minor, Veronica persica and Polygonum convolvulus had the highest relative abundance.
Conclusion: In general, coarse bean cultivars along with Mahta medium-grain cultivar provided more ecosystem services than other cultivars. Therefore, these cultivars can be considered in terms of providing more agroecological services for production in Gorgan region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Ecosystem Services
  • Faba bean
  • Plant biomass
1.Burkhard, B., Petrosillo, I. & Costanza, R. (2010). Ecosystem Services-Bridging ecology, economy and social sciences. Ecol. Complex. 7, 257-259.
2.Daily, G. C. (1997). Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington. 392p.
3.Wallace, K. J. (2007). Classification of ecosystem services: problems and solutions. Biol. Conserv. 139, 235-246.
4.Danley, B. & Widmark, C. (2016). Evaluating conceptual definitions of ecosystem services and their implications. Ecol. Econ. 126, 132-138.
5.de Groot, R. S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L. & Willemen, L. (2010). Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecol. Complex. 7, 260-272.
6.Daily, G. C., Soderqvist, T., Aniyar, S., Arrow, K., Dasgupta, P., Ehrlich, P. R., Folke, C., Jansson, A., Jansson, B. O. & Kautsky, N. (2000). The value of nature and the nature of value. Sci. 289 (5478), 395-396.
7.Khosravi Mashizi, A. (2015). Ecological assessment of plants in semi-arid regions with emphasis on ecosystem services (Case study: Bardsir, Kerman province). Ph.D. Dissertation, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 158p. [In Persian]
8.Mahmoudi, B. (2016). An analysis of international classifications of ecosystem services (Strategy for determining natural ecosystem services). The 5th Conference of the Iranian Islamic Model of Progress, the Basic Model of Progress, Tehran.
Pp: 1-10. [In Persian]
9.Koucheki, A., Nassiri Mahallati, M., Amin Ghafouri, A., Mahloji, M. & Fallahpour, F. (2017). Economic value of agroecosystem services within wheat fields in Khorasan Razavi province. J. Agroecol. 8 (4), 612-627. [In Persian with English abstract]
10.Madureira, L., Rambonilaza, T. & Karpinski, I. (2007). Review of methods and evidence for economic valuation of agricultural non-commodity outputs and suggestions to facilitate its application to broader decisional contexts. Agric. Ecosyst. Environ. 120 (1), 5-20.
11.Mahloujirad, M., Mobaraghi, N., Rezvani Moghadam, P., Parsa, M., Shahnoshi Foroushani, N. & Asadi, Gh. (2016). Comparison of the value of ecosystem services in common and organic wheat and potato fields in Fariman region.
J. Agroecol.
7 (1), 165-151.
12.Amirnejad, H. & Atai Salut, K. (2011). Economic valuation of environmental resources. Avaye Masih Press. 427p.
[In Persian]
13.Mahajan, G. R., Das, B., Manivannan, S., Manjunath, B. L., Verma, R. R., Desai, S., Mukund Kulkarni, R., Marotrao Latare, A., Sale, R., Murgaonkar, D., Patel, K. P., Morajkar, S., Desai, A. & Mulla, H. (2020). Soil and water conservation measures improve soil carbon sequestration and soil quality under cashews. Int. J. Sediment Res. 7, 1-17.
14.Schipanski, M. E., Barbercheck, M., Douglas, M. R., Finney, D. M., Haider, K., Kaye, J. P., Kemanian, A. R., Mortensen, M. R., Ryan, M. R., Tooker, J. & White, C. (2014). A framework for evaluating ecosystem services provided by cover crops in agroecosystems. Agric. Syst. 125, 12-22.
15.Moushani, S., Kazemi, H., Soltani, A. & Asadi, M.A. (2017). Assessment of weed diversity of soybean fields (Glycine max (L.) Merr.) under conservation agriculture (Case study: Gorgan county). The First National Conference on Crop and Horticultural Production. Gonbad Kavous University. Pp: 1432-1437. [In Persian with English abstract]
16.Nurbakhsh, F., Koocheki, A. & Nassiri Mahallati, M. (2016). Evaluation of Species diversity effect on some of agroecosystem services in the intercropping of corn, soybean and marshmallow 2- Yield, Land equivalent ratio, soil microbial respiration and biomass, carbon sequestration potential. J. Crop Prod. 9 (1), 49-68. [In Persian with English abstract]
17.Novara, A., Minacapilli, A., Santoro, A., Rodrigo-Comino, J., Carrubba, A., Sarno, M., Venezia, G. & Gristina, L. (2019). Real cover crops contribution to soil organic carbon sequestration in sloping vineyard. Sci. Total Environ. 652, 300-306.
18.Ellili-Bargaoui, Y., Walter, C., Lemercier, B. & Michot, D. (2020). Assessment of six soil ecosystem services by coupling simulation modelling and field measurement of soil properties. Ecol. Indic. 121, 107-211.
19.Gret-Regamey, A. & Weibel, B. (2020). Global assessment of mountain ecosystem services using earth observation data. Ecosyst. Serv.46, 101-213.
20.Sheikh, F. & Faizbakhsh, M. (2019). Planting, growing and harvesting of faba bean. Golestan Province Agricultural Education and Natural Resources Research Organization Press. 78p. [In Persian]
21.Meteorology Office of Golestan Province. (2017). Statistics and Information Center. [In Persian]
22.Sheikh, F., Sekhavat, R., Miri, Kh., Astaraki, H. & Aghajani, M. A. (2017). Introduction report of new G-Faba-1-1 coarse faba bean line, suitable for temperate and semi-temperate regions (Feyz cultivar). Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center Press. 35p. [In Persian]
23.Sheikh, F., Sekhavat, R., Miri, Kh., Astaraki, H. & Aghajani, M. A. (2017). Introduction of a new line of G-Faba-133, a faba bean resistant to diseases and mechanized harvesting (Shadan cultivar). Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center Press. 35p. [In Persian]
24.Sheikh, F., Sekhavat, R., Miri, Kh., Astaraki, H. & Aghajani, M. A. (2017). Introduction of G-Faba-95 WRB2-6, promising faba bean line, medium grain, disease resistant, low tannin and suitable for mechanized harvesting (Mahta cultivar). Golestan Province Agricultural Education and Natural Resources Research Organization Press. 37p. [In Persian]
25.Nelson, D. W. & Sommers, L. E. (1973). Determination of Total Nitrogen in Plant Material. Agron. 65 (1), 109-112.
26.Schuman, G. E., Stanley, A. M. & Kuundsen, D. (1973). Automated total nitrogen analysis of soil and plant samples. Proc. Soil Sci. Soc. Am.37, 480-481.
27.Khorramdel, S., Rezvani Moghadam, P. & Jafari, L. (2016). Evaluation of carbon sequestration potential of rapeseed fields (Brassica napus L.) in Khorasan Razavi province. J. Crop Prod. 9 (3), 22-43. [In Persian with English abstract]
28.Walky, A. & Black, I. A. (1934). An examination of digestion method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic and titration method. Soil Sci. 37, 29-38.
29.Ghazanshahi, J. (2006). Soil and Plant Analysis. Aij Press. 272p. [In Persian]
30.Ijtihadi, H., Sepehri, A. & Kafi, H. R. (2011). Methods of measuring biodiversity. Ferdowsi University of Mashhad. 226p. [In Persian]
31.Parsa, M. & Bagheri, A. (2008). Pulses. Ferdowsi University of Mashhad Press. [In Persian]
32.Stevenson, F. C., Johnston, A. M., Beckie, H. J., Brandt, S. A. & Townley-Smith, L. (1998). Cattle manure as a nutrient source for barley and oilseed crops in zero and conventional tillage systems. Can. J. Plant Sci. 78, 409-416.
33.Honarbakhsh, A. & Hayavi, F. (2017). Laboratory study of splash erosion in different soil textures using rain simulator. Quantitative Geomorphol. Res. 6 (3), 151-162.
34.Foroozeh, R., Heshmati, Gh., Ghanbarian, Gh. & Mesbah, H. (2008). Comparing carbon sequestration potential of three shrub species Heliantemum lippii, Dendrostellera lessertii and Artemisia sieberi (Case study: Garibangan region, Fasa). Environ. 34 (46), 65-72. [In Persian with English abstract]
35.Frank, A. & Karn, J. (2003). Vegetation indices, CO2 flux, and biomass for Northern Plains grasslands. J. Range Manag. 56 (4), 382-387.
36.Singh, G., Bala, N., Chaudhuri, K. & Meena, R. (2003). Carbon Sequestration potential of common access resources
in arid and semi- arid regions of northwestern India. Indian for.129 (7), 859-864.
37.Post, W. M. & Kwon, K. C. (2000). Soil carbon sequestration and landöuse change: processes and potential. Glob. Change Biol. 6, 317-327.
38.Bolinder, M. A., Janzen, H. H., Gregorich, E. G., Angers, D. A. & Vanden Bygaart, A. J. (2007). An approach forestimating net primary productivity and annual carbon inputs to soil for common agricultural crops in Canada. Agric. Ecosyst. Environ.
118, 29-42.
39.Gill, R. A., Kelly, R. H., Parton, W. J., Day, K. A., Jackson, R. B., Morgan, J. A., Scurlock, J. M. O., Tieszen, L. L., Castle, J. V., Ojima, D. S. & Zhang, X. S. (2002). Using simple environmental variables to estimate belowground productivity in grasslands. Glob. Ecol. Biogeogr. 11, 79-86.
40.Khorramdel, S., Kouchaki, A., Nasiri Mahallati, M. & Khorasani, R. (2010). The effect of croping systems management on primary net production and relative carbon allocation coefficients in maize. J. Agroecol.2 (4), 667-680. [In Persian with English abstract]
41.Eivazi, A. R. A., Rezazad, M., Soleimapour, M. & Rezai, M. (2012). Evaluation of potential of biological nitrogen fixation of Rhizobium strains in legume crops in West Azerbaijan province. Iranian J. Crop Sci.13 (4), 627-641. [In Persian]
42.MEA (Millennium Ecosystem Assessment). (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC. 160p.
43.Delavaran, H., Kazemi, H., Gherekhloo, J. & Kamkar, B. (2017). Identification and preparation of weed distribution map of barley fields in Bandar-e-Turkmen county. The First National Conference on Crop and Horticultural Production. Pp: 1445-1449. [In Persian]
44.Jannati Ataie, S., Pirdashty, H., Kazemi, H. & Younesabadi, M. (2017). Mapping the distribution and flora of the weeds in canola fields of Gorgan township by geographic information system (GIS). J. Plant Protec. 31 (4), 605-616. [In Persian with English abstract]
45.Sohrabirad, A., Siahmargovi, A., Kazemi, H., Kadriifar, F. & Gerekhloo, J. (2017). The effect of croping management factors and soil characteristics on population and weed seed bank in soybean fields. J. Agroecol. 7 (1), 155-172. [In Persian with English abstract]
46.Bourdot, G. W., Hurrell, G. A. & Saville, D. J. (1998). Weed flora of cereal crops in Canterbury, New Zealand. N. Z. J. Crop Hort. Sci. 26, 233-247.
47.Wilsey, B. & Stirling, G. (2007). Species richness and evenness respond in a different manner to propagule density in developing prairie microcosm communities. Plant Ecol. 190 (2), 259-273.
48.Nahuelhual, L., Carmona, A., Laterra, P., Barrena, J. & Aguayo, M. (2014). A mapping approach to assess intangible cultural ecosystem services: The case of agriculture heritage in Southern Chile. Ecol. Indic. 40, 90-101.