تولید قارچ داروییBoud. Ganoderma resinaceum روی ضایعات کشاورزی و بررسی پلی ساکارید کل و عملکرد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 نویسنده مسئول، استادیار علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 استادیار علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

5 استادیار علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

6 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: یکی از راهکارهای مهم برای استفاده از پسماندهای کشاورزی استفاده از ظرفیت بیولوژیکی موجود در قارچ‌هایی دارویی می‌باشد. ضایعات کشاورزی در اکثر نقاط ایران در اثر فعالیت‌های زراعی، باغبانی و جنگل‌داری تولید می‌شوند. و هر ساله هزاران تن مواد زائد سوزانده و یا دور ریخته می‌شوند که این عمل خود منجر به آلودگی زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی می-شود. بستر کشت باید علاوه بر قابل دسترس بودن، هزینه‌های مالی کم‌تری را برای تولید کننده ایجاد نماید و همچنین عملکرد مناسبی را هم ایجاد کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی بسترهای مختلف (ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و صنعتی) برای کشت قارچ G. resinaceum می‌باشد. با انتخاب صحیح بستر کشت و بررسی نسبت متعادل کربن به نیتروژن در بستر کشت می‌توان صفات کمی (عملکرد) و کیفی (ارزش غذایی) مورد نظر در قارچ G. resinaceum را بهبود بخشید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار با جدایه ایرانی قارچ G. resinaceum در سال 1399 انجام شد. بعد از جمع آوری قارچ از جنگل، کشت خالص قارچ از بازیدیوکارپ استریل شده انجام شد و سپس اسپان قارچ G. resinaceum نژاد ایرانی تولید شد. تیمارهای آزمایش شامل 7 نوع بسترهای کشت 1. تراشه چوب درخت صنوبر + سبوس برنج (90 + 10) 2. تراشه چوب درخت صنوبر + کنجاله سویا (90 + 10) 3. تراشه چوب درخت صنوبر + کاه و کلش گندم (60 + 40) 4. تراشه چوب درخت صنوبر + کاه و کلش برنج (60 + 40) 5. تراشه چوب درخت صنوبر + ضایعات تراشه چوب درخت خرما (70 + 30) 6. تراشه چوب درخت صنوبر + ضایعات درخت موز (70 + 30) 7. تراشه چوب درخت صنوبر (100) می‌باشند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین میزان عملکرد (06/210 گرم بر 2000 گرم بستر)، ماده خشک کل (35/95 گرم بر 2000 گرم بستر)، پلی‌ساکارید کل (95/15 میلی‌گرم بر گرم ماده خشک) و کارایی بیولوژیکی (5/10 درصد) قارچ G. resinaceum به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب همراه با سبوس برنج اختصاص داشت. و بیشترین میزان نیتروژن کل اندام میوه‌ای قارچ (67/3 میلی‌گرم در 100 گرم ماده خشک) و پروتئین اندام میوه‌ای قارچ (93/22 میلی‌گرم در 100 گرم ماده خشک) مربوط به بستر کشت تراشه چوب با کنجاله سویا می‌باشد. هم‌چنین کم‌ترین زمان برای مرحله پنجه‌دوانی (66/28 روز)، تشکیل اندام گره-ای (41 روز) و پیش رسی اندام میوه‌ای (65 روز) برای بستر تراشه چوب با سبوس برنج ثبت شد.
نتیجه گیری: یکی از روش‌های مناسب برای اصلاح بسترهای کشت و کاهش نسبت کرین به نیتروژن، افزودن مکمل‌های آلی می-باشد. با توجه به نتایج این تحقیق افزودن مکمل‌های آلی مانند سبوس برنج، کنجاله سویا و استفاده از ضایعات کلش گندم، کلش برنج، ضایعات نخل خرما و ضایعات درخت موز به بستر کشت تراشه چوب توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: اندام‌ میوه‌ای، پنجه‌دوانی، بسترهای کشت ترکیبی، مکمل آلی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of Ganoderma resinaceum Boud. on agricultural wastes and evaluation of total polysaccharide and yield

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Poodineh 1
  • Behnaz Yousefshahi 2
  • Dariush Ramezan 3
  • Mahdi Aran 4
  • AbdulRahman Rahimian Boogar 5
  • Mahmoud Tavakoli 6
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Horticulture Science and Green Space, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Ph.D. Student, Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Corresponding Author, Assistant Prof. in Horticulture Science, Dept. of Horticulture Science and Green Space, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Assistant Prof. in Horticulture Science, Dept. of Horticulture Science and Green Space, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
5 Assistant Prof. in Horticulture Science, Dept. of Horticulture Science and Green Space, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
6 Assistant Prof., Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: One of the important strategies for using agricultural waste is to use the biological capacity of medicinal fungi. Agricultural wastes are produced in most parts of Iran as a result of agricultural, horticultural and forestry activities. And every year, thousands of tons of waste materials are burned or thrown away, which leads to environmental pollution and health hazards. In addition to being accessible, the substrate should create lower financial costs for the producer and also create a suitable performance. The aim of this research is to investigate different substrates (various wastes of agricultural and industrial products) for the cultivation of G. resinaseum. By choosing the right substrate and checking the balanced ratio of carbon to nitrogen in the substrates, it is possible to improve the desired quantitative (performance) and qualitative (nutritional value) traits in G. resinaceum.
Materials and methods: This study was performed in a completely randomized design with 3 replications with Iranian isolate of G. resinaseum in 2020. After collecting the mushroom from the forest, the pure culture of the sterilized basidiocarp was carried out, and then the spawn of the Iranian G. resinaceum was produced. Experimental treatments include 7 types of substrates including 1. Poplar sawdust + Rice bran (90+10) 2. Poplar sawdust + Soybean meal (90+10) 3. Poplar sawdust + Wheat straw (60+40) 4. Poplar sawdust + Rice straw (60+40) 5. Poplar sawdust + Date palm sawdust (70+30) 6. Poplar sawdust + Banana tree waste (70+30) 7. Poplar sawdust (100).
Results: The results of this study showed that the highest yield (210.06 g / 2000 g substrate), total dry matter (95.35 g / 2000 g substrate), total polysaccharide (15.95 mg / g dry matter) and Biological efficiency (10.5 persent) of G. resinaseum belongs to the combination of wood chips with rice bran. And the highest amount of total nitrogen of fruiting body (3.67 mg/100 g dry matter) and the protein (22.93 mg/100 g dry matter) is related to the substrate of wood chips with soybean meal. also, the shortest time for spawn running (28.66 days), pinhead formation (41 days) and precocity (65 days) were recorded for wood chip substrate with rice bran.
Conclusion: Adding organic supplements is one of the appropriate methods to modify the substrate and reduce the ratio of carbon to nitrogen. according to the results of this study, it is recommended to add rice bran supplement, soybean meal and use of wheat straw, rice straw, date palm wastes and banana tree wastes to the wood chip.

Keywords: Combined substrates, Fruit body, Organic supplement, Spawn run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined substrates
  • Fruit body
  • Organic supplement
  • Spawn run