بررسی تأثیر تلفیق روش های مختلف کنترل علف‌های‌هرز بر رشد رویشی و شاخص برداشت گلرنگ بهاره

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، گرایش اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانش‌آموخته گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، گرایش اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به افزایش جمعیت جهان در سال های اخیر و نیاز روزافزون جوامع بشری به ویژه کشور ما به فراورده‌ های دانه‌ های روغنی، مدیریت صحیح زراعی برای افزایش عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تأثیر روش‌ های مختلف کنترل علف‌های‌ هرز بر صفات رویشی و شاخص برداشت گلرنگ انجام شد.

مواد و روش ها: به منظور بررسی تأثیر روش‌ های مختلف کنترل علف‌های‌ هرز شامل (عدم کنترل علف‌های‌ هرز، یک‌بار وجین دستی در مرحله روزت، گیاه پوششی گاودانه (Vicia ervilia)، گیاه پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa)، گیاه پوششی ماشک گل خوشه ای + گاو دانه، مالچ کاه و کلش، علف‌کش تریفلورالین، علف‌کش تریفلورالین + هالوکسی‌فوپ-آر-متیل، علف‌کش تریفلورالین + فن‌مدیفام، علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر-متیل + فن‌مدیفام، دو بار وجین دستی قبل از طویل شدن ساقه، کنترل کامل دستی علف‌های‌ هرز) در مدیریت علف‌ های‌ هرز گلرنگ بهاره در شرایط آب و هوایی کلیبر، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌ های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان در منطقه نزدیک باسمنج اجرا شد. ارزیابی صفات رویشی و شاخص برداشت گلرنگ در فصل رشد و بعد از برداشت اندازه‌گیری شد.

یافته ها: در این تحقیق، گیاه پوششی گاو دانه افزایش 5/33 و 5/40 درصدی بر وزن خشک ساقه داشت. همچنین در دو تیمار، دو بار وجین دستی قبل از طویل شدن ساقه و کنترل کامل دستی علف‌های‌ هرز، طول شاخه‌های فرعی به‌ترتیب 35 و 5/35 سانتی‌متر به دست آمد که در مقایسه با عدم کنترل علف‌های‌ هرز به‌میزان 6/38 و 6/32 درصد بیشتر بود. در این تحقیق در تیمار‌های گیاه پوششی گاودانه، گیاه پوششی ماشک گل خوشه‌ای و ترکیب هر دو گیاه پوششی گاودانه و ماشک گل خوشه‌ای، بیوماسی به‌ترتیب 69/1، 73/1 و 32/2 تنی را تولید کرد که می‌تواند علاوه بر کنترل علف‌های‌هرز و بهبود عملکرد گلرنگ، خود از اهمیت اقتصادی برخوردار باشد.

نتیجه‌گیری: در کل نتایج مطالعه نشان داد که کنترل علف‌های‌هرز در مزرعه گلرنگ در مراحل اولیه رشدی مؤثرتر از مراحل پیشرفته‌تر است و می‌تواند بیانگر حساسیت گلرنگ به رقابت علف‌های‌هرز در مراحل اولیه رشد گلرنگ باشد. علاوه بر آن تیمارهای گیاه پوششی گاودانه، گیاه پوششی گاودانه و ماشک گل خوشه‌ای، کاربرد علف‌کش تریفلورالین، علف‌کش تریفلورالین + فن‌مدیفام، تریفلورالین + هالوکسی‌فوپ-‌آر-متیل و دوبار وجین دستی قبل از طویل شدن ساقه نیز اثر افزایشی معنی‌داری بر شاخص برداشت داشته و این صفت را در مقایسه با شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of combining different weed control methods on vegetative growth and harvest index of safflower (Carthamus tinctorius)

نویسندگان [English]

  • Jalil Shafagh-Kolvanagh 1
  • Mohsen Sabzi Nojadeh 2
  • Parviz Vojodi 3
  • Mina Amani 4
1 Corresponding Author, Professor, Dept. of Plant Ecophysiology, Dept. of Crop Ecology, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Horticultural Science and Engineering, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Graduate, Dept. of Plant Ecophysiology, Dept. of Crop Ecology, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
4 Ph.D. Student, Dept. of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Background and objectives: Agriculture has always struggled with weeds throughout history and has achieved considerable progress in this regard. Weeds compete with agricultural plants to receive nutrients, soil moisture and sunlight and lead to a decrease in the yield of agricultural plants. Due to its slow growth in the rosette stage, the safflower plant is very vulnerable to the competition of weeds, and weeds can severely reduce the yield of safflower and even cause the loss of the entire crop. Therefore, eliminating the competition of weeds is effective in increasing its performance. Manual weed control is time-consuming and expensive. Chemical weed control method is one of the important methods used in weed control. but these herbicides can have a serious impact on the environment. Non-chemical weed control such as the use of mulch and cover plants are the preferred methods for weed control. Considering the importance of weed control and the existence of few studies on the comparison of different safflower weed control methods, this experiment was conducted with the aim of comparing the effect of different weed control methods in safflower fields.

Materials and methods: In order to investigate the effect of different weed control methods on oil percentage and yield in safflower plant, an experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with 12 treatments and four replications in the research farm of the Faculty of Agriculture of Tabriz University located in the Khilat Pushan research station in the area near Basmanj. Preparation and planting of safflower seeds was done in the middle of April. Weed control operations were carried out according to different weed control treatments. After the physiological treatment, the harvesting operation started and after removing the side rows of each plot, 10 samples were taken from the middle row by removing 0.5 meters from the margins and separately for each plot, they were taken to the laboratory for the necessary measurements.

Results: In this research, V. ervilia had an increase of 33.5 and 40.5 percent on the dry weight of the stem of safflower. Also, in the two treatments of manual weeding twice before the stem lengthening and complete manual control of weeds, the length of the secondary branches of safflower‏ (C. tinctorius) was 35 and 35.5 cm, respectively, which is 38.6 and 32.6 percent compared to the absence of weed control. In this research, in the treatments of V. ervilia cover plant, V. ervilia cover plant and a combination of V. ervilia cover plant and V. ervilia cover plant, biomass produced 1.69, 1.73 and 2.32 tons, respectively, which can in addition to control Weeds and improving safflower yield are of economic importance.

Conclusion: The results of the study showed that the control of weeds in the safflower field in the early stages of growth is more effective than in the more advanced stages, and it can indicate the sensitivity of safflower to the competition of weeds in the early stages of safflower growth. In addition to that, the treatments of V. ervilia, V. ervilia and V. villosa, the use of trifluralin herbicide, trifluralin + phenmedipham herbicide, trifluralin + Haloxyfop-R-methyl and two manual weeding before the stem elongation also had a significant increasing effect on the harvest index and this trait compared to the control, it increased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cover plants
  • Harvest index
  • Herbicide
  • Straw and stubble mulch
  • Weeds
1.Yadollahi, P., Borji Abad, A., Khaje, M., Asgharipour, M. R. & Amiri, A. (2014). Effect of intercropping on weed control in sustainable agricultureInternational. Journal of Agriculture and Crop Sciences,7, 683-686.
2.Ramesh, S., Rana, S. & Kumar, S. (2014). Weed dynamics and productivity of maize-wheat cropping system as influenced by tillage/planting techniques. International Journal of Environmental Science and Technology, 3, 1059-1070.
3.Zand, E., Baghestani, M. A., NezamAbadi, N. & Mousavi, S. K. (2017). A guide to chemical control of weeds in Iran. Jahade-e.
4.Harker, K. N. & O’Donovan, J. T. (2013). Recent weed control, weed management, and integrated weed management. Weed Technology, 27, 1-11.
5.Finneran, R., Krans, R. & Walton, N. (2018). Smart gardeners improve their soil and weed control with organic mulch. Michigan State University Extension.
6.Asgarpoor, R., Ghorbani, R., Koocheki, A. & Mohammad-Abadi, A. (2010). Effects of integrated weed management using solarization, straw mulch and Hand-weeding on weed seed-bank. Iranian Journal of Field Crops Research,8, 424-430.
7.Sturm, D. J. (2018). Cover cropping in integrated weed management. University of Hohenheim, Institute of Phytomedicine, department. Weed Science.
8.Tursun, N., Isık, D., Demir, Z. & Jabran, K. (2018). Use of living, mowed, and soil-incorporated cover crops for weed control in apricot orchards. Agronomy, 8, 150-157.
9.Schappert, A., Schumacher, M. & Gerhards, R. (2019). Weed control ability of single sown cover crops compared to species mixtures. Agronomy, 9, 1-12.
10.Banaś, W., Furmanek, T. & Banaś, A. (2012). Effect of haloxyfop and cerulenin on de novo biosynthesis of lipids in roots of wheat and maize. Biochemica Polonica, 59, 567-573.
11.Parsa, M., Aliverdi, A. & Hammami, H. (2013). Effect of the recommended and optimized doses ofhaloxyfop-P- methyl or imazethapyr on soybean-Bradyrhizobiumjaponicum symbiosis. Industrial Crops and Products,50, 197-202.
12.Proctor, C. A. & Sousek, M. D. (2012). Combining preemergence herbicides in tank mixtures or as sequential applications provides season-long crabgrass control in the upper midwest. Hortscience, 47(8), 1159-1162.
13.Donnison, I. S., Gay, A. P., Thomas, H., Edwards, K. J., Edwards, D., Thomas, C. L. J. A. M. & Ougham, H. J. (2006). Modification of nitrogen remobilization, grain fill and leaf senescence in maize (Zea mays) by transposon insertional mutagenesis in a protease gene. New Phytologist, 173, 481-494.
14.Jalali, A. H., Bahrani, M. J. & Kazemeini, A. R. (2012). Weed nitrogen uptake as influenced by nitrogen rates at early corn (Zea mays L.) growth stages. Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 87-93.
15.Janmohammadi, M., Sabaghnia, N. & Bashiri, A. 2016. Evaluation of the impact of weed control me thods on quantitative and qualitative characteristics of moldavian balm; a me dicinal plant. Acta Technologica Agriculturae, 4, 56-67.
16.Dadashi, F., Zaefarian, F., Abbasi, R., Ali Bahmanyar, M. & Rezvani, M. (2014). Response of leaf area and dry matter of crop, weeds and cover crops to competition and fertilizer resources. Acta Agriculturae Slovenica, 103, 27-36.
17.Panjehkeh, N. & Alamshahi, L. (2011). Influence of separate and tank-mixed application of some broadleaf herbicides on sugarbeet weeds and their effects on crop productivity. Australian Journal of Basic and Applied Sciences,5(7), 332-335.
18.Chalk, P. M., Alves, B. J. R., Boddey, R. M. & Urquiaga, S. (2010). Integrated effects of abiotic stresses on inoculant performance, legume growth and symbiotic dependence estimated by 15N dilution. Plant Soil, 328, 1-16.
19.Qaderi, M. M., Marte, A. B. & Dixon, S. L. (2019). Environmental factors influence plant vascular system and water regulation. Plant, 8, 1-23.
20.Saeli, Z. (2015). Agricultural management of weeds and yield improvement by using mixed cultivation of safflower and canola. Master's thesis. Faculty of Agriculture. University of Tabriz. Tabriz. Iran. [In Persian]
21.Subhan ud Din, V. T., Ramzan, M., Ur Rahman, M., Khan, R., Waqas, M. & ud Din, I. (2013). Efficacy of tillage and mulching practices for weed suppression and maize yield under non-irrigated condition. Pakistan Journal of Weed Science Research, 19(1), 71-78.
22.Bacha, A. L., Pascoina Nepomuceno, M. & César Carrega, W. (2017). Weed control and selectivity to post-applied herbicides in eucalyptus. Journal of Agricultural Science, 9, 67-71.
23.Sajed Gollojeh, K., Ebadi, A. & Mohebodini, M. (2013). Herbicide effects on weed control and yield of lentil in dryland condition. National monument, 12, 151-163.