مطالعه روابط عملکرد دانه با صفات فیزیولوژیکی سویا تحت تأثیر عصاره جلبک قهوه‌ای (Ascophyllum nodosum) و پیری تسریع شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانش آموخته دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

سابقه و هدف: سویا یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی و پروتئینی در ایران و جهان محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت عملکرد دانه سویا و شناسایی صفات مؤثر در افزایش آن، این تحقیق با هدف بررسی روابط بین عملکرد دانه با صفات زراعی و فیزیولوژیکی سویا و تعیین صفاتی که در شرایط نرمال و پیری تسریع شده اثر بیشتری بر عملکرد دانه دارند، صورت پذیرفت.
مواد و روش‌ها: آزمایش حاضر طی دو سال زراعی 98-1397 و 99-1398 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار روی رقم کتول اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کیفیت اولیه بذر در دو سطح (بذور نرمال و بذور فرسوده) و عصاره جلبک دریایی در سه سطح (شاهد، پیش‌تیمار و محلول‌پاشی) بودند. بذرهای مورد استفاده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تهیه شد که بذرهای برداشت شده همان سال بودند و تا زمان آزمایش در انبار کنترل شده دارای سیستم خنک‌کننده و در محدوده دمایی 14 تا 17 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 30 تا 40 درصد نگهداری شده بودند. جهت اعمال فرسودگی، بذور به مدت 72 ساعت در دمای 41 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95 درصد قرار گرفتند.
یافته‌ها: در گیاهان حاصل از بذور نرمال، 84/81 درصد از تغییرات عملکرد دانه توسط تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه توجیه شد. بیشترین اثر مستقیم و مثبت را وزن صد دانه و بعد از آن تعداد غلاف در بوته به خود اختصاص دادند. صفت تعداد دانه در غلاف هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم از طریق تأثیر بر وزن صد دانه بر عملکرد دانه تأثیر گذار بود. در گیاهان حاصل از بذور فرسوده، صفات درصد سبز شدن نهایی مزرعه، شاخص پایداری غشاء، شاخص سطح برگ، آنتوسیانین، هیدروژن پراکسید، رادیکال سوپراکسید، تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه به‌عنوان متغیرهای اصلی وارد مدل شدند و 33/91 درصد از تغییرات توسط این هشت صفت توجیه شد. گونه‌های فعال اکسیژن شامل هیدروژن پراکسید و رادیکال سوپر اکسید به‌طور غیرمستقیم از طریق تأثیر بر وزن صد دانه موجب کاهش عملکرد دانه شدند. پیش‌تیمار بذور با عصاره جلبک از طریق افزایش درصد سبز شدن نهایی مزرعه، وزن صد دانه و میزان گلوتاتیون موجود در برگ گیاه موجب افزایش عملکرد دانه شد. محلول‌پاشی عصاره جلبک از طریق افزایش وزن صد دانه و شاخص پایداری غشاء موجب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه گردید.
نتیجه‌گیری: صفات وزن صد دانه و تعداد غلاف در بوته در گیاهان حاصل از بذور نرمال و فرسوده سویا به‌دلیل اثر مستقیم و افزایشی بر عملکرد دانه می‌توانند به‌عنوان معیار گزینش جهت اصلاح و بهبود عملکرد در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between seed yield and soybean physiological traits under the influence of brown seaweed extract and accelerated aging

نویسندگان [English]

  • Safiye Arab 1
  • Mehdi Baradaran Firouzabadi 2
  • Ahmad Gholami 2
  • Mostafa Heidari 2
1 Corresponding Author, Ph.D. Graduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Prof., Dept. of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives
Soybean is considered one of the most important oil and protein plants in Iran and the world. Considering the importance of soybean yield and identifying traits effective in increasing it, this research was conducted with the aim of investigating the relationship between seed yield and agronomic and physiological traits of soybean and determining the traits that have a greater effect on seed yield under normal and accelerated aging conditions.
Materials and methods
The present experiment was conducted in the research farm of the Faculty of Agriculture of Shahrood University of Technology during 2017-2018 and 2019-2020, in a factorial experiment in the form of randomized complete blocks in three replications on Katol variety. The treatments included accelerated aging in two levels (normal seeds and aged seeds) and seaweed extract in three levels (control, pre-treatment and foliar spraying). The seeds used were obtained from the research center for agriculture and natural resources of Mazandaran and the seeds were harvested in the same year and until the time of testing, they were kept in a controlled warehouse with a cooling system at a temperature range of 14 to 17°C and a relative humidity of 30 to 40%. In order to apply aging, the seeds were placed for 72 hours at a temperature of 41°C and a relative humidity of 95%.
Results
The results showed that in plants obtained from normal seeds, 84.81% of the changes in seed yield are justified by the number of pod per plant, the number of seed per pod and the 100 seed weight. In these plants, the 100 seed weight and then the number of pods per plant had the most direct and positive effect. The most direct and positive effect was attributed to the 100 seed weight, followed by the number of pods per plant. The trait of the number of seed per pod affected the seed yield both directly and indirectly through the effect on the 100 seed weight. Causality analysis in the plants obtained from aged seeds showed that the characteristics of final emergence percentage, membrane stability index, leaf area index, anthocyanin, hydrogen peroxide, superoxide radical, number of pods per plant and 100 seed weight were entered into the model as main variables and 91.33% of the changes are explained by these eight traits. Seed pre-treatment with seaweed extract increased seed yield by increasing the percentage of final emergence of the field, the 100 seed weight and the amount of glutathione in the leaves of the plant. Foliar spraying of seaweed extract caused a significant increase in seed yield through increasing the weight of 100 seed weight and membrane stability index.
Conclusion
The characteristics of 100 seed weight and number of pods per plant in plants obtained from normal and aged soybean seeds can be considered as selection criteria for improving and improving yield due to their direct and increasing effect on seed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerated aging
  • Causality analysis
  • Correlation analysis
1.Noli, Z. A. & Aliyyanti, P. (2021). Effect of liquid seaweed extracts as biostimulant on vegetative growth of soybean. In
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 759 (1), 202-221.
2.Beigzadeh, S., Maleki, A., Mirzaee Heydari, M., Rangin, A. & Khorgami, A. (2020). Effects of salicylic acid and seaweed (Ascophyllum nodosum) extracts application on some physiological traits of white bean (Phaseolus lanatus L.) under drought stress conditions. Journal of Crop Ecophysiology, 14 (53), 21-44. [In Persian]
3.Onder, S., Tonguç, M., Guvercin, D. & Karakurt, Y. (2020). Biochemical changes stimulated by accelerated aging in safflower seeds (Carthamus tinctorius L.). Journal of Seed Science, 42, 1-12.
4.Akbari, M., Baradaran Firouzabadi, M., Amerian, M. R. & Farrokhi, N. (2019). The effect of foliar application and seed pretreatment with cinnamic acid on physiological characteristics of Cowpea (Vigna unguiculata) aged seeds and resulting plants. Ph.D. Thesis in Crop Physiology. Shahrood University of Technology. 188 p. [In Persian]
5.Hussein, M. H., Eltanahy, E., Al Bakry, A. F., Elsafty, N. & Elshamy, M. M. (2021). Seaweed extracts as prospective plant growth bio-stimulant and salinity stress alleviator for Vigna sinensis and Zea mays. Journal of Applied Phycology, 33, 1273-1291.
6.Eisvand, H. R., Dousti, A., Hosseini, N. M. & Babaie, A. P. (2014). Effects of PGPR bacteria and seed ageing on improving common bean (Phaseolus vulgaris L.) yield and yield components. Iranian Journal of Field Crop Science, 45 (2). [In Persian]
7.Miljakovic, D., Marinkovic, J., Tamindzic, G., Dordevic, V., Tintor, B., Milosevic, D. & Nikolic, Z. (2022). Bio-priming of soybean with Bradyrhizobium japonicum and Bacillus megaterium: Strategy to improve seed germination and the initial seedling growth. Plants, 11 (15), 19-27.
8.Hamouda, M. M., Saad-Allah, K. M. & Gad, D. (2022). Potential of seaweed extract on growth, physiological, cytological and biochemical parameters of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22 (2), 1818-1831.
9.Shukla, P. S., Shotton, K., Norman, E., Neily, W., Critchley, A. T. & Prithiviraj, B. (2018). Seaweed extract improve drought tolerance of soybean by regulating stress-response genes. AoB plants, 10 (1), 1-8.
10.Arab, S., Gholami, A. & Haydari, M. (2022). Physiological responses of soybean plants to pretreatment and foliar spraying with Ellagic acid and Seaweed extract under accelerated aging. South African Journal of Botany, 148, 510-518.
11.Joshi-Paneri, J., Chamberland, G. & Donnelly, D. (2020). Effects of Chelidonium majus and Ascophyllum nodosum extracts on growth and photosynthesis of soybean. Acta Agrobotanica, 73 (1).
12.Patil, S. D., More, V. R., Bhalerao, G. A. & Jagtap, M. P. (2019). Effect of combination of inorganic fertilizer and seaweed extract on yield, yield attributes and economics of soybean crop. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 8 (6), 1741-1744.
13.Thambiraj, J., Lingakumar, K. & Paulsamy, S. (2012). Effect of seaweed liquid fertilizer (SLF) prepared from Sargassum wightii and Hypnea musciformis on the growth and biochemical constituents of the pulse, Cyamopsis tetragonoloba (L.). Journal of Agricultural Research, 1 (1), 65-70.
14.Basimfar, R., Nasri, M. & Zargari, K. (2015). Effect of seaweed extract and vermicompost on yield and yield components and phosphor and chlorophyll of Mung bean in Varamin region. Agronomy Research Semi Desert Regions, 1 (8), 55-71. [In Persian]
15.Sibi, M., Khazaie, H. R. & Nezami, A. (2016). Safflower (Carthamus tinctorius L.) root response to seaweed extract concentrations, time and method of application. Journal Crop Ecophysiol, 9 (31), 140-157. [In Persian]
16.Xu, M. Y., Zhang, L., Li, W. W., Hu, X. L., Wang, M. B., Fan, Y. L. & Wang, L. (2014). Stress-induced early flowering is mediated by miR169 in Arabidopsis thaliana. Journal of experimental botany, 65 (1), 89-101.
17.Xu, C. & Leskovar, D. I. (2015). Effects of A. nodosum seaweed extracts on spinach growth, physiology and nutrition value under drought stress. Scientia Horticulturae, 183, 39-47.
18.Goni, O., Quille, P. & Oconnell, S. (2018). Ascophyllum nodosum extract biostimulants and their role in enhancing tolerance to drought stress in tomato plants. Plant Physiology and Biochemistry, 126, 63-73.
19.Anjos Neto, A. P. D., Oliveira, G. R. F., Mello, S. D. C., Silva, M. S. D., Gomes-Junior, F. G., Novembre, A. D. D. L. C. & Azevedo, R. A. (2020). Seed priming with seaweed extract mitigate heat stress in spinach: effect on germination, seedling growth and antioxidant capacity. Bragantia, 79, 502-511.
20.Colla, G., Rouphael, Y., Canaguier, R., Svecova, E. & Cardarelli, M. (2014). Biostimulant action of a plant-derived protein hydrolysate produced through enzymatic hydrolysis. Frontiers in plant science, 5, 448.
21.Zhang, X. & Ervin, E. H. (2008). Impact of seaweed extract‐based cytokinins and zeatin riboside on creeping bentgrass heat tolerance. Crop Science, 48 (1), 364-370.
22.Schiavon, M., Pizzeghello, D., Muscolo, A., Vaccaro, S., Francioso, O. & Nardi, S. (2010). High molecular size humic substances enhance phenylpropanoid metabolism in maize (Zea mays L.). Journal of chemical ecology, 36, 662-669.
23.Fan, D., Hodges, D. M., Critchley, A. T. & Prithiviraj, B. (2013). A commercial extract of brown macroalga (Ascophyllum nodosum) affects yield and the nutritional quality of spinach in vitro. Communications in soil science and plant analysis, 44 (12), 1873-1884.
24.Ahmadi, F., Pasari, B. & Javaheri, M. (2019). Study the corn (Zea mays L.) response to the application of various chemical, nano, nano-biological fertilizers and organic extract of seaweed. Journal Plant Ecophysiology, 41 (12), 188-203. [In Persian]
25.Azarmehr, A. R., Baghi, M. & Zeaei Nasab, M. (2017). Effect of seaweed extract (basfoliar Kelp sl) and sulphate (K-leaf) on yield and some yield components of winter rapeseed (Brassica napus L.) var. Natalie. Agronomy Research Semi Desert Regions, 3 (14), 155-165. [In Persian]
26.Shahbazi, F., Nejad, M. S., Salimi, A. & Gilani, A. A. (2015). Effect of seaweed extracts on the growth and biochemical constituents of wheat. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 8 (3), 283-287.
27.Salehi, M. & Saeidi, G. (2011). Genetic variation of some agronomic traits and yield component in breeding lines of sesame. Journal of Crop Breeding, 4 (9), 77-92. [In Persian]
28.Masoudi, B. (2019). An evaluation of the relationship between seed yield and oil percentage with some important agronomic traits in sesame by using path analysis and principal component analysis. Iranian Journal Field Crop Research. 17 (1), 99-110. [In Persian]
29.Ghorbanzade Neghab, M. & Zarea, M. (2018). Correlation study of traits and causality analysis of seed yield of Nigella sativa. Journal Plant product. 25 (3), 1-12. [In Persian]
30.Kohkan, H., Mohammadi, A., Alishah, A. & Hezarjaribi, A. (2015). Soybean lines pure in analysis coefficient path using traits agronomic some and yield among relationships on study. Journal Agronomy, 106 (1), 29-36. [In Persian]
31.Ghanbari, S., Nooshkam, A., Fakheri, B. & Mahdinezhad, N. (2019). Relationship between yield and its component in soybean genotypes (Glycine Max L.) using multivariate statistical methods. Journal Crop Breeding, 11 (29), 85-92. [In Persian]
32.ISTA (International Seed Testing Association). (2009). International rules for seed testing. Seed Science Technology, 49 (1), 86-41.
33.Weerasekara, I., Sinniah, U. R., Namasivayam, P., Nazli, M. H., Abdurahman, S. A. & Ghazali, M. N. (2021). Priming with humic acid to reverse ageing damage in soybean [Glycine max (L.) Merrill.] seeds. Agriculture, 11 (10), 966.
34.Abbasdokht, H. (2016). Seed ecology (priming). Publications of Shahrood University of Technology. 194. [In Persian]
35.Kramer, P. S. (1983). Water relation of plants. Academic Press. 342-415.
36.Sairam, R. K. & Srivastava, G. C. (2001). Water stress tolerance of wheat (Triticum aestivum L.): variations in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activity in tolerant and susceptible genotypes. Journal of Agronomy and Crop Science, 186 (1), 63-70.
37.Hiscox, J. D. & Israelstam, G. F. (1979). A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration. Canadian journal of botany, 57 (12), 1332-1334.
38.Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M. & Chern, J. C. (2002). Estimation of total flavonoid content in propolis
by two complementary colorimetric methods. Journal of food and drug analysis, 10 (3), 178-182.
39.Mita, S., Murano, N., Akaike, M. & Nakamura, K. (1997). Mutants of Arabidopsis thaliana with pleiotropic effects on the expression of the gene for β‐amylase and on the accumulation of anthocyanin that are inducible by sugars. The Plant Journal, 11 (4), 841-851.
40.Xiong Zhi Ting, X. Z., Liu Chao, L. C. & Geng Bing, G. B. (2007). Phytotoxic effects of copper on nitrogen metabolism and plant growth in Brassica pekinensis Rupr. Ecotoxicol Environment, 64 (1), 273-28.
41.Du, Z. & Bramlage, W. J. (1992). Modified thiobarbituric acid assay for measuring lipid oxidation in sugar-rich plant tissue extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40 (9), 1566-1570.
42.Sairam, R. K., Rao, K. V. & Srivastava, G. C. (2002). Differential response of wheat genotypes to long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Plant science, 163 (5), 1037-1046.
43.Cakmak, I. & Horst, W. J. (1991). Effect of aluminium on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase, and peroxidase activities in root tips of soybean (Glycine max). Physiologia plantarum, 83 (3), 463-468.
44.Nakano, Y. & Asada, K. (1981). Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant and cell physiology, 22 (5), 867-880.
45.Loreto, F. & Velikova, V. (2001). Isoprene produced by leaves protects the photosynthetic apparatus against
ozone damage, quenches ozone products, and reduces lipid peroxidation of cellular membranes. Plant Physiology, 127 (4), 1781-1787.
46.Elstner, E. F. & Heupel, A. (1976). Inhibition of nitrite formation from hydroxyl ammonium chloride: a simple assay for superoxide dismutase. Analytical biochemistry, 70 (2), 616-620.
47.Minguez-Mosquera, M. I., Jaren-Galan, M. & Garrido-Fernandez, J. (1993). Lipoxygenase activity during pepper ripening and processing of paprika. Phytochemistry, 32 (5), 1103-1108.
48.Wang, J. W., Zheng, L. P., Wu, J. Y. & Tan, R. X. (2006). Involvement of nitric oxide in oxidative burst, phenylalanine ammonia-lyase activation and Taxol production induced by low-energy ultrasound in Taxus yunnanensis cell suspension cultures. Nitric Oxide, 15 (4), 351-358.
49.Griffith, O. W. (1980). Determination of glutathione and glutathione disulfide using glutathione reductase and 2-vinylpyridine. Analytical biochemistry, 106 (1), 207-212.
50.Oomah, B. D., Mazza, G. & Przybylski, R. (1996). Comparison of flaxseed meal lipids extracted with different solvents. LWT-Food Science and Technology, 29 (7), 654-658.
51.AOAC (Association Official Methods of Analysis). (1990). Official methods of analysis of the association of official analytical chemist. Washington.
52.Razmi, N., Rameeh, V., Hezarjeribi, E. & Kalantar Ahmadi, A. (2019). Investigation of grain yield, number of pods and plant height of new soybean lines in Sari, Gorgan, Moghan and Dezful regions. Journal Crop Breeding, 12 (36), 21-29. [In Persian]
53.Teixeira, F. G., Hamawaki, O. T., Nogueira, A. P. O., Hamawaki, R. L., Jorge, G. L., Hamawaki, C. L. & Santana, A. J. O. (2017). Genetic parameters and selection of soybean lines based on selection indexes. Genetics and Molecular Research, 16 (3), 16-39.
54.Amaral, L. D. O., Bruzi, A. T., Resende, P. M. D. & Silva, K. B. (2019). Pure line selection in a heterogeneous soybean cultivar. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 19, 277-284.
55.Jorge, G. L., Nogueira, A. P. O., Hamawaki, O. T., Machado, B. Q. V., Santana, A. J. O., Borges, B. A. M. & Hamawaki, C. D. L. (2019). Line selection and correlation between traits of soybean genotypes under high naturally occurring stink bug infestation. Genetics and Molecular Research, 18 (1).