تاثیر تنک شیمیایی و دستی خوشه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه خرمای رقم استعمران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سابقه و هدف
درخت خرما به دلیل تحمل گرمای زیاد، خشکی و شوری نسبت به سایر درختان میوه به درخت زندگی در بیابان معروف شده است. یکی از عملیات مدیریتی باغ خرما تنک میوه آن می باشد. تنک میوه فرصت لازم را به میوه های باقیمانده می دهد تا از اندازه بیشتری برخوردار شوند. همچنین تنک میوه می تواند در کنترل سال آوری درختان موثر باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر تنک دستی و شیمیایی بر برخی از خصوصیات میوه خرمای رقم استعمران می باشد.
مواد و روش ها
این پژوهش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در نخلستانی به مساحت 5/1 هکتار در روستای فردوس در حومه شهرستان شوشتر انجام شد. تیمار‌‌‌‌‌‌‌های آزمایش شامل T1 (شاهد)، T2 (حذف 3/1 انتهای خوشچه ها در مرحله گلدهی)، T3 (حذف 3/1 انتهای خوشچه ها در مرحله کیمری)، T4 (حذف 3/1 تعداد خوشچه ها در مرحله کیمری)، T5، T6 و T7 به ترتیب تنک شیمیایی از طریق محلول‌پاشی اسید نفتالین استیک(NAA) با غلظت 50، 100 و 150 میلی‌‌گرم در لیتر در مرحله گلدهی بود. میوه ها در مرحله تمار برداشت و صفات کمی شامل طول، قطر، وزن تر میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه، طول، وزن تر ، وزن خشک هسته، نسبت گوشت به هسته، حجم میوه و عملکرد خوشه و صفات کیفی میوه شامل کل مواد جامد محلول، pH میوه، قند کل و قند های احیاء و غیر احیاء و شاخص های رنگ شامل L* ، a* ، b* ، هیو و کروما اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که تنک شیمیایی با غلظت 100 میلی گرم در لیتر NAA (تیمار T6) باعث افزایش معنی‌دار وزن تر(56/10 گرم)، خشک (86/9 گرم) و حجم (03/11 سانتی متر مکعب) میوه گردید. بیشترین نسبت گوشت به هسته در تیمار100 میلی گرم در لیتر اسید نفتالین استیک (T6) حاصل شد. کمترین مقدار طول هسته (33/2 سانتی متر) در تیمار حذف یک سوم انتهای خوشچه ها در مرحله گلدهی (T2) بدست آمد ولی با تیمار های T3 و T5 اختلاف معنی داری نداشت. تنک میوه باعث کاهش عملکرد خوشه در تیمار محلول پاشی 150 میلی گرم در لیتر اسید نفتالین استیک در زمان گلدهی ( تیمار T7) شد. بیشترین میزان قند غیر احیاء در تیمار های T5 (59/46در صد) و T6 (13/43 درصد) حاصل شد. از نظر شاخص های رنگ میوه مولفه L* در تیمار T3 و T1 به ترتیب با مقادیر 32/19 و 09/19 بیشترین مقدار ، مولفه a* با مقدار 08/9 در تیمار T2 بیشترین مقدار، مولفه b* با مقدار 75/11 در تیمار T2 ، مولفه هیو با مقدار 62/27 در تیمار شاهد کمترین مقدار و مولفه کروما با مقدار 02/15 در تیمار T2 بیشترین مقدار را داشتند.
نتیجه گیری
در این پژوهش هر دو نوع تنک دستی و شیمیایی باعث بهبود کیفیت میوه شدند. با توجه به اینکه تنک شیمیایی با غلظت 100 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) (تیمار T6)در زمان گلدهی بر بسیاری از صفات میوه تاثیر بهتری داشت و به لحاظ اینکه تنک شیمیایی نسبت به تنک دستی هزینه کمتری دارد، می توان چنین نتیجه گرفت که تنک میوه خرمای رقم استعمران با غلظت 100 میلی گرم در لیتر اسید نفتالین استیک در زمان گلدهی (تیمار T6) تاثیر بهتری دارد و این تیمار توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Chemical and Hand Cluster Thinning on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Date Palm Fruits cv. Estameran

نویسندگان [English]

  • Noorollah Moallemi 1
  • Esmaeil Khaleghi 2
  • Mojdeh Rezazadeh Kavari 3
1 Corresponding Author, Professor, Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Prof., Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 M.Sc. Graduate, Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and Objective
The date palm tree tolerates high temperatures, drought and salinity more than the other fruit crops that is why date palm tree is named the tree of life in the desert. A conventional date palm management practices is fruit thinning. Fruit thinning allow the remaining fruits to develop larger sizes and better qualities. Also, fruit thinning helps to overcome the alternate bearing problems. The purpose of this research to assess the effect of chemical and hand thinning on several fruit properties of date palm cv. Estameran.
Material and Methods
This study was conducted to investigate the effect of chemical and hand thinning on fruit characteristics of ‘Estameran’ date palm as randomized complete block design with three replications in an orchard with 1.5 hectares area, located at Ferdows village in Shushtar city. Experimental treatments included T1 (control), T2 (removal of 1/3 ends of spikelets at flowering stage), T3 (removal of 1/3 ends of spikelet in Kimiri stage), T4 (removal of 1/3 number of spikelets in Kimiri stage), T5, T6 and T7 (that were chemically thinned by spraying naphthalene acetic acid (NAA) at 50, 100 and 150 mg/l concentrations at flowering stage, respectively). The fruits were harvested at tamar stage and characteristics measured included: fruit length, diameter, fresh weight, fresh and dry flash fruit, seed length, seed fresh and dry weight, fresh flash weight to seed weight ratio, fruit volume, yield per spike, TSS, pH, total sugar, reducing sugar, non- reducing sugar and fruit color attributes (L*, a*, b*, hue and chroma).
Results
The results showed that chemical thinning with 100 mg / l NAA concentration (T6 treatment) increased significantly fresh weight (10.56 g), dry weight (9.86 g), and volume (11.03 cm3) of fruit.
The highest fruit flash to seed ratio (11.47) was obtained in chemically thinning by NAA at 100 mg/l (T6).
The least seed length (2.33 cm) was acquired at removal of 1/3 ends of spikelet at the flowering stage (T2) but it was not significant with T3 and T5 treatments. Chemical thinning fruit by 150 mg/l NAA concentration at the flowering stage reduced yield per spike (T7). The highest amount of non-reducing sugars was obtained in T5 (46.19%) and T6 (43.13%) treatments. The maximum amount of L* indicator was obtained in T3 (19.32) and T1 (19.09) treatments. Moreover the highest amount of a* indicator (9.08) and b* indicator (11.75) were acquired in T2. The minimum amount of hue (27.62) was obtained in control (T1) and the maximum amount of chroma (15.02) was obtained in T2 treatments.

Conclusion
According to the finding of this research, both hand thinning and chemical thinning improved the fruit properties. Due to the fact that chemical thinning by 100 mg/l NAA concentration at flowering stage (T6) had a more effective impact on fruit characteristics, and also the chemical thinning is less expensive than hand thinning, it can be concluded that T6 treatment is more effective and it is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color index
  • Dry weight
  • Fruit volume
  • Thinning
1.Food & Agriculture Organization. (2019). Retrieved 15 March 2013 fromhttp:// faostat.fao.org/site/567/default. aspx#a ncor.
2.Hajian, S. & Mohammadzadeh, A. (2016). Perspective of Khuzestan date. First edition, Kerdegar Publ., Ahvaz. Pages 11 and 16. [In Persian]
3.Zivdar, Sh. (2013). Comparison of tissue culture dates of Barhi variety obtained from tissue culture with the bases obtained from offshoot by electrophosync isozylems. MSc Thesis. Shahid Chamran University of Ahwaz.
4.AlKhayri, J. M., Jain, S. M. & Johnson, D. V. (2021). The Date Palm Genome, Vol. 1, ICAR. National Research Center on Plant Biotech, Pusa, New Dehli, India.
5.Westwood, M. N. (1992). Temperate Zone: Pomology and Culture. 2th ed., Timer Press, 523p.
6.Reuveni, O. (1986). Date In: Handbook of Fruit Set and Development edited by S. P. Monselise. CRC Press, Inc. Boca, Florida. Pp, 119-144.
7.Zaímalová, E., Petrasek, J. & Benková, E. (2014). Auxin and its role in plant development. Heidelberg: Springer, 160p.
8.Jalali, M., Moallemi, N. & Mortazavi, M. H. (2013). The effect of gibberellic acid and benzyl adenine on quantitative and qualitative traits of Estameran dates in Ahvaz. The Plant Production, 37, 114-105. [In Persian]
9.Khajezadeh, S., Moallemi, N. & Mortazavi, M. H. (1998). Effect of foliar application of pottassium sulphate and naphtalin acitic acid on yield and quality of ‘Pearl Tangelo’ mandarin. Pomology Research, 3, 16-26. [In Persian]
10.Son, L. (2004). Effect of hand and chemical thinning on fruit size and quality of Priana and Beliana apricot (Prunus armeniaca) cultivars. New Zealand Journal Crop and Horticultural Science, 32, 331-335.
11.Taghipour, L., Rahemi, M. & Assar, P. (2011). Thinning with NAA, NAD, ethephon, and urea by hand to improve fruit quality of 'Gerdi'apricot. Brazilian Journal Plant Physiology, 23, 279-284.
12.Agusti, M., Almela, V., Aznar, M., El-Otmani, M. & Pons, J. (1994). Satsuma mandarin fruit size increased by 2,4-D. HortScience, 29, 279-281.
13.Greene, D. W. & Autio, W. R. (1994). Combination Sprays with Benzyladonine to Chemically Thin ‘Spur-type’ Apples. HortScience, 29, 887-890.
14.Wertheim, S. J. (2000). Development in the chemical thinning of Apple and Pear. Plant Growth Regulation, 3, 85-100.
15.Aljuburi, H. J., Al-Masry, H. H. & Al-Muhanna, S. A. (2001). Effect of some growth regulators on fruit characteristics and productivity of the Barhee date palm tree cultivar. Fruit, 56, 325-332.
16.AlSaikhan, M. S. & Sallam, A. A. (2015). Impact of Chemical and Non-Chemical Thinning Treatments on Yield and Fruit Quality of Date Palm. Journal of Food Research, 4, 18-29.
17.Harhash, M. M. & Al-Obeed, R. S. (2007). Effect of Naphthalene Acetic Acid on Yield and Fruit Quality of Barhee and Shahl Date Palm Cultivars. Assuit Journal of Agricultural Sciences, 38, 63-67.
18.Asadi, V., Amiri, M. A. & Pirmoradian, M. (2014). Effects of Lime-sulfur, ammonium thiosulfate and Apogee in order to fruit thinning and improve the quality and quantity characteristics of peach ʻRed havenʼ. Iranian Journal of Horticultural Science, 46, 193-199. [In Persian]
19.Taghipour, L. & Rahemi, M. (2018). Evaluation the effects of some chemical agents on thinning percent and quality of apricot cv Khiary (Prunus armenica L.). Journal of Horticultural Sciences,23, 78-84. [In Persian]
20.Damankeshan, B. & Panahi, B. (2013). Evaluation of the effect of bunch thinning methods on drying blossom of date palm disorder in two stages of pollination and Kimri. International. Research Journal of Applied and Basic Science, 4, 1414-1416.
21.Omar, A. E. & Alam-Elden, S. M. (2014). Effect of strand thinning on yield and fruit quality of Egyptian dry Date Palm (Phoenix dactylifera L.). Journal- American Pomological Society, 68, 135-140.
22.Mostafa, R. A. A. & El Akkad, M. M. (2011). Effect of Fruit Thinning Rate on Yield and Fruit Quality of Zaghlol
and Haiany Date Palmd. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5, 3233-3239.
23.Bustani, N. (2013). The effect of foliar spraying with nutrients (zinc, boron and calcium) and plant density in the pot on the growth and performance of strawberry plant of Paros variety in hydroponic system. MSc thesis. Shahid Chamran University of Ahwaz. [In Persian]
24.Hesami, A. & Abdi, G. (2010). Effect of some plant growth regulators on physicochemical characteristic of date palm (Phoenix dactylifera L. cv. Kabkab) fruit. American- Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 7, 277-282.
25.El-Kosary, S. (2009). Effect of NAA, GA3 and cytophex spraying on Samany and Zaghloul Date palm yield, fruit retained and characteristics. Journal of Plant Production, 34 (4), 3453-3465.
26.Soliman, S. S., Al-Obeed, R. S. & Harhash, M. M. (2011). Effects of bunch thinning on yield and fruit quality of Khalas date palm cultivar. Acta Horticulturae, 882 (882).
27.Barone, E., LaMantia, M., Marchese, A. & Marra, F. P. (2014). Improvement in yield and fruit size and quality of the main Italian table olive cultivar ‘Nocellara del Belice’. Crop Science (Scientia Agriculture), 71, 52-57.
28.Ghazzawy, H. S. (2013). Effect of some applications with growth regulators to improve fruit physical, chemical characteristics and storage ability of Barhee date palm cultivar. International Research Journal of Plant Science, 4 (7), 201-213.
29.Bashir, M. A., Ahmad, M., Altaf, F. & Shabir, K. (2014). Fruit quality and yield of date palm (Phoenix dactylifera L.)
as affected by strand thinning. The Journal of Animal and Plant Sciences, 24 (3), 951-954.
30.Chanana, Y. R., Kanwar, J. S., Arora, N. K. & Saini, R. S. (2002). Effect of chemical and hand thinning on maturity, yield and fruit quality of peaches (Prunus persica (L.) Batsch). Acta Horticulturae, 592, 309-315.
31.Zoecklein, B. W., Fugelsang, K. C., Gump, B. H. & Nury, F. S. (1990). Carbohydrates: Reducing Sugars In Production Wine Analysis. Springer Publ. US, PP, 114-128.
32.Deissi, M. A. (2000). Date palm production. Agricultural education press. 316p. [Translated in Persian]
33.Fahadi Hovyze, N., Moallemi, N., Khaleghi, E., Mousawi, M. & Torahi, A. (2022). Impact of Urea and Potassium Sulfate Spraying during Hababouk and Kimri Stages on Some of the Quantitative and Qualitative Traits of ‘Zahedi’ Date Fruits. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 23 (2), 265-276. [In Persian]
34.Boudries, H., Kefalas, P. & Hornero-Mendez, D. (2007). Carotenoid composition of Algerian date varieties (Phoenix dactylifera) at different edible maturation stages. Food Chemistry, 101, 1372-1377.
35.Mirdehghan, S. H. & Vatanparast, G. 2013. Avoiding the Paleness of pomegranate arils by pre harvest application of salicylic acid and potassium sulfate. Acta Horticulturae, 1012, 815-819.