بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ در حضور بیمارگر پیتیوم آلتیموم

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of drought stress and Pythium ultimum on seed germination and seedling growth in safflower