دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-160 
6. اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته

صفحه 91-121

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ موسی رسولی؛ جعفر محمدیان؛ لیلا دهاقین


7. اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب

صفحه 123-144

عرفان سپهوند؛ علی رضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ محمود قاسم نژاد