دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-296 
6. بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI

صفحه 85-96

10.22069/jopp.2020.16557.2509

بهرام علیزاده؛ بهمن پاسبان اسلام؛ عباس رضایی زاد؛ محمد یزدان دوست همدانی؛ معرفت مصطفوی راد


15. (Olea europaea L.) تاثیر کوواریت سال‌آوری بر مطالعات سازگاری در زیتون

صفحه 229-247

10.22069/jopp.2020.16749.2535

امیر عباس تقی زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی اصغر زینانلو