تأثیر رژیم‏های مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسى اثرات رژیم‏های مختلف آبیاری و مصرف مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و برخى خصوصیات کیفى غده سیب زمینى رقم آئولا از سیستم آبیارى نشتى در مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) در سال زراعی 1388 استفاده شد. در این آزمایش از طرح آمارى کرت‏هاى خرد شده در قالب بلوک‏هاى کامل تصادفى با سه تکرار استفاده شد. تیمار رژیم‏های آبیاری شامل آبیارى پس از 70 ، 100 و 130 میلى‏متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A در کرت‏هاى اصلى و مقادیر 0، 5/62، 125، 5/187 و 250 کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار در کرت‏هاى فرعى قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با کاهش میزان آبیاری، عملکرد و میزان نشاسته کاهش و درصد پروتئین غده افزایش یافت. در اثر کاهش میزان آبیاری اندازه غده‏ها نیز کوچک‏تر شد و رشد ثانویه افزایش یافت. سطوح بالاى پتاسیم باعث درشت‏تر شدن غده‏ها و کاهش درصد غده‏هاى غیربازارپسند شدند. مصرف 250 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم باعث افزایش عملکرد، درصد نشاسته، فسفر و پتاسیم غده‏ها به ترتیب به میزان 51/31، 26/14، 78/2 و 85/3 درصد گردید. بیشترین میزان نشاسته غده (57 درصد) در شرایط آبیارى پس از 70 میلى‏متر تبخیر و مصرف 250 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم و بالاترین میزان پروتئین غده (83/15 درصد) در شرایط آبیارى پس از 100 میلى‏متر تبخیر و مصرف 5/187 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different irrigation regims and amounts of potassium on qualitative characteristics of potato in Mashhad conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Sobhani 1
  • Hassan Hamidi 2
چکیده [English]

In order to study of yield and qualitative characteristics of potato (Aola variety), an experiment was conducted in Mashhad conditions under irrigation regims and different levels of potassium fertilizer. This experiment was based on randomized copmpletely block with split plot design with three replications in Khorasan Razavi agricultural and natural resource research center in 2010. Three levels of water regimes were including: irrigation after 70, 100 and 130 mm evaporation from class-A pan and potassium level had five levels: 0, 62.5, 125, 187.5 and 250 kg ha-1. Water regimes arranged as main plots and potassium placed in sub plots. Deficit irrigation decreased yield and sturch content of potato tubers and increased tuber protein. The smallest tuber size and tuber second growth were in 130 mm evaporation from class-A pan. In this research, application of potassium fertilizer was increased tubers yield, size and sturch, and tubers phosphour and potassium concentrations and decreased number of marketable potato tubers. Uusing 250 kg ha-1 K2O increased tuber yield, sturch, phosphour and potassium about 31.5%, 14.26% 2.78% and 3.85% respectively. The highest sturch was in 70 mm evaporation from class-A pan with 250 kg ha-1 K2O and also the highest tuber protein was in 100 mm evaporation from class-A pan with 187.5 kg ha-1 potassium level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation regim
  • potassium
  • potato
  • Qualitative characteristics
  • Yield