تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی و زیست‎شناسی سوسک برگ‌خوار غلات Col.: Chrysomelidae) L. (Oulema melanopus در مزارع گندم پاییزه منطقه گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

سوسک برگ‌خوار غلات (Oulema melanopus L.) یکی از آفات مهم غلات، به‌ویژه گندم در استان گلستان می‎باشد. تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی و زیست‎شناسی این آفت در طول دو فصل زراعی 1385 و 1386 در مزارع گندم شهرستان گرگان بررسی شد. زمان شروع و اوج فعالیت جمعیت آفت در مناطق مختلف متفاوت بود. به‌طورکلی، اولین حشرات کامل زمستان‌گذران در نیمه دوم بهمن ظاهر شدند و جمعیت آن‌ها در اواخر اسفند تا اوایل فروردین به اوج خود رسید. بالاترین میانگین جمعیت حشرات کامل، 8/0±07/15 عدد در تور برآورد شد. زمان شروع تخم‎گذاری اوایل اسفند و حداکثر تخم مشاهده شده، 9/1±53/17 عدد در هر کادر بود. فعالیت لاروها از اواخر اسفند در مزارع آغاز شد و در اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت به بیشترین میزان خود رسید. حداکثر تعداد لاروهای شمارش شده در واحد سطح، 9/0±9/16 عدد بود. ضرایب تیلور و ایوائوی مراحل مختلف رشدی آفت برابر با یک و پراکنش آن‌ها از نوع تصادفی بود. با این حال، استفاده از مدل‎های ریاضی توزیع نشان داد که پراکنش فضایی جمعیت لاروها و حشرات کامل در بیشتر تاریخ‎های نمونه‌برداری، تابع توزیع پویسون (تصادفی) بود. اما پراکنش جمعیت تخم آفت در بسیاری از موارد با مدل پویسون برازش نیافت. میانگین طول دوره‎‎‎های جنینی تخم، مجموع سنین لاروی و شفیرگی آفت در شرایط مزرعه به‌ترتیب 02/1±05/8، 03/1±23/29 و 17/1±29/12 روز برآورد شد. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق می‎تواند در طراحی برنامه‎های نمونه‎برداری به‌منظور پیش‎بینی یا مدیریت جمعیت سوسک برگ‌خوار غلات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population, spatial distribution and biology of cereal leaf beetle, Oulema melanopus L. Col.: Chrysomelidae, in winter wheat fields of Gorgan

چکیده [English]

Cereal leaf beetle (Oulema melanopus L. (is one of the major pests of cereals, particularly winter wheat, in Golestan province, northern Iran. Population density, spatial distribution and biology of this pest were studied in wheat fields of Gorgan region, during two agricultural seasons of 2006 and 2007. Emergence time and peak of the pest activity differed in different regions. In general, the first adults were emerged from hibernation sites in the mid of February and peaked in the mid of March. The maximum mean of adult beetle was estimated 15.07±0.8 per sweep net. The first oviposition was observed in the early of March and the maximum number of eggs was 17.53±1.9 per quadrate. The activity of larva population was started from the late March and reached to the peak level by the early May. The maximum counted number of larvae was 16.9±0.9 per quadrate. The Taylor’s power law and Iwao’s patchiness regression coefficients for different developmental stages of the pest were equal to 1, statistically indicating that O. melanopus populations were randomized. Also, the using of mathematical distribution models showed the adult and the larva populations dispersion dispersion were randomized during most of the growing season. However the spatial distributionof eggs was not fittedwith poisson model. The mean duration of incubation period, total developmental time of the larval stages and pupa in the field conditions were of 8.05±1.02, 29.23±1.03 and 12.29±1.17 days, respectively. These results can provide a reliable basis to develop proper sampling plans for estimating or classifying natural enemy populations in wheat fields of northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cereal leaf beetle
  • Population density
  • spatial distribution
  • Biology
  • Wheat
  • Gorgan