اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

برداشت میوه‌های آلبالو کاری مشکل و پرهزینه می‌باشد که توسط ماشین و یا به‌صورت دستی
(2- کلرو اتیل فسفونیک اسید) در غلظت­های مختلف استفاده شد و اثر آن برروی کیفیت میوه نیز بررسی شد. در این پژوهش، اثر کاربرد اتفن ایرانی با چگالی 18/1 گرم بر سانتی‌مترمکعب و اتفن انگلیسی با چگالی 45/1 گرم بر سانتی‌مترمربع در غلظت‌های مختلف (0، 150، 225 و 300 قسمت در میلیون) به‌صورت آزمایش فاکتوریل 4×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با فاکتورهای نوع و غلظت اتفن در سه تکرار برروی نیروی کشش میوه از دم میوه، درصد ریزش میوه‌ها و برخی صفات کمّی و کیفی دیگر میوه بررسی شد. نوع اتفن بر برخی صفات از جمله وزن میوه­ها، نیروی کشش میوه از دم میوه، درصد ریزش میوه و مواد جامد محلول (بریکس) تأثیر معنی‌داری داشت و در بیشتر موارد باعث افزایش این صفات شد، در حالی‌که برروی وزن متوسط 1000 هسته، نسبت گوشت به هسته، قطر میوه، سفتی بافت میوه، pH، اسیدیته قابل تیتر، نسبت قند به اسید و خصوصیات رنگی میوه هیچ‌گونه تأثیر معنی‌داری نداشت. با افزایش غلظت اتفن نیروی کشش میوه از دم میوه، سفتی بافت میوه و اسیدیته قابل تیتر کاهش و بریکس میوه، وزن میوه و درصد ریزش میوه افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ethephon application on harvest and quality properties of sour cherry fruit cv. "Erdi jubileum"

چکیده [English]

Harvesting of sour cherries is very difficult task which is done either by machine or hand. In order to facilitate fruits harvesting ethephone with different densities is used. In this research work Iranian produced ethephone with density of 1.18 g/cm3 and England produced ethephone with density of 1.45 g/cm3 was utilized with different concentration (0, 150, 225 and 300) in a 2×4 factorial experiment for types and concentrations of ethephone on fruit detachment force from pedicle, fruit abscission percentage and some of fruits quantitative as well as qualitative properties. Type of ethephone hormone only has significantly affected properties such as fruits weight, fruit detachment force from pedicle, abscission fruit percentage and soluble solid content (°Brix) while did not have significant effect on average 1000 pit weight flesh/pit ratio, fruit diameter, fruit firmness, pH, titratable acidity, suger/acid ratio and color characteristics. The increasing concentration of ethephon decreased fruit detachment force from pedicle, firmness and titrateable acidity and increased brix°, fruit weight and fruit abscission percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sour cherry
  • Erdi jubileum
  • Facilitate harvesting
  • Ethephone (2-chloroethy l phosphonic acid)
  • Kind and concentration of ethephone