مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران.

2 عضو هیت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 استاد گروه پژوهشی زعفران، دانشگاه بیرجند، ایران

4 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: زعفران(.Crocus sativus L) یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دارویی ایران است که نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارد. در بیشتر مناطق کشور به علت نیاز آبی کم این محصول و سازگاری مناسب آن با شرایط محیطی، امکان کشت این گیاه وجود دارد. بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی اثر همزمان محلول‌پاشی هورمون جیبرلیک ‌اسید و وزن بنه مادری بر صفات رویشی، زایشی و عملکرد گل گیاه زعفران بود.
مواد و روش‌ها: این تحقیق به منظور بررسی اثرهورمون جیبرلیک اسید و وزن‌ بنه مادری بر شاخص‌های عملکرد گل و ویژگی‌های رشدی زعفران، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو سطح اسید جیبرلیک (0 و 20 پی‌پی‌ام) و 3 سطح وزن بنه مادری (شامل گروه‌های وزنی 4-1/0(ریز)، 8-1/4 (متوسط) و 12-1/8 گرم(درشت) در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، در سال 1395 اجرا گردید. صفات اندازه‏گیری شده شامل صفات مربوط به برگ (طول و وزن تر و خشک و کلروفیل برگ) و صفات گل (تعداد و عملکرد کل گل تر، متوسط طول کلاله و عملکرد کلاله تر و خشک) بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وزن بنه مادری بر تمامی صفات گل موثر بود، به طوریکه بیشترین تعداد گل، عملکرد گل (به ترتیب 72/37 عدد گل در متر مربع، 59/6 گرم در متر مربع)، متوسط وزن تر گل و متوسط وزن تر و خشک کلاله (به ترتیب 381/0 گرم و 025/0 و 0046/0 گرم) از تیمار بنه‌های درشت و کمترین آن‌ها از بنه‌های ریز مشاهده شد. همچنین افزایش وزن بنه، سبب بالا رفتن صفات مربوط به برگ (طول برگ، وزن تر و خشک برگ، کلروفیل a، b و کل برگ) شد، به گونه‌ای که بیشترین این صفات از تیمار بنه‌های درشت و کمترین آن از تیمار بنه‌های ریز حاصل شد. اثر اسید جیبرلیک نیز بر اکثر صفات رویشی برگ معنی‌دار بود، بطوریکه بیشترین میزان طول برگ (02/32 سانتی‌متر)، تعداد برگ (28/6 عدد در بوته)، متوسط وزن تر برگ (388/0 گرم)، کلروفیل a (03/2 میلی‌گرم در گرم وزن تر) از تیمار مصرف جیبرلیک اسید بدست آمد. اسید جیبرلیک در صفات مربوط به گل، تنها بر تعداد گل اثرمعنی‌دار داشت، که باعث کاهش تعداد گل گردید. هم‌چنین نتایج برهم‌کنش تیمارها نشان داد، که بیشترین میزان کلروفیل b از برهمکنش، بنه‌های درشت و مصرف جیبرلیک اسید به دست آمد. بالاترین متوسط طول کلاله نیز از بنه‌های متوسط و عدم مصرف جیبرلیک اسید بدست آمد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، بنه‌های مادری درشت (12-1/8 گرم) اثرات مثبتی بر خصوصیات رشدی، زایشی و عملکرد گل زعفران داشت، در حالیکه، کاربرد جیبرلیک اسید، تنها باعث بهبود صفات رویشی زعفران گردید و روی صفات مربوط به گل زعفران تاثیر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of gibberellin cacid hormone and mother corm weight on vegetative and reproductive growth of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • masoome shakeri 1
  • Mohammed Hossein Aminifard 2
  • Mohammed Ali Behdani 3
  • Seyed Jalal Tabatabaei 4
1 2- M.Sc. Graduate Students Medicinal plant physiology, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor of Horticulture Science Department and Special Plants Regional Research Center, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.
3 Professor of Saffron Research Group, Birjand University, Iran.
4 Professor of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Saffron is one of the most important crops and medicinal plants in Iran and plays an important role in non-oil exports of the country. Saffron is cultivated in most part of Iran, because of low water requirement and well adaptation to diverse environmental condition. Therefore, the present study is to investigate the effects of corm weights and gibberellic acid on yield and vegetative characteristics of saffron.

Materials and methods: The effects of applications of gibberellic acid hormone (GA) and mother weight corm on flower yield and growth characteristics of saffron were evaluated under field conditions. Treatments were tow levels of gibberellic acid (0 and 20 ppm) and three mother corm weights (0.1- 4, 4.1- 8 and 8.1- 12 g). The experiment was designed as factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications at the Research station of Faculty of Agriculture University of Birjand during growing season of 2016-2017. The measured indices were included of leaf characteristics (leaf length, fresh and dry weight, chlorophyll a, b and total leaf) and flower characteristics (flower number and fresh total yield, average stigma length, stigma fresh and dry yield).

Results: The results indicated that mother corm weight had significant effect on all flowering traits, so that the highest flowers number, flower yield (37.7% per m2,6.59 g. m-2), flowers fresh weight and stigma fresh weight (0.381 g, and 0.025) was observed from corm weight 8.1-12 g and the least of them was recorded from corm weight 0.1-4 g. Also, with increase corm weight, increased the leaf traits (leaf length, leaf weight, chlorophyll a, b and total leaf), so that the highest and lowest of these traits were recorded with corm weight 8.1-12 g and 0.1-4 g, respectively. It was found that gibberellic acid had significant effect on most vegetative traits of leaves, so that the highest leaf length (32.02 cm), leaf number (28.26), Leaf fresh weight (0.388 g), chlorophyll a (0.203 mg. g) were obtained from gibberellic acid treatment. but, gibberellic acid reduced the number of flowers. Also, interaction effects of gibberellic acid and corm weight had a significant effect on chlorophyll b and stigma length.

Conclusion: According to this study, results showed that corm weight (12-8/1 g) had strong impact on growth characteristics and yield of saffron, increased saffron vegetative and reproductive characteristics, while, the use of gibberellic acid only improved the vegetative traits and didn't affect on saffron flowering traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • number of flowers
  • total chlorophyll
  • Leaf dry weight
1.Abd El-Aal, F.S., Shaheen, A.M. and Rizk, F.A. 2008. The effect of foliar application of GA3
and soil dressing of NPK at different levels on the plant productivity of potatoes (Solanum
tuberosum L.). Res. J. Agri. Biol. Sci. 4: 5. 384-391.
2.Ali, YS. and Elkiey, T. 1995. Effect of chlormequat and GA3 on growth and flowering of
calla (Zantedeschia rehmannii). J. King Saud Univ. Agri. Sci. 2: 271-282.
3.Alipoor Miandehi, Z., Mahmodi, S., Behdani, M.A. and Sayyari, M.H. 2013. Effect of
manure, bio-and chemical-fertilizers and corm size on saffron (Crocus sativus L.) yield and
yield components. J. Saffron. Res. 1: 2. 73-84. (In Persian)
4.Ashraf, M., Karim, F. and Rasul, E. 2002. Interactive effects of gibberellic acid (GA3)
and salt stress on growth, ion accumulation and photosynthetic capacity of two spring
wheat (Triticum aestivum L.) cultivars differing in salt tolerance, J. Plant Growth Regul.
36: 1. 49-59.
5.Alvarezorti, M., Gomez Gomez, L., Rubio, J., Escriban pardo, J., Jimenez, F. and Fernandez,
J.A. 2004. Development and gene expression in saffron corms; Acta Hort. 650: 141-148.
6.Amirian, F. and Kargar, S.M. 2016. Evaluation of gibberellic acid, corm size and phosphoric
fertilizer on yield and other traits of saffron (Crocus sativus) (Ghaen Ecotype). J. Saffron.
Res. 4: 1. 134-148. (In Persian)
7.Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., Modaress Sanavy, A. and Jalali Javaran, M. 2007. Study
of effects of roottemperature, corm size, and gibberellin on underground organs of saffron
(Crocus sativus L.). Iran. J. Bio. 19: 1. 5-18. (In Persian)
8.Arisha, H.M. and Bradisi, A. 1999. Effect of mineral fertilizers and organic fertilizers on
growth, yield and quality of potato under sandy soil conditions. Zagazig J. Agric. Res.
26: 391-405.
9.Arnon, A.N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agron. J. 23: 112-121.
10.Atri, M. 1996. Plants organogenesis and morphogenesis. Urmia Jehad Daneshgahi Press.
469p. (In Persian)
11.Azizbekova, N.S., Miliyaeva, E.L., Lobovaand, N.V. and Chailakhyan, M.K. 1978.
Effects of gibberllin and kinetin on formation of flower organs in saffron. J. Plant Physiol.
25: 3. 471-476.
12.Azizi-Zohan, A.A., Kamgar-Haghighi, A.A. and Sepaskhah, A.R. 2008. Crop and
pan coefficients for saffron in a semi-arid region of Iran. J. Arid. Environ. 72: 270-278.
(In Persian)
13.Bani Asadi, F. and Safari, V. 2016. Effects of gibberellic acid, benzyl adenine, thiamine and
ascorbic acid on some apparent and biochemical properties of chickpea (Catharanthus
roseus L.). J. Hort. Sci. 29: 4. 556-563. (In Persian)
14.Chrungoo, N.K. and Farooq, S. 1984. Influence of gibberellic acid and naphthaleneacetic
acid on the yield of saffron and on growth in saffron crocus (Crocus sativus L.). Ind. J. Plant.
Physiol. 27: 2. 201-205.
15.Dolan, L. and Davies, J. 2004. Cell expansion in roots. Curr. Opin. Plant. Boil. 7: 1. 33-39.
16.Esmaeili, S., Roohie, V., Shiran, B. and Mohammadkhani, A. 2014. The effects of calcium
chloride, gibberellin and benzyladenin hormones on quantitative, qualitative and Longevity
(Zinnia elegans J.). J. Hort. Sci. 27: 4. 444-452. (In Persian)
17.Gresta, F., Avola, G., Lombardo, G.M. and Ruberto, G. 2009. Analysis of flowering, stigmas
yield and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.) as affected by environmental
conditions. Sci. Hort. 119: 3. 320-324.
18.Grilli Caiola, M. 2004. Saffron reproductive biology. Acta Hort. 650: 25-37.
19.Hassanzadeh Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., Bannayan Aval, M. and Khorasani, R.
2013. Effects of maternal corm weight and different levels of cow manure on corm and
flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron. Agron. Tech. 1: 1. 22-39. (In Persian)
20.Hassanzade Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., Bannayan Aval, M. and Khorasani, R. 2014.
Effects of maternal corm weight and foliar application on replacement corm characteristics
and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the first year. J. Saffron. Res. 2: 1. 73-84.
(In Persian)
21.Kafi, M., Zand, E., Kamkar, B., Shareefee, H.R. and Goldanee, M. 2003. Plant physiology.
Mashhad Jehad. Daneshgahi Press. Mashhad, Iran. 379p. (In Persian)
22.Kafi, M. 2002. Saffron, production and processing. Ferdowsi University of Mashhad Press.
276p. (In Persian)
23.Koocheki, A., Fallahi, H.R., Amiri, M.B. and Ehyaei, H.R. 2016. Effects of humic acid
application and mother corm weight on yield and growth of saffron (Crocus sativus L.).
J. Agron.7: 4. 425-442. (In Persian)
24.Koocheki, A., Jamshid Eyni, M. and Seyyedi, S.M. 2015. The effect of mother corm
size and type of fertilizer on nitrogen use efficiency in saffron. Saffron Agron. Technol.
2: 4. 243-254. (In Persian)
25.Kumar, R. 2009. Calibration and validation of regression model for non-destructive leaf area
estimation of saffron (Crocus sativus L.). Sci. Hort. 122: 142-145.
26.Koul, K. and Farooq, S. 1984. Growth and differentiation in the shoot apical meristem of the
saffron plant (Crocus sativus L.). J. Ind. Bot. Soc. 63: 153-160.
27.Majidian, N., Naderi, R., Khalighi, A. and Majidian, M. 2013. The Effect of four levels of
GA3 and BA on the quantitative and qualitative characteristics of Zantedeschia aethiopica
cv. Childsiana Pot Plant. J. Hort. Sci. 25: 4. 361-368. (In Persian)
28.Mashayekhi, K. and Latifi, N. 1995. Investigation of the effect of corms weights on
saffronsflowering. Iran. J. Agri. Sci. 28: 1. 97-105. (In Persian)
29.Mohammad-Abadi, A.A., Rezvani-Moghaddam, P. and Sabori, A. 2006. Effect of plant
distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production
of saffron (Crocus sativus) in Mashhad conditions. In II International Symposium on Saffron
Biology and Technology. 739: 151-153. (In Persian)
30.Mollafilabi, A. and Shoorideh, H. 2009. The new methods of saffron production.
4th National Festival of Saffron, Khorasan-Razavi, Iran, 27-28 October. (In Persian)
31.Mollafilabi, A. 2004. Experimental finding of production and echo physiological aspects of
saffron (Crocus sativus L.). Acta Hort. 650: 195-200. (In Persian)
32.Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L. and Garcia-Luis, A. 2005. Temperature
effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Sci. Hort. 103: 361-379.
33.Nassiri-Mahallati, M., Koocheki, A., Boroumand, Z. and Tabrizi, L. 2007. Effects of
corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant
(Crocus sativus L.). Iran. J. Agric. Res. 5: 1155-165. (In Persian)
34.Sabet Teimouri, M., Kafi, M., Avarseji, Z. and Orooji, K. 2013. Effect of drought
stress, corm size and corm tunic on morphoecophysiological characteristics of saffron
(Crocus sativus L.) in greenhouse conditions. J. Agron. 2: 323-334. (In Persian)
35.Sadeghi, B. 1994. Effect of corm weight on saffron flower collection. Iranian Research
Organization for Science and Technology, 276p. (In Persian)
36.Skutink, E., Lukaszews, A., Serek, M. and Rabiza, J. 2001. Effect of growth regulators on
postharvest characteristics of Zantedeschia athiopica. Postharvest. Biol. Tech. 21: 241-246.
37.Umrao, V.K., Sharma, V. and Kumar, B. 2007. Influence of gibberellic acid spraying on
gladiolus cv. Rose Delight. Prog. Agric. 7: 1-2. 187-188.
38.Varner, J. 1964. Gibberrellin acid controlled synthesis of α-amylase in barley endosperm.
Plant. Physiol. 39: 413-415.
39.Vurdu, H. 2004. Agronomical and biotechnological approaches for saffron improvement.
Acta Hort. (ISHS). 650: 285-290.
40.Wankhade, S.G., Belorkar, B.P. and Mohariya, A.D. 2002. Effect of bulb soaking andfoliar
spray of GA3 on growth, flowering and yield of tuberose (Polianthes tuberosa L.). J. Soils
Crops. 12: 105-107.