ارزیابی مقادیر مختلف آب آبیاری بر برخی از ویژگی های رویشی و زایشی خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندی و غیر پیوندی تحت سیستم آبیاری قطره ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح سبزی)، گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 تکنسین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف:
با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، اتخاذ روش های کم آبیاری و استفاده بهینه از منابع محدود آب، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از راهکارهای مناسب جهت مقابله با کم آبی، بکارگیری از تکنیک پیوند می باشد. پایه های هیبریدی سیستم ریشه ای قوی و گسترده ای جهت جذب آب و مواد غذائی و انتقال آن به بخش هوائی (پیوندک) گیاه پیوندی دارند. لذا استفاده از فن پیوند سبزی های میوه ای، می تواند به عنوان یک رویکرد برای افزایش مقاومت گیاهان جالیزی به کم آبی مطرح باشد. مطالعات زیادی در دنیا، در مورد ویژگی‌های پایه‌های خاص گیاهان جالیزی از جمله مقاومت به عوامل بیماری‌زا، دماهای پایین خاک و تنش شوری انجام گرفته است. همچنین توده های گوناگون گیاهان جالیزی، واکنش های متفاوتی در برابر شرایط کم آبی بروز می دهند. اما اطلاعاتی راجع به ترکیب پایه و پیوندک های گوناگون (توده های بومی) در پاسخ به شرایط کم آبیاری به ندرت گزارش شده است.
مواد و روشها:
جهت بررسی اثرات کم آبیاری بر برخی از پارامترهای کمی و کیفی گیاه خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندی و غیر پیوندی آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی موسسه آموزش عالی امام خمینی (ره) وابسته به وزارت جهاد کشاورزی واقع در شهرک مهندس زراعی در کرج در سال 1393 اجرا گردید. در این پژوهش از سه سطح آبیاری 60 (63/5417 متر مکعب در هکتار)، 80 (64/6853 متر مکعب در هکتار) و 100 (65/8289 مترمکعب در هکتار) درصد بر اساس تخلیه رطوبتی سهل الوصول، به صورت فاکتور اصلی و سه ترکیب پیوندی شامل گیاهان پیوندی روی کدوی هیبریدی شینتوزا، گیاهان پیوندی روی کدوی هیبریدی فرو و گیاهان پیوندی روی خربزه توده بومی سوسکی سبز و همچنین گیاهان غیر پیوندی (شاهد) در سه تکرار به صورت فاکتور فرعی تحت شرایط سیستم آبیاری قطره ای اجرا شد. نیاز آبی خربزه سوسکی سبز در مراحل مختلف رشد و نمو با استفاده از دستگاه پروفیل پروپ (PR2) اندازه گیری شد.
یافته ها:
نتایج نشان دادند که گیاهان پیوندی روی پایه های کدو به طور معنی داری رشد رویشی، عملکرد و کارائی مصرف آب بیشتری در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی داشتند. بیشترین (45/4 کیلوگرم در مترمکعب) کارائی مصرف آب بیوماس (WUEb) مربوط به سطح کم آبیاری 60 درصد بود. همچنین اختلاف معنی داری بین سطوح کم آبیاری 60 و 80 درصد وجود نداشت. کمترین (59/5 کیلوگرم بر مترمکعب) و بیشترین (06/7 کیلوگرم بر متر مکعب) کارائی مصرف آب میوه (WUEy) به ترتیب به گیاهان پیوندی روی پایه شینتوزا و گیاهان پیوندی روی خربزه سوسکی سبز اختصاص داشت. همچنین حداقل (12/194 میلی لیتر در 24 ساعت) و حداکثر (01/92 میلی لیتر در 24 ساعت) حجم شیره خام آوند چوبی به ترتیب به پایه های شینتوزا و خربزه سوسکی سبز (گیاهان خود پیوندی) مربوط بود. بیشترین (23/39 تن در هکتار) و کمترین (16/27 تن در هکتار) عملکرد بازار پسند میوه به ترتیب در سطح آبیاری شاهد و 60 درصد ثبت شد. مقادیر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ گیاهان پیوندی روی پایه های کدو در مقایسه با گیاهان خود پیوندی به طور معنی داری بیشتری بود. بیشترین (56/12 درجه بریکس) مواد جامد محلول گوشت میوه مربوط به سطح کم آبیاری 80 درصد بود. همچنین اسیدیته کل میوه به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح آبیاری و پیوند قرار نگرفت.
نتیجه گیری:
یافته های این آزمایش نشان داد که ترکیب های پیوندی خربزه توده بومی سوسکی سبز بر روی پایه شینتوزا و فرو، در بیشتر صفات کمی و کیفی بدون اثرات منفی بر کیفیت میوه، برتر از گیاهان غیر پیوندی و خود پیوندی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation different amounts of irrigation water on some vegetative and reproductive parameters of grafted and ungrafted iranian melon [Cucumis melo (L.)] Souski-e-Sabz accessions under drip irrigation system

نویسندگان [English]

  • dariush ramezan 1
  • Seyed Akbar Mousavi 2
1 Assistant Professor of Horticulture Science (physiology and vegetable breeding), Department of Horticulture and landscaping, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol , Iran.
2 Technician of University College of Agriculture and Resources, University of Tehran, Karaj.
چکیده [English]

Background and objectives:
Due to lack of water resources in the country, adopting deficit irrigation techniques and efficient use of limited water resources is necessary and inevitable. Appropriate strategies to deal with water shortage, use the grafting technique. Hybrid rootstocks have strong and extensive root system to absorb water and nutrients to the plant (scion). So, the use grafting technique of fruit vegetable, can be used as an approach to increase plant resistance to deficit irrigation is raised. Numerous studies in the world, on the basis of specific features of vine crops rootstocks, such as resistance to pathogens, low temperatures and soil salinity have been conducted. As well as various mass vine crops, mixed reaction to the deficit irrigation conditions. But information about the composition of the Various rootstock and scion (indigenous) in response to deficit irrigation have been reported rarely.
Materials and Methods:
A field experiment was performed to determine grafting and deficit irrigation effects on the some quantitative and qualitative traits of Souski-e-Sabz melon (Landrace). Experimental design was conducted as split plots based on randomized complete block design with three irrigation levels of 60 (5417.63 cubic meters per hectare), 80 (6853.64 cubic meters per hectare) and 100 (8289.65 cubic meters per hectare) % in, and (consumed water) respectively, based on total available water depletion in the research field of higher education institution Imam Khomeini (RA) under the Ministry of Agriculture in Karaj in 2014 and four grafting combinations include grafting onto Shintozwa and Ferro-RZ, self grafted and non grafted (as control) on three replicates with drip irrigation system were evaluated. Water requirement of melon at different stages of growth and development was measured by a profile probe set.
Results:
The results were demonstrated that grafted plants onto cucurbit rootstocks had significantly higher values for vegetative growth, yield and water use efficiency in comparison with un-grafted plants. The highest (4.45 kg/m-3) biomass water use efficiency (WUEb) was recorded in 60% irrigation level and also no significant differences between irrigation levels of 60 and 80 % were observed. The highest (7.06 kg/m-3) and lowest (5.59 kg/m-3) fruit yield water use efficiency (WUEy) was recorded in grafting combinations of Souski-e-Sabz onto Shintozwa and Souski-e-Sabz onto Souski-e-Sabz respectively. The maximum (194.12 ml/24ha) and minimum (92.01 ml/24ha) volume of xylem sap was recorded in plants grafted onto Shintozwa and Souski-e-Sabz onto Souski-e-Sabz respectively. The maximum (39.23 tons per hectare) and minimum (27.16 tons per hectare) marketable yield were related to 100 and 60 % irrigation levels respectively. The concentration of N, P and K, in leaves was improved significantly in grafted than in ungrafted and self grafted plants. The highest (12.56°Brix) total soluble solids of fruits were obtained from grafted melon plants under deficit irrigation 80 %. The total acidity was no significantly influenced by the irrigation levels and grafting combinations.
Conclusion:
The findings of this study showed that the grafting combinations of Souski-e-Sabz onto shintozwa and Ferro-RZ rootstocks, in most of the quantitative and qualitative traits, with no negative effects on the quality of fruit, were more effective than non-grafted and own-rooted plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melon
  • Minerals
  • Scion
  • TSS
  • WUE
1.Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, United Nations, FAO, Rome, Italy.
2.Bletsos, F., Thanassoulopoulos, C. and Roupakias, D. 2003. Effect of grafting on growth, yield and verticillium wilt of eggplant. Hort. Sci. 38: 183-186.
3.Boyer, J.S. 1982. Plant productivity and environment. Sci., 218: 443-448.
4.Bremner, J.M. 1965. Total nitrogen, P 1149-1178. In: Black, C.A., D.D. Evans, I.L. White, L.E. Ensminger and F.E. Clark (eds.). Methods of soil analysis. Agron. Monograph 9, Part 2.
5.Castle, W.S. and Krezdorn, A.H. 1975. Effects of citrus rootstocks on root distribution and leaf mineral content of Orlando Tangelo trees. J. Amer. So. Hort. Sci. 100: 1-4.
6.Chaves, M.M., Maroco, J.P. and Pereira, J.S. 2003. Understanding plant responses to drought from genes to whole plant. Funct. Plant Biol. 30: 239-264.
7.Chouka, A.S. and Jebari, H. 1999. Effect of grafting on watermelon on vegetative and root development, production and fruit quality. Acta Hort. 492: 85-93.
8.Clearwater, M.J., Lowe, R.G., Hofstee, B.J., Barclay, C., Mandemaker, A.J. and Blattmann, P. 2004. Hydraulic conductance and rootstock effects in grafted vines of kiwifruit. J. Exp. Bot. 55: 1371-1381.
9.Colla, G. 2014. Vegetable grafting for abiotic stress tolerance: current status and advances through the cost action fa1204. Proceedings of the First International Symposium on Vegetables Grafting, Wuhan, China, 17-21 March 2014.
10.Dalla Costa, L. and Gianquinto, G. 2002. Water stress and water table depth influence yield, water use efficiency, and nitrogen recovery in bell pepper: Lysimeter studies. Austr. J. Agric. Res. 53: 201-210.
11.Dettori, S. 1985. Leaf water potential, stomatal resistance and transpiration response to different watering in almond, peach and pixy plum. II International symposium on irrigation of horticultural crops. Acta Hort. 171: 253-258.
12.Edelstein, M., Burger, Y., Horev, C., Porat, A., Meir, A. and Cohen, R. 2004. Assessing the effect of genetic and anatomic variation of cucurbita rootstocks on vigour, survival and yield of grafted melons. J. Hort. Sci. Biotech. 79: 370-374.
13.Ertek, A., Sxensoy, S., Gedik, I. and Ku¨cxu¨kyumuk, C. 2006. Irrigation scheduling based on pan evaporation values for cucumber (Cucumis sativus L.) grown under field conditions. Agri. Water Manag. 81: 159-172.
14.Fabeiro, C., Martı´n de Santa Olalla, F. and De Juan, J.A. 2002. Production of muskmelon (Cucumis melo L.) under controlled deficit irrigation in a semi-arid climate. Agri. Water Manag. 54: 93-105.
15.Ferna´ndez-Garcı´a, N., Martı´nez, V., Cerda,´ A. and Carvajal, M. 2004. Fruit quality of grafted tomato plants grown under saline conditions. J. Hort. Sci. Biotechnol. 79: 995-1001.
16.Food and Agriculture Organization (FAO). 2012. FAOSTAT Data. http://www.fao.org/biotech/stat.asp.
17.Garcı´a-Sa´nchez, F., Syvertsen, J.P., Gimeno, V., Botia, P. and Perez-Perez, J.G. 2007. Responses to looding and drought stress by two citrus rootstock seedlings with different water- use efficiency. Physiologia Plantarum,  30: 532-542.
18.Gluscenko, I.E. and Drobkov, A.A. 1952. Introduction and distribution of radioactive elements in grafted plants and their effect on the development of tomato. Izv. Akad. Nauk S.S.R.R. Ser. Biol. 6: 62-66. (In Russian)
19.Gonzalea, L. and Gonzalez-Vilar, M. 2003. Determination of relative water content. In Handbook of plant ecophysiology techniques, P 207-212 (Eds. J. Manuel and R. Goger). London: Kluwer Academic Publishers.
20.Hu, C.M., Zhu, Y.L., Yang, L.F., Chen, S.F. and Hyang, Y.M. 2006. Comparison of photosynthetic characteristics of grafted and own-root seedling of cucumber under low temperature circumstances. Acta Bot. Boreali-Occidentalia Sin. 26: 247-253.
21.Ikeda, H., Shinji, O. and Takeo, K. 1987. Disease and pest resistance of wild Cucumis species and their compatibility as rootstock for muskmelon, cucumber and watermelon. Bull. Natl. Vrg. Ornam. Tea Research Institute Japan A1. Pp: 173-185.
22.James, L.G. 1988. Principles of farm irrigation system design. John Wiley & Sons Inc., New York, NY.
23.Jang, K.U. 1992. Utilization of sap and fruit juice of Luffa cylindrical L. Research report of Korean Ginseng and Tobacco Institute, Taejan.
24.Jiang, Y. and Huang, N. 2001. Drought and heat stress injury to two cool-season turf grasses in relation to antioxidation metabolism and lipid peroxidation. Crop Sci. 41: 436-442.
25.Karla, Y.P. 1998. Handbook of reference methods for plant analysis. CRC Press Inc., Boca Raton, FL,
Pp: 165-170.
 26.Kashi, A. 2001. Dressing olericulture booklet. TehranUniversity Press. 167p. (In Persian)
27.Kato, T. and Lou, H. 1989. Effect of rootstock on the yield, mineral nutrition and hormone level in xylem sap in eggplant. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 58: 345-352.28.Kaya, C., Higgs, D., Kirnak, H. and 
Tas, I. 2003. Mycorrhizal colonization improves fruit yield and water use efficiency in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) grown under well watered and water-stressed conditions. Plant and Soil. 253: 287-292.
29.Kim, S.E. and Lee, J.M. 1989. Effects of rootstocks and fertilizers on the growth and mineral contents in cucumber (Cucumis sativus L.). Res. Collection Inst. Food Dev. Kyung Hee University. Korea. 10: 75-82.
30.Kirnak, H., Cengiz, K., Davi, H. and Sinan, G. 2001. A long term experiment to study the role of mulches in physiology and macro-nutrition in strawberry grown under water stress. Austr. J. Agric. Res. 52: 937-943.
31.Kirnak, H., Tas, I., Kaya, C. and Higgs, D. 2002. Effects of deficit irrigation on growth, yield and fruit quality of eggplant under semiarid conditions. Austr. J. Agric. Res. 53: 1367-1373.
32.Lawlor, D. and Cornic, G. 2002. Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to water deficits in higher plants. Plant, Cell and Environment. 25: 275-294.
33.Lee, J.M. 1994. Cultivation of grafted vegetablesI. Current status, grafting methods and benefits. Hort. Sci. 29: 235-239.
34.Lee, J.M. and Oda, M. 2003. Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. Hort. Rev. 28: 61-124.
35.Leoni, S., Grudina, R., Cadinu, M., Madedu, B. and Carletti, M.G. 1990. The influence of four rootstocks on some melon hybrids and a cultivar in greenhouse. Acta Hort. 28: 127-134.
36.Leskovar, D.I., Bang, H., Crosby, K.M., Maness, N., Franco, J.A. and Perkins-Veazie, P. 2004. Lycopene, carbohydrates, ascorbic acid and yield components of diploid and triploid watermelon cultivars are affected by deficit irrigation. J. Hort. Sci. Biotech. 79: 75-81.
37.Long, R.L., Walsh, K.B. and Midmore, D.J. 2006. Irrigation scheduling to increase muskmelon fruit biomass and soluble solids concentration. Hort. Sci. 41: 367-369.
38.Miguel Costa, J., Ortuño Maria, F. and Manuela Chaves, M. 2007. Deficit irrigation as a strategy to save water: physiology and potential application to horticulture. J. Integ. Plant Biol. 49: 1421-1434.
39.Neilsen, G. and Kappel, F. 1996. ‘Bing’ sweet cherry leaf nutrition is affected by rootstock. Hort. Sci. 31: 1169-1172.
40.Proietti, S., Rouphael, Y., Colla, G., Cardarelli, M., De Agazio, M., Zacchini, M., Moscatello, S. and Battistelli, A. 2008. Fruit quality of mini-watermelon as affected by grafting and irrigation regimes. J. Sci. Food Agric. 88: 1107-1114.
41.Pulgar, G., Villora, G., Moreno, D.A. and Romero, L. 2000. Improving the mineral nutrition in grafted watermelon plants: nitrogen metabolism. Biologia Plantarum. 43: 607-609.
42.Rangana, S. 1997. Mannual for analysis of fruit and vegetable products. Tata McGraw Hill Co.Pvt. Ltd., New Delhi, Pp: 73-76.
43.Rivero, R., MRuiz, J.M., Sanchez, E. and Romero, L. 2003. Does grafting provide tomato plants an advantage against H2O2 production under conditions of thermal shock? Physiol. Plantarum. 117: 44-50.
44.Rogers, G.S. 2006. Development of a crop management program to improve the sugar-content and quality of rockmelons. Horticulture Australia, Project Number: VX00019, 85.
45.Rouphael, Y., Cardarelli, M., Colla, G. and Rea, E. 2008a. Yield, mineral composition, water relations and water use efficiency of grafted mini-watermelon plants under deficit irrigation. Hort. Sci. 43: 730-736.
46.Rouphael, Y., Cardarelli, M., Rea, E. and Colla, G. 2008b. Grafting of cucumber as a means to minimize copper toxicity. Environmental and Experimental Botany. 63: 49-58.
47.Salehi, R., Kashi, A., Lee, S.G., Huh, Y.C., Lee, J.M., Babalar, M. and Delshad, M. 2009. Assessing the survival and growth performance of Iranian melon to grafting onto Cucurbita rootstocks. Korea. J. Hort. Sci. Technol. 27: 1-6.
48.Salehi, R., Kashi, A., Lee, S.G., Huh, Y.C., Lee, J.M., Bablar, M. and Delshad, M. 2009. Assessing the survival and growth performance of iranian melon to grafting onto cucurbita rootstocks. J. Hort. Sci. 27: 1. 1-6. (In Persian)
49.Salehi, R., Kashi, A., Lee, J.M., Bablar, M., Delshad, M., Lee, S.G. and Huh, Y.C. 2010. Leaf gas exchanges and mineral ion composition in xylem sap of iranian melon affected by rootstocks and training methods. Hort. Sci. 45: 766-770.
50.Salehi, R., Kashi, A., Lee, J.M. and Javanpour, R. 2014. Mineral concentration, sugar content and yield of iranian ‘Khatooni’melon affected by grafting, pruning and thinning. J. Plant Nutr. 37: 1255-1268.
51.Satisha, J., Prakash, G.S., Bhatt, R.M. and Sampath Kumar, P. 2007. Physiological mechanisms of water use efficiency in grape rootstocks under drought conditions. Inter. J. Agric. Res. 2: 159-164.
52.Schwarz, D., Rouphael, Y., Colla, G. and Venem, J.H. 2010. Grafting as a tool to improve tolerance of vegetables to abiotic stresses: thermal stress, water stress and organic pollutants. Scientia Horticulturae. 127: 162-171.
53.Sezen, S.M., Yazar, A. and Eker, S. 2006. Effect of drip irrigation regimes on yield and quality of field grown bell pepper. Agri. Water Manag. 81: 115-131.
54.Simonne, E.H., Joseph, D.E. and Harrisb, C.E. 1998. Effects of irrigation and nitrogen rates on foliar mineral composition of bell pepper. J. Plant Nutr. 21: 2545-2555.
55.Simsxek, M., Kacxura, M. & Tonkaz, T. 2004. The effects of different irrigation regimes on watermelon (Citrillus lanatus (Thunb.)) yield and yield components under semi-arid climatic conditions. Austr. J. Agric. Res. 55: 1149-1157.
56.Sweeney, J.P., Chapman, V.J. and Hepner, P.A. 1970. Sugar, acids and flavor in fresh fruit. J. Amer. Dietetic Assoc. 57: 432-435.
57.Topcu, S., Kirda, C., Dasgan, Y., Kaman, H., Cetin, M., Yazici, A. and Bacon, M.A. 2007. Yield response and N-fertilizer recovery of tomato grown under deficit irrigation. Europ. J. Agron. 26: 64-70.
58.Traka-Mavrona, E., Koutsika-Sotiriou, M. and Pritsa, T. 2000. Response of squash (Cucurbita spp.) as rootstock for melon (Cucumis melo L.). Sci. Hort. 83: 353-362.
59.Xu, C.Q., Li, T.L. and Qi, H.Y. 2005a. Effects of grafting on the photosynthetic characteristics, growth situation and yield of netted muskmelon. China Watermelon and Melon. 2: 1-3.
60.Xu, S.L., Chen, Q.Y., Li, S.H., Zhang, L.L., Gao, J.S. and Wang, H.L. 2005b. Roles of sugar metabolizing enzymes and GA3, ABA in sugars accumulation in grafted muskmelon fruit. Inter. J. Fruit Sci. 22: 514-518.
61.Xu, C.Q., Li, T.L. and Qi, H.Y. 2006a. Effects of grafting on development, carbohydrate content and sucrose metabolizing enzymes activities of muskmelon fruit. Acta Hort. Sin. 33: 773-778.
62.Xu, C.Q., Li, T.L., Qi, H.Y. and Wang, H. 2006b. Effects of grafting on development and sugar content of muskmelon fruit. J. Shenyang Agric. Univ. 37: 378-381.
63.Yetisir, H. and Sari, N. 2004. Effect of hypocotyls morphology on survival rate and growth of watermelon seedlings grafted on rootstocks with different emergence performance at various temperatures. Turk. J. Agric. For. 28: 231-237.
64.Zijlstra, S., Groot, S.P.C. and Jansen, J. 1994. Genotypic variation of rootstocks for growth and production in cucumber. Possibilities for improving the root system by plant breeding. Sci. Hort.
56: 195-196.