دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-153 
بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات

صفحه 69-82

10.22069/jopp.2018.14084.2263

اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری